CBS: Uitstoot broeikasgassen steeg in 2015 met 5 procent

CBS: Uitstoot broeikasgassen steeg in 2015 met 5 procent

5 september 2016De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2015 met 5 procent gestegen ten opzichte van 2014. De stijging komt onder meer doordat voor de opwekking van elektriciteit meer kolen (en minder gas) werd gebruikt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Uit het bericht van het CBS
‘(…) Uitstoot broeikasgassen in 2015 gestegen
In 2015 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 196 miljard kg CO2-equivalenten. Dit is 5 procent hoger dan in 2014 en 12 procent lager dan in 1990. Conform de rechterlijke beslissing in de Urgenda klimaatzaak (24 juni 2015), dient de overheid ervoor te zorgen dat de uitstoot in 2020 ten minste 25 procent lager is dan in 1990.

CBS1

CO2-uitstoot weer boven niveau van 1990
De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) bedroeg vorig jaar 167 miljard kg, bijna 9 miljard kg meer dan in 2014. Dat betekent een toename van 2 procent ten opzichte van 1990. Alleen in het uitzonderlijk warme 2014 was de CO2-uitstoot onder het niveau van 1990. De totale uitstoot van de overige broeikasgassen (niet-CO2) is in 2015 de helft lager dan een kwart eeuw eerder.

CBS2

Meer steenkool, minder aardgas voor elektriciteitsproductie
De CO2-uitstoot bij energiebedrijven was in 2015 ruim 4 miljard kg (9 procent) meer dan een jaar eerder en 8 miljard kg (18 procent) meer dan in 2013. Sinds dat jaar zijn enkele nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Steenkool is relatief goedkoop. Het zorgt, in vergelijking met aardgas, voor meer uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. De afgelopen vijf jaar is het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie met een derde gedaald, van 62 procent (2010) naar 42 procent (2015). Het aandeel steenkool is bijna verdubbeld, van 19 procent (2010) naar 35 procent (2015).

CBS3

Meer aardgas verbruikt voor ruimteverwarming
In 2015 is meer aardgas verbruikt voor de verwarming van woningen en kantoren dan in het jaar daarvoor. De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving vertoont een licht dalende trend met plotselinge uitschieters naar boven en beneden als gevolg van hele koude dan wel hele warme jaren. In het warme 2015 werd iets meer aardgas verbruikt dan in het uitzonderlijk warme 2014. In 2013 was het kouder, maar niet zo koud als in 1996 en 2010.

CBS4

Halvering uitstoot overige broeikasgassen
De totale uitstoot van overige broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, bedroeg de afgelopen acht jaar jaarlijks 30 miljard kg CO2-equivalenten. In 1990, en de acht jaar erna, was dit twee keer zoveel. De halvering werd gerealiseerd van 1999 tot en met 2008. Naast de afnames van methaan- en lachgasemissies uit de landbouw zijn de methaanemissies uit vuilstortplaatsen de laatste 25 jaar geleidelijk aan afgenomen. De emissies van lachgas daalde vanaf 2006 met een derde door reductiemaatregelen bij salpeterzuurfabrieken. De emissies van fluorhoudende gassen namen in de jaren negentig eerst toe. Vervolgens namen die vanaf 1998, door allerlei reductiemaatregelen weer af.

Dalende trend emissie-intensiteit tussen 1990 en 2015
De Nederlandse economie is de afgelopen 25 jaar met 60 procent gegroeid terwijl de CO2- uitstoot nauwelijks mee steeg. Dit kwam mede door energiebesparingen en een steeds groter aandeel van de dienstensector. In een kwart eeuw daalde de emissie-intensiteit van de Nederlandse economie met 30 procent voor CO2, met 70 procent voor de overige broeikasgassen en met 40 procent voor broeikasgassen totaal.

CBS5

(…)’

Het CBS ziet een stijging in het gebruik van kolen sinds 2013, na de opening van de nieuwe kolencentrales die nu ter discussie staan. CE Delft concludeerde in een rapport in opdracht van Eneco dat ook nieuwe centrales moeten sluiten om aan het Urgenda-vonnis te kunnen voldoen. Kamp heeft al aangegeven daar niet voor te voelen.

Bronnen
CBS, 5 september 2016: Meer uitstoot broeikasgassen in 2015
FluxEnergie, 2 september 2016: Eneco publiceert rapport over Urgenda-doel
FluxEnergie, 2 september 2016: Onderzoek: ‘Sluiting nieuwe kolencentrales onvermijdelijk’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.