windturbines a16, foto: Wim Hollemans

Bestuur Noord-Brabant vraagt Provinciale Staten goedkeuring windproject A16

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft het provinciaal inpassingsplan voor de bouw van 28 windturbines langs de A16-strook tussen Moerdijk en Breda ingediend bij de Provinciale Staten, de provinciale tegenhanger van het nationale parlement. In principe keuren die het op 28 september bij stemming goed.

Het provinciebestuur onderstreept dat dit plan tot stand kwam in nauwe samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden. Deze stakeholders dienden in totaal wel 106 “zienswijzen” in. De indieners daarvan ontvangen op korte termijn een reactie. Maar ze hebben niet meer tot grote aanpassingen geleid. “Dat mag je na zo’n uitvoerige periode van samenspraak eigenlijk ook wel verwachten,” luidt de commentaar van gedeputeerde Erik van Merrienboer (PVDA). De zienswijzen betreffen onder meer de optelsom van meerdere geluidsbronnen in het gebied, zoals de snelweg en de hogesnelheidslijn en de bedrijvigheid en de windmolens aan de Belgische zijde van de grens. Ook vrezen enkele omwonenden voor waardevermindering van hun woning.

De provincie zag zich wel verplicht haar dossier aan te vullen met extra informatie over de gevolgen van de bouw van de turbines voor vogels en vleermuizen. Dit gebeurde op vraag van de landelijke commissie milieueffecten. Die heeft deze informatie intussen ontvangen, maar op haar (nieuwe) advies blijft het wachten tot midden september.

De 28 turbines, die naar verwachting eind 2020 operationeel zijn, zullen duurzame energie voor een verbruik vergelijkbaar met dit van circa 75.000 huishoudens. Met ruim 100 Megawatt aan vermogen levert dit project een belangrijke bijdrage aan de afspraken tussen de Noord-Brabantse gemeenten, de provincie en de Nederlandse staat om in 2020 470,5 MW aan windenergie te hebben gerealiseerd.

Een kwart van de opbrengst van de windmolens in het A16-gebied komt ten goede aan de lokale gemeenschap, via de ondersteuning van projecten die de lokale energietransitie bevorderen. De beslissing hiervoor kwam tot stand in samenspraak met ontwikkelaars, lokale stichtingen, gemeenten en het Energiefonds Brabant, op een wijze en schaal die nog niet eerder is toegepast in Nederland. Alle projectontwikkelaars en eigenaren tekenden hiervoor een overeenkomst met de provincie.

Knops tekent voor knooppunt

Eveneens tijdens de laatste dagen van augustus ondertekende staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van binnenlandse zaken, verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf, een overeenkomst omtrent windenergie. Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt een tender waarmee de opstalrechten worden uitgegeven voor drie windmolenlocaties bij knooppunt Klaverpolder nabij Moerdijk, die staateigendom zijn. In de overeenkomst is afgesproken dat de staat in de tender faciliteert dat marktpartijen zich verbinden aan het uitgangspunt dat opbrengsten van windmolens aan de A16 deels ten goede komen aan duurzame energieprojecten in de directe omgeving.

Samenspraak

In het zoekgebied van één kilometer aan weerszijden van de A16 staan circa 10.000 woningen. De 28 windmolens hebben met hun tiphoogte van maximaal 210 meter een grote impact op de omgeving. Reden voor de provincie en de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert om de locaties voor de windmolens in nauwe samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden te bepalen. Sinds de start van het traject in 2016 hebben tal van inloopavonden, kenniscafés, bijeenkomsten en excursies naar windmolenlocaties voor inwoners en andere belangstellenden plaatsgevonden. Ook was er intensief overleg met dorps- en wijkraden en andere bewoners- en belangengroeperingen.

“We hebben ons in de keuze van de locaties sterk laten leiden door de inbreng van de omgeving,” vertelt Van Merrienboer. “Zo kozen we locaties waarbij zo min mogelijk woningen geluidshinder ervaren –in totaal zijn de turbines straks bij 96 woningen hoorbaar– en waarbij natuurgebieden gevrijwaard blijven. Daarnaast hebben we gezorgd voor een optimale landschappelijke kwaliteit, met behoud van zichtlijnen en bundeling met bestaande infrastructuur.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.