Handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

Handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

5 april 2016 – Hoe betrek je omwonenden bij plannen voor windmolens op land? Een ‘Handleiding Participatieplan Windenergie op Land’ wil daarbij helpen – digitaal uitgegeven door o.a. de Nederlandse Windassociatie (NWEA).

Uit een persbericht van de NWEA
‘(…) De windsector werkt aan meer betrokkenheid van omwonenden bij nieuwe windmolens. Om projectontwikkelaars daarbij te ondersteunen hebben adviesbureau Ecofys, advocatenkantoor Houthoff Buruma en branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land digitaal beschikbaar gesteld.
In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 in totaal 6000 megawatt (MW) aan windenergie in Nederland te plaatsen. Deze doelstelling kan alleen worden gehaald als alle belanghebbenden – omwonenden, overheden, projectontwikkelaars en natuurorganisaties – bij een windproject samenwerken.
De website Handleiding Participatieplan  geeft een handzaam overzicht hoe participatie in alle fasen van de ontwikkeling van een windpark kan worden opgezet. Dit wordt gedaan aan de hand van 28 participatie-instrumenten die tijdens de vijf verschillende fases van een windproject kunnen worden ingezet. De Handleiding geeft ook richtlijnen voor het opstellen van een participatieplan voor omwonenden.
Met de Handleiding wordt handen en voeten gegeven aan de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land. Met deze Gedragscode willen NWEA, de groene organisaties Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en Milieudefensie en de koepel van energiecoöperaties ODE Decentraal de betrokkenheid van burgers bij nieuwe projecten voor windenergie versterken. (…)’

Uit de handleiding
‘(…) Participatie is de sleutel tot 6000 MW
Per 2020 moet in totaal 6000 MW aan windenergie op land operationeel zijn. Het is algemeen geaccepteerd dat die doelstelling alleen kan worden gehaald als door alle stakeholders – overheden, ontwikkelaars en omgeving – bij een windproject wordt samengewerkt. In dat kader wordt ook wel gesproken over participatie (door de omgeving). Deze samenwerking door de stakeholders of participatie kan worden uitgewerkt in een participatieplan. (…)
Richtsnoeren
De door ons voorgestelde aanpak houdt in dat aan de hand van 7 richtsnoeren wordt bepaald welke participatie-instrumenten kunnen worden ingezet. De richtsnoeren zijn bedoeld om op hoofdlijnen de opzet en invulling van een participatieplan te bepalen.
Projectfases
Het ontwikkelingstraject van een windpark wordt inzichtelijk gemaakt door 5 projectfases te beschrijven. In iedere fase kunnen andere uitdagingen spelen om het draagvlak vanuit de omgeving te creëren en behouden. Voorafgaand aan het opstellen van een participatieplan zouden de project-specifieke uitdagingen per fase moeten worden benoemd. Op basis daarvan kan vervolgens worden bepaald welke instrumenten kunnen worden ingezet om die uitdagingen het hoofd te bieden.
Participatie-instrumenten
Er zijn 28 participatie-instrumenten gedefinieerd, die in het ontwikkelingstraject van een windpark kunnen worden ingezet. Per instrument geven wij een aantal praktische aanwijzingen.
Er is (vooralsnog) geen model-participatieplan gemaakt. Het maken van een participatieplan is maatwerk, afgestemd op de lokale situatie. Elk project is uniek, bij elk project spelen andere zaken een rol en zijn er andere uitdagingen. Een aantal participatie-instrumenten is wettelijk verplicht, maar voor de meeste instrumenten geldt dat per project een keuze moet worden gemaakt omtrent de inzet. Deze keuzes moeten in samenspraak met de omgeving worden gemaakt, op basis van de (door ons gegeven) richtsnoeren en de projectspecifieke uitdagingen per fase. (…)
Doelgroep
De Handleiding is bedoeld voor alle stakeholders bij een project voor windenergie op land. Dit zijn:

  • Overheden
  • Ontwikkelaars
  • Omgeving  (…)’

Bronnen
NWEA, 4 april 2016: Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken
Website Handleiding Participatieplan
Zie ook
FluxEnergie, 24 maart 2016: ‘Omwonenden betrekken bij wind-op-land helpt nauwelijks voor draagvlak’

Foto: Eneco

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.