Energie-Nederland – Zeven ’transitieversnellers’ voor informateur

13 april 2017Branchevereniging Energie-Nederland komt met zeven ’transitieversnellers’, concrete maatregelen om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen. Het document werd woensdag aangeboden aan informateur Edith Schippers.

Uit een bericht van Energie-Nederland
‘(…) Het gaat om concrete voorstellen voor een Energieakkoord 2.0 en een klimaatwet, voor wind op zee, voor de SDE+ regeling, voor de warmtetransitie, voor energiebesparing in de bebouwde omgeving, voor elektrisch vervoer en voor het optimaal benutten van markdynamiek. (…)’

1. Zorg voor voorspelbaar en stabiel beleid met een klimaatwet en Energieakkoord.

 • Leg wettelijk een duidelijk CO2 -reductiepad vast met concrete doelen voor 2030, 2040 en 2050.
 • Zorg dat dit pad een versnelling geeft die overeenkomt met de afspraken in Parijs, te beginnen met 50% reductie in 2030 op EU-niveau.
 • Verdeel in zo’n klimaatwet het beschikbare plafond op heldere wijze tussen sectoren die wel en niet onder het ETS vallen.
 • Zorg dat deze klimaatwet goed is afgestemd met EU-afspraken over ETS. Haal daarbij extra emissierechten uit de markt als er binnen het ETS investeringen in CO2–reductie worden gesubsidieerd.
 • Bied zekerheid voor investeringen in duurzame energie door de SDE+ te continueren zolang de CO2 -prijs onvoldoende op niveau is.
 • Houd vast aan het huidige Energie- akkoord om doelen voor 2020 en 2023 te realiseren.
 • Sluit voor de periode daarna een Energieakkoord 2.0 af als uitvoeringsagenda tot 2030 voor een klimaatwet met maatregelen voor CO2- reductie, waaronder besparing en duurzame energie.

2. Versnel de uitrol van wind op zee.

 • Realiseer tot aan 2030, samen met de markt, 10.000 MW wind op zee, aansluitend en aanvul- lend op het Energieakkoord.
 • Ga, aansluitend op de laatste tender van het Energieakkoord (gepland voor 2019), dóór met het stimuleren van wind op zee projecten en wijs daarvoor tijdig nieuwe kavels aan.
 • Hou daarbij vast aan de huidige integrale aanpak, zowel qua sub- sidiesystematiek, vergunningstraject, het beschikbaar stellen van kavels en de aansluiting op het net.
 • Handhaaf, met het oog op voldoende concurrentie en kansen voor innovatie, de aanpak met jaarlijkse tenders.
 • Maak werk van de inpassing door Tennet van wind op zee produc- tie in het elektriciteitsnet. Kijk daarbij ook naar internationale samenwerking en interconnectie.

3. Zorg voor investerings- zekerheid door de SDE+ te continueren.

 • Bied zekerheid voor investeerders dat de SDE+ de komende jaren wordt gecontinueerd, in lijn met het Energieakkoord.
 • Bied ook zekerheid dat de SDE+ op lange termijn, na 2023, wordt gecontinueerd.
 • Zorg dat de SDE+ na 2023 zo wordt vorm gegeven dat deze aansluit bij een volwaardig werkend ETS en geldende doelen.
 • Onderzoek daarbij of de SDE+ na 2023 uitgebreid kan worden met andere CO2-reductiemaatregelen waarbij tegelijkertijd het budget voor duurzame energie intact blijft.
 • Zorg dat aanpassingen van de SDE+ niet leiden tot tijdelijke sluiting van de regeling of tempoverlies.
 • Stel de middelen voor de SDE+ beschikbaar via de ODE.
 • Maak voor besparingsmaatregelen een apart instrument.
 • Zorg dat de ETS-prijs niet negatief beïnvloed wordt door gesubsidieerde investeringen in CO2 –maatrege- len: introduceer een mechanisme dat corresponderende emissierechten uit de markt haalt.

4. Laat gemeenten en hun inwoners zich voorbereiden op de warmtetransitie.

De Rijksoverheid:

 • Zorg voor een zorgvuldig afwegings- kader, waarmee de inrichting en de effecten van de nieuwe lokale warm- tevoorziening in kaart kan worden gebracht.
 • Zorg dat burgers in het afwegings- kader een centrale rol en betrokken- heid hebben bij de keuzes die worden gemaakt.
 • Zorg dat de rol van de markt gewaar- borgd is bij de inrichting en uitvoering van het afwegingskader, zodat de burger de meest ef ciënte warmte- oplossing krijgt.
 • Zorg voor urgentie bij en voldoende stimulering van gemeenten om vóór 2025 een afgewogen keuze te maken.
 • Opname in omgevingsvisies en – plannen lijkt de aangewezen weg.
 • Zorg, met verplichtingen en nanciële arrangementen, dat burgers en ge- bouweigenaren voorbereid zijn op de nieuwe wijze van verwarmen.
 • Zorg voor een gelijk speelveld voor alle warmteopties, ook bij normering voor energieprestaties van gebouwen.

Gemeenten:

 • Moeten zich met betrokken partijen (waaronder burgers, corporaties en marktpartijen) voorbereiden om een keuze te maken hoe de toekomstige warmtevoorziening eruitziet.
 • Passen daartoe het nationale afwe- gingskader toe voor hun omgevingsplannen. Betaalbaarheid, voor de maatschappij en voor de burger, staat in die afweging voorop.
 • Nemen, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, in hun coalitieakkoorden voldoende budget en formatie op voor de warmtetransitie.

5. Bied een fiscaal voordeel bij het besparen op energie.

 • Regel voor koopwoningen een evenwichtig pakket met een verantwoorde energieprestatie-eis (zoals voor huurwoningen en commercieel vastgoed*) en een scaal voordeel (met differentiatie in WOZ-waarde c.q. overdrachtsbelasting) als stimulering.
 • Investeer in een grootschalige energiezuinige renovatie van alle 8.000 schoolgebouwen.
 • Stimuleer volop het aanbieden van woningabonnementen voor besparen. Dat gebruik kan nog makkelijker als het abonnement aan de woning gekoppeld kan worden en aflossing via de energierekening loopt.
 • Maak gebouwgebonden nanciering mogelijk waarbij eigenaren via hun energieleverancier investeringen in besparing a ossen via de energierekening.
 • Zorg dat Europese regels** die hiervoor in de weg staan snel worden opgeruimd.
 • Maak het mogelijk dat aflossing van investeringen in besparing via de energierekening kan lopen. Verruim hiervoor de Wet Financieel Toezicht en bijbehorende AFM-regels.
 • Zorg dat in doelen, regels en rekenmethoden maatregelen worden afgerekend op besparing van primair energiegebruik.

6. Bouw het elektrisch vervoer uit door een evenwichtig scaal systeem en formuleer heldere doelen.

Fiscaal systeem:

 • Verminder blijvend (ook na 2020) de energiebelasting op het laden van stroom.
 • Creëer een gelijk regime voor publieke en private laadpalen (vrijstelling energiebelasting 1e staffel).
 • Maak de BTW voor het thuisladen van de leaseauto aftrekbaar.
 • Hef de dubbele BTW afdracht voor thuisladen op.

Concurrerende markt:

 • Het Rijk verbindt zich aan de doelstelling van 150.000 laadpalen in 2025. Dit aantal is nodig om het aantal van 2 miljoen elektrische auto’s in 2030 te realiseren.
 • Regel een stimulerende en uniforme aanpak bij de aanbesteding van laadinfrastructuur door gemeenten, met ruimte voor concurrentie tussen marktpartijen voor het plaatsen, beheren en exploiteren van laadpalen.

7. Gebruik de dynamiek van de markt, maak een heldere rolverdeling tussen bedrijven en netbeheerders.

 • Regel dat netbeheerders en gelieerde netwerkbedrijven maximaal transparant zijn in onderlinge geldstromen en winsten en verliezen.
 • Verhinder dat bedrijfswinsten van netbeheerders gebruikt kunnen worden voor risicovolle marktgerichte activiteiten door netwerkbedriiven. Als er geld over is kan het nettarief omlaag.
 • Een voortvarende behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie.
 • De rol van de netbeheerder stopt bij de meter. Regel dat burgers het recht houden zelf te bepalen wat er in hun woning gebeurt en waar ze voor betalen.
 • Energieopslag heeft de toekomst. Regel dat opslag en andere flex-diensten worden aanbesteed als alternatief voor kostbare netverzwaring.

Bronnen
Energie-Nederland, 12 april 2017: Zeven versnellers voor het Regeerakkoord
Energie-Nederland, 12 april 2017: Document met zeven transitieversnellers (pdf, 7 pagina’s)
Energie-Nederland, 12 april 2017: Brief aan informateur Edith Schippers (pdf)

Foto: Dong Energy

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.