Eemshaven mag worden uitgediept voor kolencentrale

7 augustus 2015 – De Raad van State verwerpt de bezwaren tegen het uitdiepen van de Eemshaven ten behoeve de bevoorrading van de kolencentrale. Natuur & Milieu had bezwaar gemaakt ter bescherming van het Waddengebied.

De Raad van State vindt dat de reeds verleende vergunning niet hoeft te worden vernietigd. De Raad van State: ‘De minister heeft in de zogenoemde passende beoordeling en aanvullende onderzoeken de gevolgen van de slibverspreiding onderzocht. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht de minister zich op basis van deze onderzoeken op het standpunt stellen dat de slibverspreiding de Natura 2000‑gebieden niet aantast. Zo blijft er voldoende ongestoord water over en zijn in het tracébesluit beperkingen gesteld aan het verspreiden van slib. Er mag bijvoorbeeld geen slib verspreid worden tijdens de ruiperiode van de eider. Op dit punt heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het tracébesluit aangepast. Het is niet toegestaan om slib te storten in de ruiperiode die loopt van begin juni tot en met eind september in plaats van begin juni tot en met eind augustus, zoals het tracébesluit aanvankelijk bepaalde.
Alle overige bezwaren die tegen het tracébesluit waren ingediend, slagen niet.’

Natuur & Milieu teleurgesteld
Natuur & Milieu en MOB Nijmegen zijn zeer teleurgesteld over deze uitspraak.
‘Het financieel voordeel van de kolenbedrijven wint het van de kwetsbare natuur in het Waddengebied. En dat voor een kolencentrale die niet eens nodig is. De sterfte onder vogels en vissen neemt ernstig toe door de overbodige verdieping van de vaargeul,’ aldus Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu en MOB Nijmegen beraden zich op eventuele vervolgstappen. 
Natuur & Milieu: ‘Rijkswaterstaat wil de monding van de Eems – de rivier op de grens van provincie Groningen en Duitsland- uitdiepen. Dit is nodig om de aanvoer van kolen naar de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent bij de Eemshaven mogelijk te maken voor grote schepen. De uitdieping betekent een verplaatsing van ruim 9 miljoen kubieke meters zand, slib en keileem. Een gigantische inbreuk op het ecosysteem.
Op dit moment is RWE het enige bedrijf dat profiteert van de verdieping van de vaarweg, namelijk voor haar toekomstige grote schepen met kolenladingen. RWE heeft aangegeven dat het de kolen ook met kleinere boten door de huidige vaargeul kan aanvoeren. En belangrijk: RWE beschikt nog niet over de benodigde natuurbeschermingswetvergunning.’
Bronnen
Raad van State, 5 augustus 2015: Vaarweg Eemshaven-Noordzee mag worden verruimd
Natuur & Milieu, 5 augustus 2015: Natuur & Milieu teleurgesteld over uitspraak RvS

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.