Energiebranche: ‘Energietransitie versnellen’

Energiebranche: ‘Energietransitie versnellen’

27 mei 2016De samenloop met de tegenvallende CBS-cijfers over de groei van groene energie is toevallig én opmerkelijk. Energie-Nederland bracht gisteren een plan uit waarin een versnelling van de energietransitie centraal staat. Over vijftien jaar moet de CO2-uitstoot in Nederland gehalveerd zijn. En dat betekent een ‘Energieakkoord 2.0’.

Energie-Nederland is de branchevereniging voor producenten en leveranciers van stroom, gas en warmte, zowel ‘groen’ als ‘grijs’.
Volgens Energie-Nederland zijn de afspraken van ‘Parijs’ alleen te realiseren met een verhoging van de inspanningen. Een CO2-arme energieproductie moet versneld gerealiseerd worden, is het kernpunt van het ‘Kompas voor de energiemarkt van de toekomst’.
In 2030 met er een CO2-reductie van 50% bereikt zijn; het Europese doel van 40% is niet genoeg.
En dat betekent een hogere ambitie en veel meer samenwerking. Energie-Nederland geeft expliciet aan voorop te willen lopen in de transitie naar een duurzame en CO2-arme energievoorziening.

.

160527-MedyVanDerLaan
Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland: ‘Ambitie en samenwerking’

Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland: ‘In ons Kompas kiezen we nadrukkelijk voor samenwerking met andere marktpartijen, netbeheerders, samenleving, NGO’s en overheden. Om de energietransitie te laten slagen hebben we twee dingen nodig: ambitie en samenwerking.’

Uit een bericht van Energie-Nederland
‘(…) Energie-Nederland ziet drie versnellingen die noodzakelijk zijn om deze ambitie te bereiken:

  •  Versneld naar een CO2-arme, betrouwbare energieproductie
  • Versneld naar een nieuwe marktdynamiek
  • Versneld naar producten en dienstverlening voor consumenten

Energie Nederland pleit voor instrumenten die noodzakelijk zijn om de energie transitie versneld te laten slagen zoals:

  • het  ETS als centraal instrument met een aangescherpt CO2-plafond en een hogere prijs,
  • het snel uit de markt halen van het huidige overschot aan CO2-rechten
  • verbreding van de ETS naar andere sectoren
  • een stabiel en transparant investeringsklimaat met zo veel mogelijk marktgedreven instrumenten die de juiste prikkels geven

Aandacht voor draagvlak
Het draagvlak voor het gebruik van fossiele energiebronnen neemt af maar ook de aanleg van grootschalige windparken op land en op zee kan niet automatisch op draagvlak kan rekenen. Energie Nederland zet in op vergroting van het draagvlak voor duurzame projecten. Medy van der Laan: “Iedereen is voor groene energie, maar niet iedereen wil windmolens als uitzicht. Daarom willen leden van Energie-Nederland vroegtijdig om tafel met alle betrokkenen. Participatie is in de energietransitie voor ons heel belangrijk”. (…)’

Ondertussen verandert het speelveld
Uit een ander bericht van Energie-Nederland
‘(…) De energieproducent en -leverancier die we nu kennen krijgt een andere vorm. Leveranciers krijgen de rol van serviceverlener: als individuele ‘matchmakers’ tussen vraag en aanbod of aanbieders van een totaaloplossing (licht, warmte, etc.). Klassieke scheidslijnen tussen sectoren vallen weg. Er vindt, kortom, een enorme herdefiniëring van rollen en verantwoordelijkheden plaats.
Het speelveld verandert ook. We zien een nieuwe marktdynamiek ontstaan. Nieuwe marktpartijen treden toe. Burgers worden naast consument steeds vaker ook producent (prosument), bespaarder, investeerder en handelaar. Er ontstaan nieuwe collectieven en (online) platforms buiten de bestaande structuren. “De klant” bestaat niet meer: mensen kopen comfort en informatie in plaats van energie. Businessmodellen veranderen. Het wordt mogelijk om op basis van actuele, transparante informatie te anticiperen op marktontwikkelingen. (…)

Betere regie nodig
De overheid dient haar rol te pakken als het gaat om het in balans houden van energievraag en –aanbod en het borgen van de benodigde flexibiliteit, marktconformiteit en toekomstbestendigheid. Er is regie nodig op de ontwikkelingen. Het aantal spelers groeit. Zonder regie komt de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening onder druk te staan. Er dient duidelijkheid te komen over de wijze waarop de Omgevingswet de transitie kan versnellen, de rol van netbeheerders/netwerkbedrijven ten opzichte van energieleveranciers, de eisen die decentrale opwek stelt aan het net(beheer), etc.

Versnellen met warmte
Nederland heeft goede alternatieven nodig om te voorzien in de warmtevraag van woningen, bedrijven en glastuinbouw. Dat zorgt voor reductie van de CO₂-uitstoot en vermindert de afhankelijkheid van gas. Warmte afkomstig van duurzame bronnen (zoals geothermie) of restwarmte die nu nog ongebruikt verdwijnt, verdient een veel prominentere rol in de markt. Bij ongeveer een derde van de Nederlandse woningen kan collectieve warmtevoorziening een rol gaan spelen. Een sleutel daarbij is hoe de infrastructuur van de grond komt.
Bij de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur en bij vervanging of renovatie van gasnetten moet een toekomstbestendige keuze gemaakt worden tussen enerzijds gasnetten en anderzijds warmte(–koude)netten of alleen een elektriciteitsnet. Die keuze wordt steeds urgenter, omdat in veel steden het gasnet aan renovatie of vervanging toe is. Herontwikkeling van gebieden en renovatie van wijken zijn goede momenten om de warmtevoorziening te moderniseren en te verduurzamen. Energie-Nederland bepleit dat warmtelevering een gelijkwaardige positie krijgt als alternatief naast gas en elektriciteit zodat de juiste toekomstbestendige keuze wordt gemaakt. (…)’

Bronnen
Energie-Nederland, 26 mei 2016: 50% CO2-reductie als hoofddoel voor de energietransitie
Energie-Nederland, 26 mei 2016: Naar een nieuwe marktdynamiek
Energie-Nederland, 26 mei 2016: Naar nieuwe producten en diensten
Energie-Nederland, rapport, 26 mei 2016: Kompas voor de energiemarkt van de toekomst (pdf, 24 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.