Na blijdschap nu woede over plan minister Blok Energieprestatievergoeding

2 september 2016 – Eerder deze week was er grote blijdschap over het besluit van minister blok waardoor verhuurders aan huurders na renovatie een Energieprestatievergoeding (EPV) mogen vragen. De blijdschap sloeg om in woede toen bleek dat Blok via een verruiming van de maatregel toch gas wil toestaan in nul-op-de-meter-woningen.

‘Stroomversnelling’ (een netwerk van bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen aan de slag zijn om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te maken) is ‘mordicus tegen’ en noemt het plan van Blok  ‘ondermijnend’ voor grootschalige renovatie.
Bij de presentatie van de EPV publiceerde de Rijksoverheid een onverwacht zinnetje: ‘Binnenkort zal de energieprestatievergoeding ook mogelijk worden voor zeer goed geïsoleerde huizen met een aansluiting op aardgas. Voorwaarde is dat het huis zo veel duurzame energie opwekt dat er elektriciteit terug gaat naar het net. Op die manier wordt het verbruik van aardgas dan gecompenseerd’.
En dat zinnetje deed de blijdschap over de EPV omslaan in woede.

Uit een bericht van Stroomversnelling
‘(…) Minister Blok overweegt in de Algemene Maatregel van Bestuur bij de wet, waarin de Energieprestatievergoeding voor Nul op de Meter woningen is vastgelegd (EPV),  ruimte te maken voor woningen die nog gebruik maken van aardgas. Dit zou betekenen dat woningen met een gasaansluiting ook recht hebben op het innen van een Energieprestatievergoeding. Als dit artikel wordt opgenomen in de AMVB ondermijnt dit het initiatief van Stroomversnelling om grootschalig sociale huurwoningen met hernieuwbare energie tot Nul op de Meter woningen te renoveren. Stroomversnelling is hier absoluut op tegen. Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat de gebouwde omgeving (nagenoeg) energieneutraal wordt. Dit lukt niet als er nog een significante hoeveelheid aardgas wordt gebruikt. De EPV gaat uit van de inzet van duurzame energie met als doel om op grote schaal woningen te (ver)bouwen zonder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Verruiming van de EPV wet is dan ook strijdig met dit uitgangspunt en dit streven. (…) Bij het uitbreiden van de EPV-regeling voor woningen die nog gebruik maken van gas is het idee dat het jaarlijks aardgasverbruik, wordt gecompenseerd door de opwek van extra (zonne)energie op de woning. Dit is niet allen strijdig met het uitgangspunt ‘duurzaam’, waardoor we het halen van de afgesproken klimaatdoelen frustreren, maar is dit ook nog eens heel kostbaar. Het voortbouwen op ‘fossiel (aardgas) frustreert het innovatietraject in de bouw. (…) De enige manier waarop de transitie haalbaar is, is de energievraag omlaag brengen en de resterende warmte vervolgens duurzaam opwekken. (…)’

Oproep om plan te laten varen
Stroomversnelling doet een beroep op minister Blok om zijn plan te laten varen. Over de uitbreiding van de EPV voor ‘zeer goed geïsoleerde huizen met een aansluiting op aardgas’ loopt een openbare internetconsultatie.
Het PvdA-Kamerlid Albert de Vries heeft inmiddels als kritische vragen gesteld aan minister Blok: ‘(…) Hoe verhoudt het toestaan van een gasaansluiting zich tot de afspraken in Deal Stroomversnelling Huurwoningen en de Wet Energieprestatievergoeding, waarin beoogd wordt de volledige energiebehoefte op duurzame wijze op te wekken en niet om gebruik van fossiele brandstoffen te compenseren met extra opwekking van duurzame energie? (…) Deelt u de mening dat het waarschijnlijk is dat woningen in het kader van de energietransitie in de toekomst geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dan ook niet de ontwikkeling van de hierbij behorende technologieën heel gericht gestimuleerd moeten worden nu in de praktijk blijkt dat dit technologisch haalbaar is? (…) Ziet u het risico dat u door het toestaan van het gebruik van aardgas in nul-op-de-meter woningen de innovatie die net op gang is gekomen weer afremt, waardoor woningen voor lange tijd afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om de energietransitie en de daarbij horende innovatie optimaal te ondersteunen? (…)’

Internetconsultatie

Op de internetconsultatie staat op dit moment nog maar één reactie (van het bedrijf HONE) en die is positief over verruiming van de EPV: ‘(…) Dit zou een zeer mooie aanvulling zijn op de bestaande regeling. En denk zelfs dat met deze aanvulling de werkelijke uitstoot van CO2 meer gereduceerd zal worden dan met de all-electric oplossingen die nu met de warmtepomp gecompenseerd worden. (…)’

Bronnen
Stroomversnelling, 2 september 2016: Stroomversnelling mordicus tegen uitbreiding EPV
Rijksoverheid, 31 augustus 2016: Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning
Stroomversnelling, 1 september 2016: PvdA stelt kritische vragen aan minister over voorstel EPV-verruiming
Rijksoverheid, internetconsultatie
Eerste reactie op de internetconsultatie 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.