Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

9 december 2016 – Het kabinet wijst twee extra gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee stroken binnen de zogenoemde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust.


Uit een persbericht van de Rijksoverheid

‘(…) De twee extra stroken [op de kaart gearceerd] sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten de 12-mijlszone. Met het aanwijzen van de nieuwe gebieden kan in gebied Hollandse Kust (zuid) 1400 MW worden gerealiseerd en in Hollandse Kust (noord) 700 MW en brengt het kabinet het doel van 16% duurzame energie in 2023 dichterbij. (…)

‘Dichterbij de kust kost minder’
Het dichter bij de kust bouwen van windparken kost minder dan verder op zee. De besparing bedraagt 1,6 miljard euro ten opzichte van het gebied IJmuiden Ver. Met de aanwijzing van de gebieden tussen de 18,5 en 22 km komt nu voldoende ruimte beschikbaar om te werken met standaardplatforms van 700 MW, waarmee een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Via de standaardplatforms worden de windparken aangesloten op het landelijk elektriciteitsnet. Door de aanwijzing van de nieuwe gebieden kan in gebied Hollandse Kust (zuid) 1400 MW worden gerealiseerd en in Hollandse Kust (noord) 700 MW. (…)

Keuze onderworpen aan inspraak
De gebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) zijn naar voren gekomen na een haalbaarheidsstudie en de Routekaart voor de uitrol van windenergie op zee in 2014. De Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee gebied Aanvulling Hollandse Kust is tot stand gekomen na overleg met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. De procedure is op 24 april 2015 gestart met de publicatie van het voornemen tot aanwijzing en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierop kwamen tijdens de inspraak 528 zienswijzen binnen. Op basis van een planmilieuefffectrapportage is vervolgens een Ontwerp-Rijksstructuurvisie opgesteld. Ook deze planMER en de Ontwerp-Rijksstructuurvisie hebben ter inzage gelegen. Hierop zijn in totaal 197 zienswijzen ingediend. De zienswijzen, de adviezen van de Commissie voor de m.e.r., de uitkomsten van het Rondetafelgesprek en van het debat met de Tweede Kamer zijn bij de totstandkoming van de definitieve Rijksstructuurvisie betrokken. De Rijksstructuurvisie is vastgesteld door het kabinet. (…)’

Bezwaren tegen dichtbij kust niet gehonoreerd
Uit een bericht van Cobouw
‘(…) Windmolens mogen op een afstand van 18,5 kilometer uit de kust worden gebouwd. Een motie van het CDA om dat te voorkomen is deze week in de Tweede Kamer verworpen. Het betekent dat het kabinet aan de slag kan met wat het grootste maritieme windmolenpark ter wereld moet worden. De windmolens voor de kust moeten in 2023 klaar zijn. In 2019 zal bekend worden wie ze mag gaan bouwen. (…)
Kustgemeenten verzetten zich tegen de bouw van de parken op zee. Ze zijn bang dat zij de rekening moeten betalen. Ze vrezen dat toeristen wegblijven omdat het uitzicht over zee wordt aangetast. Bovendien zou de bouw verder op zee goedkoper zijn. Minister Kamp vindt echter dat de badplaatsen de windmolens op zee moeten gebruiken als “branding voor een duurzame kust”, in plaats van zich er tegen te verzetten. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 8 december 2016: Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee
Cobouw, 8 december 2016: Twee nieuwe locaties voor windparken op zee aangewezen
Foto: Eneco
Kaart: Noordzeeloket.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.