Energieagenda – De complimenten op een rij

12 december 2016 – Ambitieus, realistisch, verstandig, doelmatig, geen onverantwoorde risico’s – een greep uit kwalificaties uit het hele politieke spectrum. We hebben de complimenten maar eens op een rij gezet. (Missen we er een? Tip ons dan even.)

Algemeen oordeel

Energieagenda biedt goede kansen
‘(…) De Energieagenda biedt goede kansen voor duurzaam verwarmde huizen en gebouwen en duurzaam opgewekte energie. (…) Het is een ambitieus stuk, waarin alle aspecten van de energievoorziening worden behandeld. Het kabinet geeft aan tijdig de energietransitie te willen inzetten, met aanvullend beleid op het huidige emissiehandelssysteem, zodat deze overgang geleidelijk en kostenefficiënter kan verlopen. NVDE ondersteunt deze inzet. (…)’ (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)

‘Richting is goed’
‘(…) Volgens Greenpeace is de richting die Kamp nu inslaat goed, maar ontbreekt het ‘hoe’. (…)’ (de Volkskrant)

‘Positief verhaal’
‘(…) Oppositiepartij SP noemt het een „positief verhaal”, volgens Tweede Kamerlid Eric Smaling. „Een nieuw kabinet kan deze agenda concretiseren en verder uitwerken aan de hand van het klimaatakkoord van Parijs.” (…)’ (NRC-verslag Tweede Kamer)
‘(…) SP-Kamerlid Eric Smaling was opvallend positief. Op Twitter zei hij dat de ‘duurzame revolutie echt is begonnen’. (…)’ (de Volkskrant)

‘Realiteitszin’
‘(…) Feit is dat de schone alternatieven nu nog niet in staat zijn om tegen acceptabele kosten de rol van olie en gas op grote schaal over te nemen. Het plan van Kamp houdt daar gelukkig rekening mee en getuigt dus van realiteitszin. (…)’ (Commentaar De Telegraaf)

‘Stapjes in de goede richting’
‘(…) GroenLinks vindt dat Kamp ‘stapjes in de goede richting zet’, maar volgens Kamerlid Liesbeth van Tongeren is er een ‘energie-revolte’ nodig. ‘Deze agenda wijst dus in de goede richting, maar straalt weinig urgentie en ambitie uit.’ (…)’ (de Volkskrant)

‘Verstandig, consequent, doelmatig en transparant’
‘(…) Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het beleid dat het Kabinet voorstaat is consequent, waarbij het vasthoudt aan sturing op CO2-reductie via het ETS en het stimuleren van duurzame energie wil verbreden naar CO2-reductie. Verstandig ook door maatwerk in te stellen, gekoppeld aan het gebruik van de energie. De industrie heeft immers andere uitdagingen dan de elektriciteitsvoorziening, de transportsector en de gebouwde omgeving. En bovendien doelmatig door het Brusselse energie- en klimaatbeleid te volgen in plaats van een eigenstandige koers te varen.” (…)’ (VEMW)
‘(…) Wij stellen vast dat het Kabinet met een lange termijn visie, die transparant maakt dat de transitie een trendbreuk behoeft, verstandig opereert met aandacht voor het belang van de energie-intensiviteit van het Nederlandse economische verdienmodel.  Dat grote investeringen nodig zijn, en dat daarvoor investeringszekerheid noodzakelijk is. Door dat lange termijn perspectief en de onderlinge dwarsverbanden kunnen doelmatige keuzes gemaakt worden, waardoor ”Samen minder”  gerealiseerd kan worden.“ (…)’ VEMW)

CO2-reductie als centrale doelstelling

Juist onderscheid doelen en instrumenten
‘(…) Kamp stelt CO₂-reductie centraal om de Parijse temperatuurdoelen te behalen; de ontwikkeling van duurzame stroom en duurzame warmte zijn meer instrumenten. (…)’ (Cozijnsen in Energiepodium)

Kosteneffectiviteit als leidraad CO2-reductie
‘(…) Het energiebeleid tot nu toe (Energieakkoord en EU-richtlijnen) bevat subdoelen voor hernieuwbare energie, energiebesparing én CO2-reductie. De Energieagenda laat die onderverdeling los en mikt puur op uitstootvermindering. Dat brengt, via marktwerking, de ‘meest optimale en kosteneffectieve mix’ van CO2-arme opties. Tussen de regels door staat sluiting van de kolencentrales zo wel degelijk op de agenda. Goedkopere CO2-reductie is praktisch onmogelijk. (Wattisduurzaam)

Ambitie

Wél ambitieus
‘(…) Ambitie is mooi, maar blind rennen is bij voorbaat kansloos. Een goede basis is daarom cruciaal. (…) Beste minister Kamp, als deze zogenaamde ambitieloze agenda net zo’n succes wordt als de ingezette transitie van de afgelopen vier jaar, zal de rest van Europa vast snel aanhaken om niet onderaan de bekende lijstjes te eindigen. Nederland mag zich gelukkig prijzen met zo’n stevige basis. (…)’ (Hans van Cleef, ABN AMRO, op Energiepodium)

‘Buitengewoon ambitieus’
‘(…) Het is een buitengewoon ambitieus plan, dat enorme investeringen vergt. De kosten worden geraamd op 10 miljard euro per jaar tussen 2020 en 2040. (…) Met de Energieagenda zet Kamp een duidelijke stip aan de horzion. Aan visie geen gebrek. (…)’ (Hoofdredactioneel commentaar TC Tubantia)

Geleidelijkheid transitie

Kamp wil terecht schokken voorkomen
‘(…) Kamp wil juist een geleidelijke transitie om schokken te voorkomen. Datzelfde geluid liet De Nederlandse Bank eerder horen. Kamp wijst erop dat de aanscherping van CO₂-doelen om op 0 uit te komen in 2050 op de voortgang van internationale onderhandelingen moet wachten. Daar heeft hij gelijk in. Het Parijs Akkoord is belangrijk omdat iedereen meedoet. Die balans leg je in de waagschaal als je als Nederland of EU voortijdig CO₂-doelen aanscherpt. (…)’  (Cozijnsen in Energiepodium)

Geleidelijkheid én haast
‘(…) In de Energieagenda is geleidelijk het belangrijkste mantra. Het woord komt 28 keer vaker voor dan kolencentrale. Gelukkig staat er ook 17 keer tijdig in het stuk. Het kabinet lijkt daadwerkelijk doordrongen van het economische risico van een trage energietransitie. “Om desinvesteringen in de toekomst te voorkomen”, moeten alle investeringen van de komende jaren passen bij een CO2-arme economie in 2050. Zo zal Nederland “schokeffecten in de economie voorkomen.” (Wattisduurzaam)
‘(…) Natuurlijk kan het allemaal sneller maar de energietransitie grijpt direct in op het dagelijks leven van milieuactivisten, energiebedrijven, klimaatsceptici en alle andere Nederlanders. Een transitie van deze omvang vindt inderdaad alleen plaats als de energievoorziening ook betaalbaar en betrouwbaar blijft. (…)’ (Wattisduurzaam)

Geen onverantwoorde risico’s
‘(…) Natuurlijk mogen we – of eigenlijk moeten we – versnellen zodra het kan. Dat versnellen vereist wel dat we geen onverantwoorde risico’s nemen met betrekking tot energieleveringszekerheid, maar de tijd nemen om technologie door te ontwikkelen, maatschappelijk draagvlak te creëren, kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen.(…)’ (Hans van Cleef, ABN AMRO, op Energiepodium)

Klimaatwet

Transitie borgen in wet
‘(…) Bedrijven en organisaties in de energiesector schreeuwen om helder en consistent beleid. Het kabinet lijkt te willen leveren: “Geborgd moet worden dat de energietransitie.. ..ook bij wisseling van politieke kleur van kabinetten wordt voortgezet.” (…)’ (Wattisduurzaam)

Emissiehandel en CO2-prijs

CO2-prijs moet hoe dan ook omhoog
‘(…) Hoopvol is ook wat Kamp zegt over emissiehandel en de CO₂-prijs: ook al halen we de CO₂-doelen, de CO₂-prijs moet toch omhoog ten behoeve van een prijssignaal, zekerheid voor investeerders en om te voorkomen dat de prijs tegen 2030 ineens gaat pieken. Liever dus een geleidelijke verhoging. (…)’ (Cozijnsen in Energiepodium)

ETS goed instrument
‘(…) Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) is in beginsel een goed instrument om dat doeltreffend en doelmatig te doen. Omdat dit ETS momenteel volgens het kabinet een CO₂-prijs oplevert die te laag is om ook nu al te prikkelen tot het nemen van maatregelen,  zet het – overigens alleen in Europees verband – in op een ambitieuze versterking van het ETS door het jaarlijkse reductiepercentage aan te scherpen en het overschot aan rechten te verkleinen. (…)’ (VEMW)

Subsidiëring

Goed dat SDE+ blijft bestaan
‘(…) De subsidieregeling voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten blijft ook na 2023 bestaan. In plaats van een vast percentage hernieuwbare energie als hoofddoel is straks echter de CO2-reductie door benutting van de duurzame bronnen leidend. De controversiële bijstook van biomassa maakt daarmee vermoedelijk geen kans meer op een greep uit de subsidiepot. Het succesvolle tendersysteem voor offshore wind krijgt mogelijk een vervolg op land. (…)’ (Wattisduurzaam)
‘(…) NVDE is positief over de continuering van de SDE+ en het voortzetten van de tenders voor wind op zee. Het kabinet kondigt aan te onderzoeken of het succes van wind op zee kan worden herhaald bij andere technologieën en sectoren. Dit wordt ook door NVDE bepleit. Met een sturende overheid, een ondernemersvriendelijke procedure en een markt die zich committeert, kunnen we forse stappen zetten richting een hernieuwbare energievoorziening.(…)’ (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)

Steenkool

Sluiting kolencentrales nu niet nodig
‘(…) [Sommigen] missen de uitfasering van kolen in de nota. Maar impliciet komt het wel aan de orde. Sluiting van centrales is nu niet nodig voor de CO₂-doelen van 2020. Als je, zegt Kamp, extra gaat verduurzamen moet je zorgen dat er een navenante hoeveelheid emissierechten uit de markt wordt gehaald. Want als Nederland alleen centrales sluit wordt de stroom en dus de emissie weer geïmporteerd en daalt de CO₂-prijs: afstemming is dus nodig. (…)’ (Cozijnsen in Energiepodium)

Windenergie

Zekerheid voor de windindustrie
‘(…) Het extra doel [van 10.000 megawatt] voor windenergie op zee is een belangrijke stap richting een volledig duurzame energievoorziening. Dit doel biedt de windsector de benodigde zekerheid om te investeren in innovatie en nieuwe exportmarkten. Dat schroeft de kosten nog verder naar beneden waardoor windenergie op zee binnen afzienbare tijd concurrerend wordt met fossiele energie. (…) Naast de toename van windenergie op zee ziet NWEA ook voldoende ruimte voor groei van windenergie op land. Voorwaarde is dat de ingeslagen weg waarbij de omgeving steeds beter wordt betrokken zal worden doorgezet. (…)’ (Nederlandse WindEnergie Associatie)

Industrie

Verplichte besparing en hogere energiebelasting voor industrie
‘(…) Naast met de wortel van subsidies zal de overheid in de industrie ook met de stok van wetgeving en belasting aansporen tot besparingen. (…)’ (Wattisduurzaam)

Vervoer

Minder vervoersbewegingen
‘(…) Interessant is ook dat Kamp inzet op minder vervoersbewegingen. (…)’ (RTL-Z)

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid van iedereen
‘(…) Minister Kamp benadrukt dat de energietransitie alleen te realiseren is als burgers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en alle overheden hieraan bijdragen en samenwerken. (…)’ (Topsector Energie)
Internationaal
‘(…) Ongeacht ‘geopolitieke onzekerheden’ zal het kabinet niet afwachten maar proactief inspelen op de ‘grote kansen’ die de energietransitie biedt. Laten we hieruit voorzichtig meepikken dat het kabinet zich niet van de wijs laat brengen door lage olie- en kolenprijzen, klimaatsceptisch populisme en wereldvreemde wereldleiders. (…)’ (Wattisduurzaam)

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.