foto hoogheemraad Delfland

Delfland verduurzaamt productie en consumptie van groen gas

groen gas

Donderdag neemt het hoogheemraadschap van Delfland de installatie voor groen gas bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen officieel in gebruik. Biogas wordt er vanaf dan opgewaardeerd tot groen gas met aardgaskwaliteit.

Volgens het hoogheemraadschap gebeurt dit in een uniek proces. Daarbij herbergt een eenvoudig ogende zeecontainer een groen gas-opwerkingsinstallatie met een capaciteit van 350 Nm³/uur biogas. Het door slibvergisting ontstane biogas bestaat voor 60% uit methaan en voor 40% uit CO2. Met hulp van membraanscheidingstechnologie wordt de CO2 eruit gehaald en het percentage methaan opgevoerd tot ongeveer 90%. Dan is het biogas groen gas met aardgas-kwaliteit. Als het vervolgens geïnjecteerd wordt in het gasnetwerk van Stedin, kan het gebruikt worden voor de energievoorziening van huishoudens, of voor de transportsector, die wettelijk verplicht is steeds meer hernieuwbare brandstof aan fossiele brandstoffen toe te voegen. De productie wordt geschat op circa 1,2 miljoen kuub groen gas per jaar.

“Om dit groene gas bij het netwerk van Stedin te krijgen, hebben we als waterschap een leiding van meer dan één kilometer aangelegd om bij het invoerpunt te komen,” vertelt Jouke Boorsma, beleidsmedewerker bij Delfland. “Delfland doet dit in eigen beheer, dat is ook uniek.”

Het rendement van deze groen gas-optie is meer dan de vermelde 1,2 miljoen kuub per jaar. Dankzij de opwerking tot groen gas wordt de volledige energie-inhoud van het biogas gebruikt en wordt er geen restwarmte meer vernietigd. Belangrijk is ook dat met de groen gasproductie het biogas wordt ingezet waar het de meeste waarde heeft, in de transportsector. In ruil voor de levering van groen gas aan de vervoerssector ontvangt het waterschap de zogeheten Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s). Met deze HBE’s kan de transportsector aantonen dat hij daadwerkelijk het wettelijke percentage hernieuwbare brandstof bijmengt. Tenslotte geeft het groen gasproject een impuls aan de kennis over energietransitie, herbruikbaarheid van grondstoffen en circulaire economie, stelt het hoogheemraadschap.

Waterzuiveringsinstallaties

Op een deel van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van de Nederlandse waterschappen wordt biogas geproduceerd. Zo ook op de Groote Lucht in Vlaardingen. Biogas ontstaat uit het slib dat wordt aangevoerd vanuit het rioolstelsel en van slib dat wordt geproduceerd op de zuivering. Slibgisting is een biologisch proces, waarbij organische stoffen worden omgezet in methaan en CO2. Totnogtoe zetten verbrandingsmotoren dit mengsel –biogas– om in elektriciteit en warmte. Met deze zelf opgewekte elektriciteit voorziet Delfland voor ongeveer 50% in de energiebehoefte van de zuiveringsinstallatie. De opgewekte warmte wordt gebruikt om de slibgistingstanks op de temperatuur te houden die nodig is voor het vergistingsproces.

Delfland koestert de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn; daarnaast wil het waterschap ook groene energie aan derden leveren. De productie van groen gas is een belangrijke stap daarin. Hoogheemraad Han van Olphen: “Delfland streeft ernaar de kringlopen van water, energie en grondstoffen te sluiten. Ook in het licht van het onlangs genomen besluit van de rijksoverheid om aardgas te vervangen door andere energievormen, is het groene gas van Delfland een welkom substituut.”

Weg van de traditionele weg

De verbrandingsmotoren op de Groote Lucht naderden het einde van hun levensduur en voldeden niet meer aan de aangescherpte emissie-eisen. “Dat was het moment om te kijken of we verder konden verduurzamen,” zegt oorsma. “Het biogas-proces was namelijk niet optimaal. Van de opgewekte warmte gebruikten we slechts 60%.” Het hoogheemraadschap vergeleek de groen gas-mogelijkheid met de optie van nieuwe verbrandingsmotoren. De groen gas-optie bleek weliswaar de meest ambitieuze, maar ook de duurzaamste en financieel aantrekkelijkste mogelijkheid. Stedin, de beheerder van het gasnetwerk in de regio, reageerde positief op dit initiatief.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.