Energiebesparing – Bedrijven vanaf 2017 verplicht tot energiebesparing

Energiebesparing – Kamp gaat bedrijven verplichten tot energiebesparing

3 november 2016Bedrijven zijn vanaf komend jaar verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dat schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. In dezelfde brief toont Kamp zich teleurgesteld over de energiebesparing in de industrie in 2015.

Uit de Kamerbrief van minister Kamp
‘(…) Dit najaar stellen deelnemende bedrijven aan de MJA3- en MEE-convenanten [respectievelijk 989 non-ETS bedrijven in 33 sectoren en 108 ETS-bedrijven in 7 sectoren] een nieuw EEP [energie-efficiëntieplan] op voor de laatste periode (2017-2020). Met het bedrijfsleven is voor deze periode afgesproken om de eisen aan het EEP uit te breiden binnen de convenanten. Bedrijven worden in deze periode verplicht gesteld om inzicht te geven in de belangrijkste besparingsmogelijkheden, uitgaande van de best beschikbare technologieën en met een terugverdientijd kleiner dan of gelijk aan vijf jaar. Voor het MEE-convenant geldt dat alleen met een gegronde reden een bedrijf af kan zien van het nemen van een mogelijke besparingsmaatregel met een terugverdientijd van korter dan vijf jaar. (…)’

De afspraak met het bedrijfsleven om de eisen aan het energie-efficiëntieplan aan te scherpen, werd eind 2015 gemaakt om de doelen in het Energieakkoord alsnog te halen. Bedrijven hebben een groot belang bij de goedkeuring van hun energie-efficiëntieplan of EEP.

Uit een bericht van VEMW
‘(…) Als de ingediende EEP wordt goedgekeurd middels een voortgangsverklaring heeft een bedrijf recht op teruggaaf van energiebelasting en mogelijk compensatie van indirecte emissiekosten. (…)’

In 2015 kreeg 97 procent van de convenantbedrijven een EEP-voortgangsverklaring ‘omdat de daarin opgenomen plannen zijn gerealiseerd en de bedrijven voldoen aan de eigen langjarige ambitie’, aldus Kamp.

Uit een bericht van Duurzaam Bedrijfsleven
‘(…) De grote industriële deelnemers wisten in 2015 1,0 procent van hun energieverbruik af te halen. Dat komt overeen met 5,7 petajoule. De kleinere partijen zelfs 1,8 procent (4,3 petajoule). De meeste energie, ongeveer 90 procent van de totale reductie, wordt door deze bedrijven bespaard op het gebied van procesefficiëntie. Dit betreft maatregelen binnen de bedrijven zelf. Andere besparingen komen voort uit de productieketen of de inzet van duurzame energie.(…)’

Maar ondanks dat de industrie zich in 2015 goed hield aan de zichzelf opgelegde energiebesparing, schrijft minister Kamp toch teleurgesteld te zijn.

Uit de brief van minister Kamp
‘(…) De resultaten over 2015 laten een terugloop van het energiebesparingstempo in 2015 zien van ruim 40% ten opzichte van 2014 en zelfs meer dan 50% ten opzichte van 2013. Het bedrijfsleven geeft aan dat deze terugloop komt doordat de concrete projecten hoofdzakelijk voor 2013 en 2014 waren ingepland en toen ook zijn gerealiseerd. Er waren met andere woorden weinig concrete energiebesparingsprojecten gepland voor 2015. Dit laat onverlet dat zowel de MJA3- als de MEE-bedrijven de besparing die ze in hun plannen voor de huidige EEP-periode (2013-2016) hadden opgenomen reeds hebben behaald. Hiermee voldoen de bedrijven dus aan de eigen langjarige ambitie. De monitoring over de jaren heen bevestigt dit. De monitoring laat echter ook zien dat in 2015 het laagste resultaat is behaald binnen het MEE-convenant sinds de start van het convenant in 2010 en dat ook voor het MJA3-convenant het laagste resultaat is bereikt sinds 2013. Ik vind dit tegenvallend. Enige fluctuatie in het energiebesparingstempo is begrijpelijk aangezien na het opstellen van een energiebesparingsplan (en het onderzoek wat hieraan vooraf gaat) in de eerste jaren de meeste projecten plaatsvinden door toegezegde financiering. Echter ook als rekening gehouden wordt met jaarlijkse fluctuaties en de planperiode is het energiebesparingstempo in 2015 significant teruggelopen. (…)’

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 100 PJ extra energie bespaard moet worden. Binnen het MEE-convenant committeert de energie-intensieve industrie zich aan nog eens een besparing van 9 PJ in 2020. Ook daarna blijft energiebesparing van bedrijven een belangrijk middel om in 2050 de CO2-uitstoot terug te dringen met 80 tot 95 procent, aldus Kamp in zijn brief.

Bronnen
Kamerbrief minister Kamp, 28 oktober 2016: Resultaten 2015 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE
VEMW, 1 november 2016: Minister scherpt regels energiebesparing aan
Energie Overheid, 2 november 2016: Minister Kamp uit kritiek op energiebesparing in de industrie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.