Gassector verbindt zich alsnog aan Energieakkoord

Gassector verbindt zich alsnog aan Energieakkoord

8 maart 2017Met een pakket plannen wil de gassector in Nederland een bijdrage leveren aan de transitie naar geen CO2-emissies in 2050. Daarbij wordt gas gezien als een transitiebrandstof om viezere brandstoffen in de overgang te vervangen. Ook speelt de verdere ontwikkeling van hernieuwbaar gas in de plannen een belangrijke rol.

Uit een bericht van het FD
‘(…) Shell, Gasunie, GasTerra, EBN en brancheorganisatie Nogepa voor de olie- en gasindustrie waren destijds geen ondertekenaars van het huidige Energieakkoord, maar sluiten vandaag alsnog aan. ‘Bij de opzet van het Energieakkoord was de focus heel erg gericht op een groter percentage duurzame energie’, verklaart [KVGN-voorzitter] Fennema. ‘Daar zag men blijkbaar voor ons minder een rol weggelegd. ‘Je ziet dat de focus nu verschuift naar het terugdringen van de CO2-uitstoot. En daar kunnen we wel een belangrijke bijdrage leveren.'(…)’

KVGN-voorzitter Han Fennema: Veel kan vandaag al

Uit het persbericht van de KVGN (Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland)
‘(…) Voorzitter Ed Nijpels van de SER Borgingscommissie: “Het is goed dat de gassector zich aansluit bij het Energieakkoord en daarmee de overgang naar een klimaatneutrale energietoekomst met acties ondersteunt. Ik ben blij dat mijn uitnodiging om aan te sluiten serieus en met enthousiasme is opgepakt. Nu samen de schouders eronder.”

Besparingen bij woningen
‘In de gebouwde omgeving kunnen we al op de kortere termijn het verschil helpen maken’, aldus  KVGN-voorzitter Han Fennema. Voor een à twee miljoen woningen in Nederland zal warmtelevering via warmtenetten niet weggelegd zijn en is een volledig elektrische verwarming economisch niet haalbaar. Dit speelt met name in oude binnensteden. Voor deze woningen is besparing met hybride warmtepompen de beste oplossing. Met deze technologie kan de gasvraag van een miljoen woningen sterk teruggebracht worden: van circa 1,5 miljard kubieke meter naar mogelijk 300 miljoen kubieke meter. De besparing in de gasvraag kan oplopen tot 80 procent. De resterende gasvraag bestaat dan eigenlijk alleen nog uit de piekvraag naar warmte. Fennema: ‘Dat kan volledig duurzaam, want in 2023 denken we dat er al voldoende hernieuwbaar gas geproduceerd wordt om deze piekvraag in te vullen. Met de combinatie hybride warmtepomp en groen gas kan dus in 2023 een miljoen woningen volledig CO2-neutraal gemaakt worden. Wij zijn al met initiatieven gestart, het kan vandaag al.’

Meer groen gas
KVGN zet zich in om meer groen gas te produceren door knelpunten weg te werken, bijvoorbeeld bij de invoeding van groen gas in het net, door het aan consumenten aan te bieden en door verschillende innovatieve technologieën te ondersteunen die moeten gaan zorgen voor meer groen gas tegen lagere kosten. KVGN werkt op dit terrein samen met de NVDE, die in 2023 8 PJ extra wil bereiken, boven op de 15 PJ die in de NEV (Nationale Energie Verkenningen) uit 2016 zijn opgenomen. Groen gas en andere vormen van hernieuwbaar gas zijn niet alleen belangrijk om piekvraag in de warmtevoorziening voor woningen op te vangen, maar ook in de industrie zal de vraag hiernaar groeien, onder andere als duurzame grondstof.

Gas als transitiebrandstof
Uitgangspunt voor de KVGN-leden is het begrip ‘gas-op-maat’. Fennema: ‘Het principe is dat je steeds zoveel mogelijk voorrang geeft aan de energiebron met de minste CO2-uitstoot. Het minder schone wijkt dan voor het schonere. Dit betekent dat aardgas vooral daar bijspringt waar (nog) geen duurzame alternatieven voorhanden zijn. Of waar die nu niet haalbaar zijn vanuit technisch of economisch oogpunt. En waar gas nodig is, doen we dat liefst in de vorm van groen gas. Ook omgekeerd: daar waar nu brandstoffen worden toepast die meer CO2 uitstoten dan aardgas, moet op dat moment vervanging door aardgas worden overwogen. Denk bijvoorbeeld aan centrales, maar ook aan scheepvaart en zwaar wegtransport.’

LNG in scheepvaart en wegtransport
De KVGN-agenda richt zich ook op de introductie van (bio)LNG in de scheepvaart en het zwaar wegtransport, als vervanger voor stookolie en diesel.

Waterstof
Op termijn is het ook mogelijk om hernieuwbaar waterstof als klimaatneutrale energiedrager te introduceren. Dat biedt weer mogelijkheden om het opwekken van windenergie op de Noordzee te combineren met bestaande gas- en olieactiviteiten.

Internationale kansen
Fennema: ‘Een belangrijke vraag is hoe we met bestaande assets de energietransitie kunnen mogelijk kunnen maken. We kijken naar wind op zee, de productie van waterstof uit wind, maar ook naar energie uit water, energieopslag, natuurbeheer, enzovoorts. Dit is een onderwerp van internationale allure; het zou toch mooi zijn als we daarin het voortouw kunnen nemen.’ (…)’

Ook onderzoek naar afvangen en opslaan van CO2, geothermie en inzet waterstof

Uit een bericht van het FD
‘(…) De gassector wil de afvang en opslag van CO2-gaan benutten in de industrie. KVGN start daarom met een verkenningsonderzoek. ‘Alle wetenschappers zijn het erover eens dat die technologie onmisbaar is in het pakket maatregelen om CO2-neutraal te worden.’
Ook wil de branche meer inzetten op geothermie. ‘Die zullen vooral lokaal kunnen voorzien in de warmtelevering’, aldus Fennema. Daarnaast zoeken gasproducenten op de Noordzee samenwerking met windproducenten. (…)’

Rollen voor gas in de energietransitie

Bronnen
KVGN, persbericht, 7 maart 2017: Gassector verbindt zich aan Energieakkoord met ambitieus pakket maatregelen
KVGN, rapport, 7 maart 2017: Naar een CO2-neutraal Energiesysteem in 2050 – Gas op Maat: De rol van gas en de gassector in de Nederlandse energietransitie – Startdocument (pdf, 32 pag.)
FD, 7 maart 2017: Gassector sluit zich met pakket maatregelen aan bij Energieakkoord (Registratie)
Foto’s: Gasunie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.