Kamp overweegt Nationaal Platform Energie en Omgeving

2 februari 2016Minister Kamp van Economische Zaken overweegt een Nationaal Platform Energie en Omgeving op te richten om de communicatie over energieprojecten en de invloed op hun omgeving te verbeteren. 

Uit de kamerbrief van Kamp
‘(…) Een dergelijk platform heeft tot doel de besluitvorming over energietransitie te verbeteren door het toepassen van omgevingsmanagement. Op die manier maak ik een gesprek over het belang en betekenis van het betrekken van de omgeving permanent. (…)’

Kamp verwacht na de energiedialoog meer duidelijkheid te geven of zo’n platform zinvol en gewenst is.

Het voorstel voor een Nationaal Platform Energie en Omgeving maakt deel uit van de visie van Kamp op ‘omgevingsmanagement’. Hij consulteerde daarvoor, zo schrijft hij in zijn kamerbrief, de energiesector, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en kennisinstellingen.

Kamp in zijn Kamerbrief over omgevingsmanagement
‘(…) Een CO2-arme energievoorziening heeft meer fysieke ruimte nodig dan de huidige energievoorziening. Nieuwe, schone vormen van opwekking, opslag en transport van energie moeten worden ingepast, in de buurt waar we ook wonen, werken en recreëren. Bovendien wordt de energievoorziening decentraler, waardoor de belangen van overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op gebiedsniveau steeds nadrukkelijker samenkomen. Kortom, de energietransitie heeft een grote impact op de leefomgeving van ons allemaal. De energietransitie zal gegeven de impact gepaard gaan met weerstand. Met een goede aanpak van omgevingsmanagement heb ik het vertrouwen samen met alle partijen de energietransitie te kunnen realiseren.
Het doel van omgevingsmanagement is dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek zijn over hun eigen rol in de energietransitie, met snellere en betere besluitvorming tot gevolg. (…)’

Kamp stelt onder meer voor belanghebbenden veel eerder te betrekken en maatwerk mogelijk te maken om oplossingen te zoeken voor de zeer uiteenlopende energieprojecten. Verder stelt hij de rol van gebiedscoördinatoren binnenkort te evalueren, om te zien of de gebiedscoördinator ook bij andere lopende projecten kan worden ingezet.

‘(…) Mede op verzoek van uw Kamer heb ik voor twee projecten een gebiedscoördinator aangesteld (windpark N33 en windpark De Drentse Monden en Oostermoer). Voor het windpark Fryslân verwacht ik deze binnenkort aan te stellen. De opdracht van een gebiedscoördinator beperkt zich in eerste instantie tot een verkenning om te bezien of er vanuit de bewoners animo is om samen met de initiatiefnemers en overheden invulling te geven aan communicatie, participatie en profijt voor omwonenden. Ik zie deze drie projecten als pilots om de werking van de gebiedscoördinator als instrument te verkennen en zal de resultaten betrekken bij de evaluatie van de Rijkscoördinatieregeling die ik medio 2016 afrond. (…)’

Bij projecten die binnenkort starten, gaat Kamp alvast werken ‘in de geest van de Omgevingswet’ die in 2018 in werking treedt.

‘(…) Op basis van het wetsvoorstel zullen voor projecten waarvoor een projectbesluit voorbereid wordt participatieplannen nodig zijn. (…) Vooruitlopend op de Omgevingswet wil ik in een aantal projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen invulling geven aan bovenbeschreven maatregelen. (…)
De pilots betreffen in elk geval het windpark Zeewolde en het Net op zee Hollandse Kust (zuid). Ik zal in overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu, initiatiefnemers en medeoverheden nog enkele pilotprojecten selecteren. (…) Dit programma is bedoeld om nu al, voor inwerkingtreding in 2018, ervaring op te doen met de Omgevingswet. (…)’

Bronnen
Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer, 1 februari 2016
FD, 1 februari 2016: Kamp overweegt ‘Nationaal Platform Energie en Omgeving’ (registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.