Hoogspanningskabel Eemshaven geheel bovengronds

22 december 2016De nieuwe hoogspanningskabel tussen Eemshaven en Vierverlaten (provincie Groningen) wordt definitief geheel bovengronds, conform het oorspronkelijke plan. Dat heeft minister Kamp gisteren aan de Tweede Kamer laten weten. De meerkosten voor ondergronds zijn gewoon te hoog. 

Uit een persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) Het voorkeursalternatief dat in 2021 in gebruik genomen kan worden, biedt ten opzichte van de huidige (220 kV) verbinding een aantal voordelen. Zo daalt het aantal woningen dat onder of vlakbij de verbinding staat van 66 naar 3 en neemt het aantal meters hoogspanningsverbinding af van 50 km naar 40 km.
In overleg met de regio zijn verschillende alternatieve ondergrondse tracés bekeken. Vervolgens zijn de effecten van de alternatieve tracés grondig onderzocht. Op basis van dit onderzoek constateert minister Kamp van Economische Zaken dat de meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg gering is en niet opweegt tegen de meerkosten die berekend zijn tussen €105 en €135 miljoen.

Maatregelen ter verbetering van de ecologische en landschappelijke effecten
Met de provincie zijn afspraken gemaakt over een fors pakket maatregelen waarmee de ecologische effecten van de verbinding worden verbeterd. Het gaat hier bijvoorbeeld om maatregelen die bijdragen aan het beheer van weidevogels. Daarnaast zal de regio een rol gaan spelen in het nemen van maatregelen die ertoe leiden de verbinding beter te laten passen in het landschap.

Rond de zomer van 2017 ligt het ontwerp inpassingsplan van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven-Vierverlaten ter inzage.

Verbinding nodig i.v.m. toename hernieuwbare energie
Het kabinet staat voor een overgang naar het gebruik van meer hernieuwbare energie. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom, zoals uit wind- en zonne-energie neemt toe. Het huidige landelijk hoogspanningsnet voldoet niet aan de eisen van de toekomst en moet aangepast worden. De huidige 220 kV-verbinding moet daarom verzwaard worden naar een 380 kV-verbinding. (…)’

 

Bronnen
Rijksoverheid, 21 december 2016: Voorkeursalternatief hoogspanningsverbinding Eemshaven en Vierverlaten bovengronds
Brief aan de Tweede Kamer, 21 december 2016: 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (pdf, 6 pag.)
Foto: TenneT

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.