Energie Unie één van de prioriteiten Nederlands voorzitterschap EU

26 november 2015Vanaf 1 januari is Nederland een half jaar lang voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Eén van de Nederlandse prioriteiten in dat half jaar is ‘een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid’. 

Nederland heeft vier prioriteiten gekozen voor het Nederlands voorzitterschap: innovatie en werkgelegenheid, migratie, financiën, en klimaat en energie (‘een vooruitblikkend klimaat- en energiebeleid’).

Uitwerking prioriteit energie en klimaat

  • Nederland zal zich sterk inzetten voor de totstandkoming van een Europese Energie Unie, inhakend op het kader dat zal worden geleverd door de COP21-conferentie in Parijs.
  • Het Nederlandse energieakkoord onder de aandacht brengen binnen de EU. Daarom wordt er een SER-conferentie gepland voor kennisuitwisseling
  • Regionale samenwerking als speerpunt. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan een nog beter geïntegreerde Europese energiemarkt. Op korte termijn kunnen er behalve stappen richting marktintegratie ook stappen worden gezet richting leveringszekerheid en verduurzaming
  • Nederland zal zich bijzonder inzetten voor het nieuwe marktontwerp voor elektriciteit en regionale samenwerking.
  • In juli 2016 komt de Europese Commissie met een voorstel voor de herziening van de emissiehandel (ETS). De ambitie van Nederland is om tijdens het voorzitterschap goede vooruitgang te boeken in de onderhandelingen over de ETS in de aanloop naar dit voorstel.
  • In het tweede kwartaal van 2016 komt de Europese Commissie met voorstellen voor de nationale doelstellingen voor het verder terugdringen van CO2-emissies in de sectoren die niet meedoen aan emissiehandel (non-ETS-sectoren). Als voorzitter zet Nederland zich in voor concrete voortgang in deze onderhandelingen.

 

Ontwikkeling Energie Unie

De geplande informele Energieraad die vandaag in Brussel zou worden gehouden is omgezet in een schriftelijk overleg. Mede met het oog op het Nederlands voorzitterschap, waren er vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Kamp over de agenda van de informele Energieraad. Minister Kamp heeft deze vragen deze week schriftelijk beantwoord, onder andere over de Energie Unie. Er is inmiddels een eerste ‘Staat van de Energie Unie’ verschenen, waain wordt gerapporteerd over de voortgag van de Energie Unie.
In de Tweede Kamer leeft bij sommige Kamerleden de vrees dat de Energie Unie tot verwarring zal leiden over de nationale en de Europese taken. Minister Kamp is daar niet bang voor: ‘De voorgestelde governancestructuur kent een duidelijke rolverdeling tussen lidstaten en Commissie. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het halen van de doelen van de Energie Unie en dienen daarvoor in 2019 een nationaal plan voor klimaat en energie voor de periode 2021-2030 op te stellen.’Een goed werkende interne markt voor energie is wat Nederland betreft het belangrijkste middel om de doelen van de Energie Unie te realiseren. Nederland wil daarom tijdens het voorzitterschap werk maken van regionale samenwerking en daarmee concrete stappen zetten richting de voltooiing van de interne energiemarkt.’

Op 10 april 2016 organiseert Nederland de informele Energieraad. Kamp kondigt al aan dat deze dan in het teken zal staan van ‘regionale samenwerking in de context van een nieuw marktontwerp voor elektriciteit’.  Nederland wil het politieke debat bevorderen met het oog op de Commissievoorstellen die in de tweede helft van 2016 te verwachten zijn.

 

 

Bronnen
Rijksoverheid, 24 november 2015: Antwoorden op Kamervragen over Energieraad 26 november 2015 (pdf, 12 pag.)
State of the Energy Union 2015 (pdf, 16 pag.)
Begeleidende documenten State of the Energy Union
Europa Nu, Achtergronden Nederlands Voorzitterschap 2016

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.