Aanloopproblemen bij verplichte energie-audit grote bedrijven

17 november 2015 – Over ruim twee weken moeten grote bedrijven hun eerste energie-audit hebben opgesteld. Dat lijkt voor slechts een deel van de bedrijven te lukken. Minister Kamp neemt maatregelen om de uitvoering van de nieuwe verplichting te ondersteunen.

Het gaat bij de verplichte energie-audit om een Europese richtlijn die grote ondernemingen verplicht  om vierjaarlijks een energie-audit op stellen, de eerste voor 5 december 2015. ‘Grote ondernemingen’ zijn  ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro per jaar.
Zo’n audit moet laten zien hoe het staat met het energieverbruik van de onderneming en wat besparingsmogelijkheden zijn.

 

Via de convenanten MJA3 en de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) wordt van de daaraan deelnemende bedrijven al een energie-audit gevraagd. Maar de nieuwe verplichting geldt ook voor grote bedrijven die niet aan die convenanten deelnemen.
In antwoord op Kamervragen over de voortgang rond de verplichte audit, erkent de minister enige aanloopproblemen. Er blijken meer ondernemingen onder de criteria van de auditplicht te vallen dan eerst werd gedacht en bovendien vragen de gemeenten en provincies, die het bevoegd gezag zijn, om ondersteuning bij hun toezicht.

Minister Kamp: ‘Ik zet mij actief in om bedrijven en het bevoegd gezag te begeleiden en om deze gesignaleerde knelpunten zoveel mogelijk te verhelpen. Ik doe dit in nauwe samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (dat verantwoordelijk is voor soortgelijke verplichtingen op grond van de wet Milieubeheer). Zo zullen medio november, met hulp van een onderzoeksbureau, lijsten beschikbaar worden gesteld aan het bevoegd gezag waarin zoveel mogelijk in kaart is gebracht welke ondernemingen een energie-audit behoren uit te voeren. Daarnaast zal er een nadere concretisering komen waarop het bevoegd gezag de audits kan beoordelen en zal, voor zover mogelijk, meer duidelijkheid aan het bevoegd gezag en ondernemers worden verschaft over in welke gevallen bedrijven in aanmerking komen voor een vrijstelling van de auditplicht (naast de mogelijkheden via de hierboven genoemde convenanten en certificering). Deze aanpak is onder andere besproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal overleg van en voor provincies (IPO) en VNO/NCW.’

Kamp vindt dat de problemen wel meevallen, omdat veel bedrijven via MJA3 en MEE al een energieaudit moeten opstellen. Hij schat dat het daarbij al om 1.100 bedrijven gaat (samen goed voor 80% van het energieverbruik door het bedrijfsleven en 25% van het gehele Nederlandse energieverbruik).

 

 

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 13 november 2015: Beantwoording vragen over de verplichte energie-audit (pdf, 4 pag.)
Foto: FluxEnergie/Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.