Begroting EZ: Energie grootste slokop

16 september 2015Ruim eenderde van de uitgaven in de EZ-begroting gaat naar de energievoorziening. Er wordt hard gewerkt aan ‘een integrale en strategische visie’ voor de aansturing van dit beleidsonderdeel. Pas eind 2016 zal dat uitmonden in een beleidsagenda energie.

Schermafdruk 2015-09-16 11.06.13Zowel aan de uitgavenkant als aan de inkomstenkant wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken gedomineerd door ‘een doelmatige en duurzame energievoorziening’. Van de uitgaven van EZ gaat de grootste post naar het energiebeleid: 37%. En van de inkomsten komt de grootste post ook van ‘energie’: 94%.
Voor o.a. de aansturing van deze begrotingsposten zal in december 2015 het Energierapport verschijnen, ‘een integrale en strategische visie op de energievoorziening in Nederland’. Eind 2016 hoopt het kabinet de beleidsagenda energie dan gereed te hebben. In 2020 zal het hele energiebeleid op doelmatigheid en duurzaamheid worden doorgelicht.

De cijfers van de EZ-begroting in een tabel:

Schermafdruk 2015-09-16 11.07.06

En in twee diagrammen:

Schermafdruk 2015-09-16 11.08.35

Schermafdruk 2015-09-16 11.09.18

De beleidsprioriteiten voor 2016

Uit de begroting (pag 15 e.v.)
‘(…) Energieverduurzaming
De verduurzaming van onze energievoorziening krijgt een forse impuls met grootschalige uitrol via tendering van kavels van wind op zee in de periode 2015–2019. De eerste kavels betreffen het gebied Borssele. De wijze van tenderen biedt flexibiliteit voor het ontwerp van het windpark terwijl de markt ontlast wordt met betrekking tot het zekerstellen van de benodigde vergunningen. De tenders stimuleren bovendien kostenre-ductie, doordat de maximale tenderbedragen jaarlijks naar beneden gaan. Het wetsvoorstel STROOM wijst TenneT aan als netbeheerder op zee (beoogde inwerkingtreding 2016). Met deze acties geeft het kabinet invulling aan een aantal belangrijke afspraken uit het Energieakkoord.
Meer dan de helft van de energie die we in Nederland verbruiken is voor warmtevoorziening. Daarom is het verduurzamen van de warmtehuis-houding cruciaal om de transitie naar een volledig duurzame energievoor-ziening in 2050 te realiseren en minder afhankelijk te raken van gaswinning en -import. In 2016 wordt gewerkt aan de acties uit de Warmtevisie en wordt bezien welke aanpassingen in het marktmodel dienstbaar kunnen zijn aan verdere verduurzaming. De Warmtewet zal worden geëvalueerd en in samenhang met overige onderdelen van het marktmodel worden herzien. (…)’
Uit de begroting (pag. 75)
‘(…) Energierapport
In december 2015 zal het kabinet het Energierapport met een integrale en strategische visie op de energievoorziening in Nederland uitbrengen. Het Energierapport bevat tevens specifieke thema’s en dilemma’s die relevant zijn richting een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Deze zullen in 2016 tijdens een Energiedialoog met de samenleving aan de orde moeten komen. Gegeven de complexiteit van het energievraagstuk hecht het kabinet sterk aan externe inbreng. Burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd aan de dialoog deel te nemen en hun kennis en kunde in te brengen voor de energietransitie. Uit de dialoog volgt in het najaar van 2016 een beleidsagenda. Tegelijkertijd zal de evaluatie van het Energieakkoord worden gepubliceerd. (…)’
Meer over de Energiedialoog (pag. 20)
‘(…) Gegeven de complexiteit van het energie-vraagstuk hecht het kabinet sterk aan externe inbreng. Burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd aan een Energiedialoog deel te nemen en hun kennis en kunde in te brengen voor de energietransitie. Uit de dialoog volgt in het najaar van 2016 een beleidsagenda. (…)’

Bronnen
Rijksbegroting 2016, XIII Economische Zaken (pdf, 3,7 MB)

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.