Bedrijven en overheid investeren 1,1 miljard in bio-energie

13 juni 2015 – Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten dat de ‘biobased economy’ in Nederland gestaag groeit, ook de ‘verwaarding van organische reststromen tot energie.’

Elk jaar stelt de minister van Economische Zaken een ‘Monitor Biobased Economy’ (BBE) op. Gisteren verscheen die over 2014.
Daarin worden meer dan 800 projecten geturfd, waarvan veruit de meeste op energiewinning betrekking hebben. ‘In de laatste drie jaar is meer dan 1,5 miljard euro in deze projecten geïnvesteerd door bedrijven en overheidsinstellingen (rijk en regio). Hiervan was 1,1 miljard euro bestemd voor bio-energie. De directe en indirecte economische toegevoegde waarde van BBE bedraagt 4,3 miljard euro en levert 44.000 fte aan werkgelegenheid.’ Aldus minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.
Kamp verwacht voor de komende jaren een stijging van het aantal bedrijven dat zich met biobased economy bezig houdt van ruim 700 tot bijna 1300.

In de onderzoeksagenda voor BBE in Nederland staan bioraffinage en ‘cascadering’ centraal (bij cascadrering gaat het om scheiding in fracties voor verschillende toepassingen). Het gaat in de onderzoeksagenda om de volgende programmalijnen:

  1. Thermische conversie van biomassa, (biomassa verwerken onder hoge temperatuur).
  2. Chemisch katalytische conversietechnologie, (biomassa verwerken met chemische reacties).
  3. Biotechnologische conversietechnologie (biomassa verwerken met micro-organismen).
  4. Solar capturing & biomassa productie(rechtstreeks grondstoffen en producten maken uit CO2 en zonlicht met behulp van micro-organismen en innovatieve teelten).

Om dit onderzoeksprogramma te kunnen financieren is jaarlijks een subsidie nodig van 7 miljoen euro, oplopend naar 15 miljoen.

Waar minister Kamp spreekt van een ‘gestage groei’ van de BBE is de TKI onderzoeksagenda iets voorzichtiger: ‘De biobased economy is dichterbij gekomen, maar minder snel dan verwacht.’

TKI-BBE wil de ontwikkeling inzichtelijker maken. ‘Het ontbreken van een centrale financiering van onderzoek, kortere looptijden, evidente versnippering van projecten over regio’s met verschillende stimuleringsmaatregelen, EU (inclusief regionale middelen), drie verschillende topsectoren, drie tot vier gebiedsdelen binnen NWO en drie instituten voor toegepast onderzoek, heeft geleid tot een weinig overzichtelijk kennisveld, met name voor de groep waar het allemaal voor bedoeld is: de bedrijven. Bovendien zijn de proceskosten nodeloos hoog.’
Maar TKI-BBE is opptimistisch: ‘De Biobased Economy is kansrijk in Nederland: Private partijen worden steeds enthousiaster, de kennis- en logistieke infrastuctuur is goed, en het ritselt van het ondernemerschap.’

Nog voor het eind van dit jaar verschijnt een nieuwe macro economische verkenning over de BBE.`
Doelstellingen van deze verkenning:

  • Het inzichtelijk maken van de macro-economische effecten en van de grootschalige toepassing van biomassa voor verschillende toepassingen (elektriciteit, warmte, biobrandstoffen, chemicali-en) in Nederland tot 2030 en gerelateerde duurzaamheidsaspec-ten.
  • Inzicht te geven in de technologische ontwikkelingen van de be-langrijkste routes om energie en chemicaliën te produceren waaronder veranderingen in fossiele routes, CO2 afvang en op-slag en alternatieve vormen van hernieuwbare energie (bv. wind, zon).
  • Het inzichtelijk maken van macro-economische ontwikkelingen op regionaal niveau als het gevolg van de opkomende biobased economie in Nederland
  • Het inzichtelijk maken van biomassa export naar Nederland en de gerelateerde duurzaamheidsaspecten van de productie in ex-porterende landen.

Schermafdruk 2015-06-13 08.55.48

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 12 juni 2015: Jaarlijkse monitoring biobased economy (pdf, 5 pag.)
Rapport, 20 april 2015: Monitoring Biobases Economy in Nederland 2014 (pdf, 69 pag, 2,6 MB)
TKI BBE, 12 mei 2015: Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015 – 2027 – ‘B4B: biobased voor bedrijven, burgers en beleid’ (pdf, 109 pagina’s, 4,3 MB)
Illustratie cascadrering uit Onderzoeksagenda TKI-BBE

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.