CBS: ‘Nederland scoort niet goed op klimaatbescherming en hernieuwbare energie’

CBS: ‘Nederland scoort niet goed op klimaatbescherming en hernieuwbare energie’

4 november 2016 – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht hoe goed Nederland scoort op de 17 duurzame doelen van de Verenigde Naties. Nederland zit in de Europese subtop, maar scoort slecht op klimaatbescherming en duurzaamheid. 

Het CBS heeft gekeken hoe goed Nederland scoort op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de VN in 2015 hebben opgesteld voor de komende 15 jaar. Deze doelen meten onder meer welvaart, gelijke verdeling, veiligheid en ook tegengaan van klimaatverandering en het aandeel duurzame energie.

schermafbeelding-2016-11-04-om-5-31-55-pmUit het bericht van het CBS
‘(…) Wat gaat goed?
Vergeleken met andere EU-landen gaat het in Nederland vooral goed op economisch vlak, de rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Het bruto binnenlands product per inwoner is internationaal gezien zeer hoog: Nederland stond in 2015 op de vijfde plaats van 28 EU-landen. Het bbp per inwoner was in 2015 hoger dan in 2000, ondanks de economische crisis die begon in 2008. Het vertrouwen in instituties is in Nederland zeer hoog vergeleken met andere EU-landen (plaats 3 van 18 EU-landen in 2014). Verder blijven steeds meer Nederlanders een leven lang leren. Hiermee stond Nederland op de vierde plaats van de 28 EU-landen in 2015.

Wat gaat minder goed?
Op andere gebieden gaat het minder goed, vooral bij klimaatbescherming, hernieuwbare energie, en economische en sociale ongelijkheid. Nederland stoot nog relatief veel broeikasgassen per inwoner uit en stond daardoor op plaats 25 in de EU-ranglijst in 2014. Nederland gebruikt nog steeds zeer weinig hernieuwbare energie: in 2015 slechts 5,9 procent van de totale energieconsumptie. Hiermee staat Nederland op de 26e plaats van de 28 EU-landen. Verder is de gezonde levensverwachting van Nederlandse vrouwen relatief laag in de EU (20e van de 28 landen in 2014); Nederlandse mannen staan nog in de middenmoot (12e van de 28). (…)’

Het rapport over energie en klimaatverandering
‘(…) SDG 7 Betaalbare en schone energie

— Verbruik van energie en energie-efficiëntie (7.1 en 7.3): in Nederland is de toegang tot betrouwbare en betaalbare energiediensten zoals elektriciteit en aardgas
goed geregeld. Het bruto binnenlands energieverbruik is afgenomen, vooral door vermindering van verbruik door bedrijven. Echter, het verbruik in Nederland is
nog steeds zeer hoog vergeleken met andere EU-landen. De energie-efficiëntie, gemeten als de energie-intensiteit van de economie, is in de loop der tijd verbeterd. Internationaal gezien staat Nederland echter gemiddeld.

schermafbeelding-2016-11-04-om-5-53-37-pm
— Hernieuwbare energie (7.2): het aandeel van hernieuwbare energie in de totale binnenlandse energieconsumptie is de afgelopen jaren toegenomen van 1,6 procent in 2000 naar 5,8 procent in 2015. De stijging is vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde, en minder door groei van verbruik uit biomassa. Nederland staat binnen de EU bijna helemaal onderaan de ranglijst wat betreft het aandeel hernieuwbare energie. (…)

SDG 9 Duurzame infrastructuur, bedrijvigheid en innovatie
(…)
—  Broeikasgassen (9.4): de broeikasgasintensiteit van de Nederlandse economie is gemiddeld binnen de EU in 2013. De broeikasgasintensiteit is licht gedaald sinds 2000. In die periode zijn de broeikasgasemissies licht afgenomen (zie SDG 13) en de economische activiteit in Nederland (per saldo) toegenomen. (…)

SDG 13 Klimaatbescherming

— Uitstoot broeikasgassen (13.2): de klimaattop in Parijs in december 2015 heeft geleid tot een akkoord, dat niet juridisch bindend is, maar wel meer politieke commitment heeft opgeleverd. De urgentie om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd snel te verminderen wordt alleen maar groter. De uitstoot van broeikasgassen door Nederland is gestaag afgenomen van 14,2 ton CO2 equivalent per inwoner in 2000 naar 11,5 in 2014. Maar de historische CO2 uitstoot per inwoner is nog stijgende (van 6,8 ton CO2 per inwoner in 2000 naar 7,4 in 2013). Internationaal vergeleken heeft Nederland relatief veel broeikasgasemissies per inwoner (in 2014) en historische CO2 uitstoot per inwoner (2013).

schermafbeelding-2016-11-04-om-5-53-22-pm

De broeikasgasintensiteit van de economie is langzaam gedaald van 0,41 kg CO2 equivalent per euro bbp in 2000 naar 0,30 in 2014. In vergelijking met andere EU-landen staat Nederland in de middenmoot in 2014. (…)’

Bronnen
CBS, 4 november 2016: Nederland nog niet duurzaam op alle VN-doelen
CBS, rapport, 4 november 2016: Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.