Groningen: veel minder woningen versterkt dan beloofd

4 november 2015 – Minister Kamp heeft de Tweede Kamer er van op de hoogte gesteld dat er in Groningen dit jaar heel veel minder woningen bouwkundig worden versterkt dan was beloofd: ruim 500 in plaats van 3.000.

Uit een persbericht van het Ministerie van EZ
‘(…) Bewoners en gemeenten moeten eerder betrokken worden bij de plannen om woningen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken en te verduurzamen. Hierdoor kan een betere en meer realistische planning worden gemaakt voor de benodigde grootscheepse operatie om de komende jaren woningen in het aardbevingsgebied aan te pakken. Dit laat minister Kamp van Economische Zaken dinsdag weten naar aanleiding van de voortgangsrapportage van het Centrum Veilig Wonen (CVW).
Uit deze rapportage blijkt dat dit jaar minder woningen worden versterkt dan eerder was gepland. Om te bepalen welke woningen aangepakt moeten worden en waar de problemen het meest acuut zijn, heeft het CVW in de eerste helft van 2015 ruim 8.500 inspecties uitgevoerd. Het maken van de bouwplannen en de afstemming daarover met bewoners en andere betrokken partijen kost echter meer tijd dan van te voren was ingeschat. Ook de ambitie om 1.650 woningen van woningcorporaties tegelijkertijd te versterken en te verduurzamen (nul op de meter-woningen) zorgt ervoor dat het CVW haar planning voor dit jaar naar beneden heeft moeten bijstellen. (…)’

Uit een bericht van NOS
‘(…) Volgens de minister hebben alle betrokken partijen de doorlooptijd van het proces onderschat. Het duurt lang om met de bewoners overeenstemming te bereiken over de werkzaamheden en ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen kost tijd. (…) “Ik vind het met name zeer vervelend voor de inwoners van Groningen”, schrijft Kamp. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders gaat nu een voorstel doen voor een andere aanpak. Bewoners zullen eerder worden betrokken bij de plannen. Ook zullen er langere doorlooptijden worden gehanteerd. (…)’

Volgens RTV Noord is de situatie nog slechter dan de minster aan de Tweede Kamer meldt.

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) Volgens informatie van RTV Noord gaat het slechts om dertig huurhuizen en een nog kleiner aantal particuliere woningen. Probleem daarbij is onder meer dat bouwvergunningen van gemeenten langer op zich laten wachten dan ingeschat. (…)’

Uit de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…) Zorgvuldige afweging van maatregelen per woning of gebouw, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de bewoner zonder concessies te doen aan de veiligheid, kost meer tijd dan voorzien. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken om alle beschikbare bouwcapaciteit in te zetten.
Het niet halen van de planning uit het werkplan kan daarnaast verklaard worden door de ambitie om verduurzamen te combineren met versterken. (…) De nu ontstane situatie, waarin ambitieuze plannen zijn opgesteld die naarmate de uitvoering vordert naar beneden moeten worden bijgesteld, acht ik ongewenst. Ik vind het met name zeer vervelend voor de inwoners van Groningen. Zij hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn en om daarbij een realistisch plan voorgelegd te krijgen. (…)’

De minister informeert in dezelfde brief de Kamer ook over de voortgang in de schadeafhandeling
Uit de brief van minister Kamp
‘(…) De schadeafhandeling loopt, zeker gezien de grote aantallen schademeldingen, voorspoedig. Het CVW heeft in het eerste half jaar meer dan 15.000 schademeldingen ontvangen, een forse toename ten opzichte van voorgaande jaren. Schademelders geven de afhandeling over het algemeen een ruime voldoende. De keuze om te komen tot een gespecialiseerde organisatie voor de afhandeling van schade – de oprichting van het CVW – kan gezien worden als een stap in de goede richting. Hoewel het algemene beeld van de schadeafhandeling positief is, zijn er ook gevallen waarin de schadeafhandeling niet goed loopt. Het komt voor dat ook na contra-expertise geen overeenstemming wordt bereikt met de schademelder, de schade niet wordt aangepakt, een definitief besluit te lang op zich laat wachten en er uiteindelijk sprake is van een grote mate van irritatie tussen de partijen. Omdat de doorlooptijd van complexe situaties veel te lang is, heb ik de NCG gevraagd hiervoor met een passende oplossing te komen in het meerjarenprogramma. Hij zal een voorstel doen tot een laagdrempelige geschillenbeslechting inclusief ondersteuning van bewoners die hier behoefte aan hebben. (…)’

Bronnen
Riujksoverheid, persbericht, 4 november 2015: Kamp: ‘Bewoners en gemeenten eerder betrekken bij versterken woningen Groningen’
NOS, 4 november 2015: Minder Groningse huizen verstevigd
RTV Noord, 4 november 2015: Kamp: veel minder woningen versterkt dan beloofd
Brief minister Kamp, 4 november 2015:  Voortgang bovengrondse maatregelen Groningen (pdf, 6 pag.)
Bijlage bij de brief
Foto: screenshot RTV Noord

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.