‘Financiële prikkel nodig om duurzame energie lokaal te gebruiken’

14 september 2015Duurzame energie lokaal gebruiken kan, blijkt uit een proef in Zeewolde waar bedrijven hun energievraag aanpasten op het aanbod. Maar er moet een financiële prikkel komen.

Kan duurzame energie lokaal worden gebruikt, was de vraagstelling van de proef INZET (Intelligent Net Zeewolde Energietransitie) die startte in januari 2012. Zeven bedrijven deden mee aan de proef in Zeewolde en stemden vrijwillig hun energievraag af op het actuele aanbod van zonne- en windenergie. Zo wordt voorkomen dat energie onnodig getransporteerd moet worden, met energieverlies tot gevolg.

De uitkomst: technisch is vraagsturing mogelijk…
Bufferen, opslag en smart grids, het kan allemaal al.

Uit een bericht van RVO
‘(…) Ook onderzocht INZET bij verschillende bedrijven – kantoren, vrieshuizen, waterschappen – of de energievraag stuurbaar is. “Kantoren zijn het lastigst”, zegt Van ’t Erve, “omdat zij weinig flexibel zijn in hun gebruik. Koelhuizen en datacenters gebruiken 24/7 energie, dus daar is meer speelruimte. Bijvoorbeeld tijdelijk de koeling uitzetten als er geen wind staat, als de temperatuurmarge dit toelaat.” (…)’

Uit een bericht van Duurzaam Bedrijfsleven
‘(…) Vooral voor de koelhuizen en het waterschap heeft de pilot mooie aanknopingspunten voor kostenbesparingen opgeleverd. Het stroomverbruik van deze partijen is hoog genoeg om wel actief op de elektriciteitsmarkt te kunnen handelen. (…)’

…, maar de financiële prikkel ontbreekt
‘Flexibiliteit heeft in het huidige energiesysteem nog geen waarde’, aldus Henri van ’t Erve van Zeenergie in een evaluatie op de website van RVO.

Van ’t Erve in het bericht van RVO
‘(…) “Maar nu is er geen trigger om gebruik af te stemmen op de beschikbaarheid van lokale energie; iedereen betaalt een vast transporttarief, ongeacht de afstand die de energie moet afleggen. Een oplossing hiervoor is een variabel transporttarief, zodat je ook naar rato geld betaalt of bespaart. Met het geld dat hierdoor vrijkomt, kun je oplossingen voor lokaal gebruik van duurzame energie financieren, zoals buffering en opslag.” (…)
“Er wordt veel geroepen over vraagsturing, maar de praktijk maakt die belofte nog niet waar. Ik wil de overheid dan ook oproepen om de wet­ en regelgeving aan te passen. Pas dan kunnen we verdienmodellen ontwikkelen rondom flexibiliteit.” (…)’

Uit een bericht van Duurzaam Bedrijfsleven
‘(…) “Het is voor netbeheerders niet toegestaan kostenbesparingen in het netwerk aan te wenden om de aanbieders van flexibiliteit te belonen”, zegt Garthoff [van Alliander, een van de partners in de proef]. “Daarvoor zou een fundamentele wijziging in nettariefstructuur nodig zijn.” (…)’

De proef – één van de twaalf proeftuinen in het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van het ministerie van Economische Zaken – is afgelopen, maar zal een vervolg krijgen. Zeenergie gaat, met de provincie Flevoland en Alliander, een aanvraag indienen voor een INTERREG-subsidie om het project voort te kunnen zetten.

Bronnen
RVO, september 2015: Intelligent netwerk en energietransitie in Zeewolde
Duurzaam Bedrijfsleven, 13 september 2015: Ondernemers windrijk Zeewolde verschuiven verbruik vrijwillig
Informatie op website RVO over Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)

Foto: windmolens Zeewolde (Nuon)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.