Vanavond gaat Tweede Kamer verder met STROOM

151005-LivestreamTweedeKamer

6 oktober 2015 – Vanavond is de tweede termijn van het Kamerdebat over de Gas- en Elektriciteitswet. Omdat de eerste termijn nogal gedomineerd werd door het ‘splitsingsdebat’ kwam de rest van het debat nauwelijks over het voetlicht. Daarom alsnog een samenvatting van de eerste termijn.

Vanavond om 18.30 u begint de Tweede Kamer met de re- en dupliek over het ‘Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)’. Anders gezegd: De nieuwe wet STROOM als herziening van de Elektriciteitswet en de Gaswet. De taakverdeling tussen netbeheerders en de productie- en leveringsbedrijven wordt daarin opnieuw vastgelegd. En er wordt o.a. in geregeld dat TenneT de netbeheerd op zee is.

Wat is er in de eerste ronde gezegd? We zetten de opmerkingen die niet over de splitsing gingen samengevat en puntsgewijs op een rij.

Over de wet als geheel

 • Het tempo van veranderende omstandigheden is zo hoog, dat je je kunt afvragen of we dat met wet- en regelgeving wel kunnen bijhouden. Is er ruimte voor bjvoorbeelds microgrids, buurtbatterijen, experimenteerzones? (Smaling, SP)
 • Stimuleert de overheid duurzame energie of biedt zij slechts ruime aan initiatieven van anderen? (Dik-Faber, ChristenUnie)
 • Waarom niet nu al meer fundamentele keuze vóór duurzame energie? Anders lopen we straks weer achter de feiten aan. (Dik-Faber, ChristenUnie)
 • Vrees dat de wet nu nog belemmerend werkt voor de energietrasnsitie. (Dik-Faber, ChristenUnie)
 • Meer ruimte voor lokale initiatieven. Nu loopt er nog te veel vast op de wet. (Van Tongeren, GroenLinks)
 • Moeite met door overheid opgelegde transitie. Lijkt wel planeconomie Sovjet-Unie (Klever, PVV)

Over netbeheer

 • Welke rol kunnen de infrastructuurbedrijven spelen in een versnelling van de verduurzaming? (Vos, PvdA) (Van Tongeren, GroenLinks) Voor visie daarop niet wachten op Energierapport. (Vos, PvdA)
 • Graag snel ruimte voor experimenten door netbeheerders . En ruimte voor flexibele stroomtarieven. (Dik-Faber, ChristenUnie)
 • Ruimte voor experimenten door netbeheerders moet beperkt blijven. Mag marktwerking niet verstoren. (Bosman, VVD)
 • Nieuwe wijken niet meer automatisch op gas aansluiten. Meer aandacht voor warmtenetwerken. (Dik-Faber, ChristenUnie)
 • Mogen netbeheerders ook kiezen voor opslagcapaciteit als alternatief voor netverzwaring? (Van Veldhoven, D66)
 • Mogen netbeheerders voor eigen gebruik zelf stroom opwekken? (Van Veldhoven, D66)
 • Waarom laten we stroomproducenten niet meebetalen aan de verzwaring van het net? (Dik-Faber, ChristenUnie) (Van Tongeren, GroenLinks)(Mulder, CDA)
 • Net op zee. Waarom kosten van het net via SDE+. Die is voor duurzame energie. Waarom niet, net als op land, kosten via nettarieven? (Dik-Faber, ChristenUnie)
 • Wind op Zee. Graag meer helderheid over schaderegeling bij te late oplevering net.  (Vos, PvdA)  Het is niet terecht hierbij ook de SDE+ te betrekken. (Van Veldhoven, D66)
 • Rapportageplicht stroomstoringen in de wet opnemen (Mulder, CDA)
 • Hoe moet het met de kosten van het net als heel veel Nederlanders in eigen stroom voorzien? (Klever, PVV)

Over internationale samenwerking van TenneT en Gasunie

 • Voorkom dat via aandelenruil een deel van de zeggenschap over de infrastructuur in buitenlandse handen komt. (Dik-Faber, ChristenUnie) (Vos, PvdA) Dat wordt ‘verpatsen’ (Klever, PVV)

Over de hoogspanningskabels

 • Graag zoveel mogelijk via kabels in de grond. Vooral bij nieuwe lijnen. Voor bestaande lijnen is het niet goed de gemeenten 25% mee te laten betalen aan de verkabeling. (Dik-Faber, ChristenUnie) Kan dat niet minder? (Vos. PvdA) Mogelijke gezondheidsrisico’s rechtvaardigen dat de gemeenschap de kosten draagt (Van Tongeren, GroenLinks). Draagkracht gemeenten rol laten spelen (Mulder, CDA)

Over overleg met de industrie

 • Wordt er voor de aanpak van piekmomenten overlegd met de grootverbruikers in de industrie? (Van Veldhoven, D66)

Over het Energieakkoord

 • Vasthouden aan akkoord wordt lastig door de vele snelle veranderingen. (Smaling, SP)

Over de kerncentrale van DELTA

 • Als DELTA in de problemen komt, wat doen we dan met de kerncentrale? (Vos, PvdA)

Over diverse onderwerpen

 • Saldering
  Is deze wet wel het geëigende instrument voor de salderingsregeling? (Saldering is het saldo bepalen van afgenomen stroom en geleverde stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen.) (Smaling, SP)
 • Lagetemperatuurwarmte
  Zie advies Rli. Moet daar niet meer ruimte voor komen? (Smaling, SP)
 • Nul-op-de-meter
  Kan met deze wet nul-op-de-meter verder worden uitgebreid? (Dik-Faber, ChristenUnie)
 • Grijs/groen-label
  Graag 100% transparantie voor alle soorten stroom. (Vos, PvdA) (Dik-Faber, ChristenUnie) (Van Tongeren, GroenLinks)
 • Kosten overgang van gas naar all electric
  Burgers beschermen tegen ombouwkosten. (Klever, PVV)
 • Gasnet
  Het is onwenselijk dat buitenlandse partijen, zoals de minister wil, een belang kunnen krijgen in ons gasnet. (Klever, PVV)

De reacties van minister Kamp

 •  Doel wetgevingstraject
  Verzamelwetsvoorstel STROOM moet energiewetgeving eenvoudiger maken, minder regeldruk opleveren, de energietransitie bevorderen en zorgen dat we een concurrerende economie blijven.
  Een van de dingen die we goed en verantwoord willen regelen, is de overgang naar duurzame energie: 16% in 2023. Tegen dit wetsvoorstel stemmen gaat in tegen die transitie naar duurzame energie.
 • Urgentie
  Grote investeringen in wind op zee. We moeten vertrouwen winnen van de marktpartijen door heldere besluiten. Daarvoor TenneT aanwijzen als netbeheerder op zee. Heeft haast, anders halen we 16% duurzame energie in 2023 niet. Wet moet 1 januari 2016 in werking kunnen treden.
  Tender van Borssele wacht.
 • Goed overleg
  Beleidsbrief STROOM op basis van breed overleg tot stand gekomen. Brief zelf ook weer besproken.
 • Markt verandert snel
  Vele kleine producenten die aan net leveren. Nu al 1 GW aan zonne-energie.
 • Kolencentrales
  Het sluiten van kolencentrales levert enorme risico’s op voor de producenten. Die risico’s mogen niet neerslaan op de netten.
 • Buitenlands belang in ons net
  Ik kan me voorstellen dat we naar een Noordwest-Europees netwerkbedrijf willen groeien. Dan moet je ook aandelen willen uitwisselen. Aandelen mogen helemaal niet verkocht worden. Uitwisseling met Gazprom is geen optie.
 • Hoogspanningslijnen
  Stralingsbelasting blijft onder de Europese norm. Toch besloten € 140 mln uit te trekken voor opkopen huizen onder de lijnen.
  Bij veel huizen is het beter de lijnen onder de grond te brengen. Kosten zouden voor 100% voor de betrokken gemeente zijn. Wij komen de gemeenten tegemoet: Rijk neemt 75% voor zijn rekening.
 • Energierapport
  In het Energierapport zal de minister nader ingaan op de ontwikkeling in energiebehoeftes en de verduurzaming.
 • Grijs/groencertificaat voor stroom
  Minister ziet het nut niet. Grijs is grijs.
 • Nul-op-de-meter
  Na een experiment met 150 nul-op-de-meter woningen in Groningen wil ik binnen een jaar overgaan op het realiseren van 1.650 nul-op-de-meter woningen.
 • Netbeheerder en opslag versus dikkere kabel
  Een netwerkbedrijf mag geen stroom gaan leveren, dus ook niet vanuit een batterij.
 • Flexibele stroomtarieven
  Minister laat onderzoeken of flexibele stroomtarieven kunnen bijdragen aan het sturen van de vraag.
 • Warmtewet
  Eind 2016 komt de minister met een nieuwe Warmtewet. De huidige wordt nog dit jaar geëvalueerd.

Bronnen
Tweede Kamer, plenaire verslagen, woensdag 30 september 2015 (klik in linkermenu op Elektriciteits- en gaswet)
Livestream van debat vanaf 18.30 u

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.