‘Evaluatie Warmtewet kan ambities Energierapport ondersteunen’

23 januari 2016 – De VEMW (belangenbehartiger voor zakelijke energiegebruikers) vindt dat de evaluatie van de Warmtewet en de tariefregulering voor warmtelevering gebruikt moeten worden om de ambities van het Energierapport te ondersteunen.

Uit een bericht van de VEMW
160123-Grunfeld.jpg‘(…) Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De evaluatie van de Warmtewet en de (tarief)regulering in 2016 is dé uitgelezen kans om op een doeltreffende en doelmatige manier invulling te geven aan de in het Energierapport neergelegde ambitie om de warmtevoorziening te verduurzamen op een toegankelijke, betaalbare en betrouwbare manier. Wij vinden het daarbij belangrijk dat naast de bescherming van álle aangesloten warmtegebruikers de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen duidelijk afgebakend worden. Collectieve warmtevoorzieningen moeten een opener structuur krijgen, waarbij niet alleen de afname multi-client is maar ook het aanbod. Prijsvorming op basis van doelmatige onderliggende kosten is en blijft een noodzakelijke voorwaarde.” (…)

Een duurzame inrichting van de warmtevoorziening vergt lokale en regionale keuzes met verschillende opties als maatwerk, waarbij energiebesparing voorop staat. De Rijksoverheid ondersteunt, stelt de kaders en evalueert de Warmtewet in 2016. Dat is de visie van het Kabinet als verwoord in het Energierapport. De visie bouwt voort op de Warmtevisie waarin betrokkenen ter plaatse een afweging kunnen maken tussen de verschillende opties, en het Bouwbesluit 2012 waarin is bepaald dat gemeenten een belangrijke rol spelen in het aanwijzen van geschikte wijken voor warmtenetten.
In de warmtetransitie speelt de Rijksoverheid een ondersteunende en kaderstellende rol, en de lokale en regionale overheden een belangrijke rol in het maken van keuzes m.b.t. de ruimtelijke inpassing, de technische uitdagingen en de financieel-economisch complexe invulling. Betrokkenen moeten over de juiste informatie beschikken om goede afwegingen te kunnen maken. In zogenaamde warmteplannen worden alle energie-opties van besparing tot verduurzaming en de bijpassende infrastructuur, beschouwd. Uitgangspunt is het toewerken naar een CO2-arme – lage-temperatuur – warmtevoorziening die naast duurzaam toegankelijk, betaalbaar en betrouwbaar is.

Regie
De beschouwde duurzame alternatieven moeten uiteraard leiden tot minder CO2-uitstoot, te realiseren door energiebesparing en toepassing van energiedragers uit CO2-arme of duurzame bronnen. De Rijksoverheid stuurt aan op een beter gestructureerde markt voor renovatie en energiebesparing en het oplossen van het zogenaamde ‘split incentive’-dilemma waarbij de investeerder (beheerder) niet dezelfde is als degene die profiteert (gebruiker) van die investering. De Rijksoverheid studeert op mogelijkheden – regels en afspraken – om te komen tot nieuwe organisatiecontructies zoals  Energy Service Companies (ESCO’s), verbruiks- of productiecoöperaties, expertisecentra en aggregatoren, die vraag naar en aanbod van energie uit lokale productie verzamelen en op de markt aanbieden. De markt zit ook niet stil. Eind 2015 hebben een aantal gemeenten, provincies en warmtebedrijven een gezamenlijk plan gepresenteerd voor de verduurzaming van de Nederlandse warmtevoorziening. Kern van het initiatief is het ontwikkelen van transport- en distributienetten voor warmte om het aantal warmteklanten in steden en glastuinbouwgebieden te vervijfvoudigen naar 1,5 miljoen in 2040.

Marktmodel
Het Kabinet evalueert in 2016 het marktmodel voor warmteproductie en warmtelevering, een model dat fors afwijkt van het marktmodel voor de elektriciteits- en de gasmarkt onder meer door de koppeling tussen levering, warmtetransport en de warmteproductie. Kleinverbruikers (< 100 kW) worden beschermd door de Warmtewet via het niet-meer-dan-anders-principe. Grootverbruikers worden geacht te kunnen onderhandelen met de monopoloïde leverancier. De meeste aandacht bij de evaluatie gaat dan ook uit naar de gewenste verantwoordelijkheden van publieke en private partijen en naar de financiering van warmte-infrastructuur (regelgeving warmtelevering). (…)’

Bronnen
VEMW, 22 januari 2016: Duurzame warmte moet ook toegankelijk, betaalbaar en betrouwbaar zijn
Foto: Warmte/koude-installatie Eneco (De Rotterdam)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.