Energieagenda – ‘Het is te weinig en te traag’


22 december 2016
Marjolein Demmers, de nieuwe directeur van De Groene Zaak, ziet een aantal goede maatregelen in de Energieagenda, maar ze constateert bovenal dat het te weinig is en dat het te traag gaat. ‘De versnelling kan niet groot genoeg zijn en regie vanuit het Rijk is cruciaal, maar het kabinet blijft twijfelen.’

Marjolein Demmers schrijft haar aanmoediging tot spoed, tot daadkracht en tot een hogere inzet in een opiniebijdrage op Klimaatplein.com.
In een reactie op de Energieagenda stelt Marjolein Demmers, directeur van De Groene Zaak, vast dat er veel goede maatregelen in de Energieagenda staan: de continuering van SDE+, de verplichte energiebesparing in de gebouwde omgeving, de afschaffing van de gasaansluitplicht en het pleidooi voor een werkend emissiehandelssysteem met aanvullend nationaal beleid. Maar toch.

Uit de opiniebijdrage op Klimaatplein
‘(…) We willen niet voor verrassingen komen te staan als het klimaatakkoord van Parijs wordt doorvertaald naar nieuwe doelen voor Nederland. Daarom kan de versnelling die nu wordt ingezet niet groot genoeg zijn, en is de regie vanuit het Rijk en een effectieve wortel en stok aanpak zowel urgent als cruciaal. De plannen die nu in de Energieagenda staan zijn niet genoeg om de Parijs-doelen te halen. De Energieagenda koerst nu op 80% CO2-reductie in de energievoorziening in 2050. Dit terwijl het PBL heeft berekend dat de CO2-uitstoot in 2050 minstens 0% of negatief zou moeten zijn, willen we de opwarming beperken tot 1,5 graden.

Met deze Energieagenda zijn we er nog niet
Met deze Energieagenda zijn we er dus nog niet. Het verhaal is niet af. Er worden onderwerpen buiten beschouwing gelaten of te voorzichtig beschreven. Zo staat er geen visie in de Energieagenda over het transitiepad van bestaande energiecentrales en worden verplichtingen en belastingmaatregelen te voorzichtig beschreven. (…) De transitiepaden zullen met partners verder worden uitgewerkt. Maar over de governance en de timing van het proces om tot (deel)akkoorden te komen wordt nog niets gezegd. De organisatie van de energietransitie moet gaan blijken uit nader overleg met alle betrokken partijen ‘de komende maanden’. Dat is teleurstellend aangezien het Energierapport en de Energiedialoog al achter ons liggen.

Het kabinet blijft twijfelen
Het kabinet blijft op een aantal vlakken twijfelen, zoals het nemen van belastingmaatregelen en het op kortere termijn invoeren van een CO2-prijs, als aanjager voor maatregelen vanuit de EU. Ook wordt een belangrijke kans niet genoemd in de Energieagenda: het aanbestedingsbeleid van de overheid. Hiermee kunnen de beste koolstofarme oplossingen versneld op de markt worden gebracht. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat op dit gebied nog een wereld te winnen valt.

Alles moet uit de kast
Alles moet uit de kast. Inmiddels blijkt dat koolstofarme investeringen ook steeds aantrekkelijker en concurrerender worden in vergelijking met fossiele. Het lijkt erop dat de markt door innovatie en opschaling (deels door steun vanuit het Energieakkoord) al op de Energieagenda vooruitloopt. Dat is goed nieuws maar ook een waarschuwing. We willen in Nederland de kansen van de transitie volop benutten. Nu blijkt dat het in deelgebieden van de markt sneller kan dan in de agenda wordt geschetst, zijn de maatregelen mogelijk te voorzichtig of lopen ze achter de feiten aan. Tempo in de verdere uitwerking en in de implementatie blijft dus enorm belangrijk. Met verkiezingen voor de boeg, en de weerstand die ook verwacht kan worden uit de hoek van beursgenoteerde fossiele bedrijven met een kortetermijnfocus, wordt dit tempo wel een hele kunst. Hoewel, zijn we er inmiddels niet gewoon klaar voor? (…)’

Marjolein Demmers meldt dat de ondernemers van De Groene Zaak er zeker klaar voor zijn. (De Groene Zaak is een samenwerkingsverband van duurzame ondernemers die zich ten doel stellen ‘gezamenlijk de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren’.)

Bronnen
Klimaatplein, 20 december 2016: Energieagenda: stellig over doel, maar zoekend naar daadkracht
Website De Groene Zaak
Foto: Klimaatplein (Fred Ernst)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.