Evaluatie Energieakkoord is begonnen

Evaluatie Energieakkoord is begonnen

31 mei 2016 – Het ministerie van Economische Zaken heeft de KWINK groep, een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, opdracht gegeven voor de evaluatie van het Energieakkoord. In oktober zal de evaluatie gereed zijn.

Uit een bericht van de SER
‘(…) De KWINK groep doet onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van het gezamenlijk instrumentarium en de invloed dit dat instrumentarium heeft op het bereiken van de doelen. In het SER-Energieakkoord uit 2013 zijn afspraken gemaakt voor een evaluatie in 2016 met als doel het zekerstellen van de voortgang en het bereiken van de uiteindelijke ambities zoals in het Energieakkoord zijn vastgelegd. De evaluatie wordt in oktober 2016 afgerond.

Evaluatie: onderzoeken van voorbeelden en gesprekken voeren
KWINK groep neemt de komende maanden de uitwerking, uitvoering en opbrengsten van het akkoord onder de loep. Zij doen dat onder meer door voorbeelden te onderzoeken om zo zicht te krijgen op onder meer best en worst practices, leerprocessen, samenwerking en het functioneren van overlegstructuren. Ook zullen gesprekken met een groot aantal betrokkenen worden gevoerd. De evaluatie moet inzicht bieden in hoeverre de aanpak van het Energieakkoord voldoet om de afgesproken ambities te behalen. De aanbevelingen uit de evaluatie worden gebruikt om in het najaar de balans op te maken over de uitvoering van het Energieakkoord.

Doelstellingen Energieakkoord
In 2013 hebben 47 partijen, van Rijksoverheid tot milieuorganisaties en van werkgevers- tot werknemersorganisaties, het Energieakkoord ondertekend. Het akkoord bevat vijf doelen:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020;
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020;
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 16 procent in 2023;
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Over KWINK groep
KWINK groep heeft veel ervaring met complexe evaluatieonderzoeken, met het ingewikkelde samenspel van verschillende beleidsinstrumenten en met betrokkenheid van verschillende partijen. Voorbeelden van recent door KWINK groep uitgevoerde complexe evaluatieonderzoeken zijn de evaluatie van de Wet Normering Topinkomens (WNT), de evaluatie van de Aanbestedingswet, de evaluatie van het elektrisch rijden beleid, de evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt en de evaluatie van de multibandfrequentieveiling (ook wel 4G-veiling genoemd). Ook de lopende evaluatie van de Green Deals en de eerdere Externe Audit van de Green Deal-aanpak zijn voorbeelden van dergelijke onderzoeken. (…)’

 

Bronnen
SER, 27 mei 2016: KWINK groep voert evaluatie SER-Energieakkoord uit
Website KWINK groep
Foto: De ondertekening van het Energieakkoord op 6 september 2013 door ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. (Foto: SER)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.