Gemeenten willen ‘echt gesprek’ over energietransitie

23 januari 2016 – ‘Minister Kamp, lokaal gebeurt het. Dus wij nemen het initiatief om maar eens met het Rijk te gaan praten over de energietransitie.’ Zo zou je de reactie van de VNG op het Energierapport kunnen samenvatten. ‘Gemeenten voorop’, dus de VNG komt zelf met plannen.

Uit de reactie van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)
‘(…) Deze week kwam het Energierapport 2016 uit. Het rijk komt in het energierapport niet met nieuwe initiatieven om de ambitieuze doelstellingen uit het Energieakkoord een impuls te geven. Ook is er nog geen zicht op een landelijke inzet richting 2030 en 2050. Wel worden gemeenten benoemd als partner voor de toekomstige inzet. De VNG ziet hierin gelegenheid om gemeenten en regio’s centraal te stellen in de Energietransitie. De Energiedialogen waarbij het Rijk het gesprek op lokaal niveau wil voeren, is een noodzakelijke en goede eerste stap om te komen tot realistische en uitvoerbare doelstellingen. Dit is wel een belangrijke randvoorwaarde: zonder echt gesprek is er immers geen dialoog. Met alle drie decentrale overheidslagen nemen wij hierin graag het voortouw. Immers: lokaal gebeurt het.
Binnen de kaders van internationale afspraken moeten gemeenten daadwerkelijk regie krijgen en zelf mogen bepalen wat hun doelstellingen zijn met betrekking tot energieopwekking en –besparing. Waarbij op het lokale niveau een gesprek plaatsvindt tussen overheden, bedrijven, inwoners en organisaties over transport, opslag en opwekking. Laten we daarbij niet vergeten dat de energietransitie enkele decennia gaan duren: met een goede dialoog en samenwerking kun je maar één keer goed beginnen.

De VNG keert de uitnodiging van het Rijk om: Gemeenten nodigen, samen met provincies en waterschappen, het Rijk uit om in gesprek te gaan over hoe de energietransitie van onderop vorm kan worden gegeven.
De VNG wil daarbij het Rijk voorstellen om gemeenten voorop te zetten. De belangrijkste pijlers uit het Energierapport 2016 zijn al aanwezig: samenwerking, innovatie en draagvlak. Daarnaast biedt deze aanpak mogelijkheden om kansen voor de lokale economie en de sociale cohesie te verzilveren.

Randvoorwaarde is dat gemeenten en regio’s financieel en organisatorisch goed worden ondersteund en om te zorgen voor enige uniformiteit in aanpak, zodat de inspanningen op lokaal en regionaal niveau ook echt meetbare en zichtbare bijdragen aan de nationale doelen.

Handschoen ligt klaar
Gemeenten hebben, met behulp van het VNG-programma Energie, de afgelopen jaren de rol opgepakt als coördinator om daarmee op regionaal niveau de energietransitie op gang te brengen. Dit bovenop al bestaande hoge lokale ambities. Wij voelen ons gesteund door de hogere ambities van onze partners: samen kunnen we versnellen en opschalen. Op de Lokale Energie Etalage is te zien hoe gemeenten nu al op regionaal niveau ervaringen en expertise uitwisselen, lokale initiatieven opschalen en delen en een uitgebreid netwerk hebben met de vraag- en aanbodkant. Gemeenten zijn er klaar voor om de transitie binnen de gestelde kaders van het Klimaatverdrag van Parijs en het Energieakkoord verder samen vorm te geven met de daarbij noodzakelijke draagvlak en innovatie.

Brede aanpak
Inpassing van energieopwekkingsmaatregelen heeft grote ruimtelijke, sociale en maatschappelijke consequenties. Het vergt ruimte, binnen de kaders van de noodzakelijke energietransitie, voor innovatie en een andere aanpak waarbij de overheden inwoners, corporaties en bedrijven ondersteunen, stimuleren en faciliteren met kennis, expertise en middelen. Het integraal behandelen van de energietransitie in onze samenleving zorgt niet alleen voor een gezond leefklimaat. Het biedt kansen voor de lokale economie, innovatie en wetenschappelijke ontwikkelingen.

De VNG gaat graag het gesprek aan met het Rijk om de centrale rol van gemeenten in de energietransitie te concretiseren, uitvoerbaar te maken en resultaten te borgen. Wij komen binnenkort met een concreet voorstel voor deze regionale energiestrategieën. (…)’

 

Bronnen
VNG, 20 januari 2016: Gemeenten nodigen Rijk uit voor echt gesprek over energietransitie
Het ondersteuningsprogramma Energie van de VNG
Website Lokale Energie Etalage 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.