Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

160702-WindmolensOpZee

2 juli 2016Het kabinet wijst twee nieuwe gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee gebieden binnen de 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust. Met deze gebieden erbij hoopt het kabinet het doel van 16% duurzame energie in 2023 dichterbij te brengen.

Uit het persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) De aanwijzing vindt plaats in de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. De twee extra stroken sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten de 12-mijlszone. De gebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) zijn gekozen in de Routekaart na een uitgevoerde Haalbaarheidsstudie. (…) De ontwerp-Rijksstructuurvisie is tot stand gekomen na overleg met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.

‘Visualisatietool’
In een ‘visualisatietool’ kan iedereen via internet een beeld krijgen van het zicht op zee bij de komst van de nieuwe windmolenparken. Dit zicht kan bekeken worden vanuit 17 kustgemeenten, onder verschillende weersomstandigheden, op diverse tijdstippen van de dag, vanuit diverse zichthoeken en met twee types windmolens, zie: www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer.

Energieakkoord
In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 16 % van de energie duurzaam wordt opgewekt. Windparken op zee voorzien dan vijf miljoen huishoudens van stroom. Het dichter bij de kust bouwen van windparken kost minder dan verder op zee. Deze  besparing bedraagt  3 miljard euro ten opzichte van het gebied IJmuiden-Ver. Met de aanwijzing van de gebieden tussen de 18,5 en 22 km komt voldoende ruimte  beschikbaar om te werken met standaardplatforms van 700 MW, waarmee een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Via de standaardplatforms worden de windparken aangesloten op het landelijk elektriciteitsnet. Door de aanwijzing van de nieuwe gebieden kan in gebied Hollandse Kust (zuid) 1400 MW worden gerealiseerd en in Hollandse Kust (noord) 700 MW.

Geschikte locaties
Het kabinet zoekt in het Nederlandse deel van de Noordzee naar geschikte locaties voor windparken. Hoewel dat letterlijk een zee aan ruimte lijkt, gebeurt daar al heel veel. De ruimte op zee wordt gebruikt door scheepvaart, visserij en er zijn gebieden voor oefeningen van Defensie, natuur, zandwinning en mijnbouwactiviteiten (olie- en gaswinning). De gebieden Hollandse Kust binnen de 18,5 en 22 kilometer zijn onderzocht op effecten op landschap, recreatie, archeologie, bodem en water, natuur, de verschillende gebruikersfuncties en kustveiligheid.

Inspraak
Vanaf 19 augustus 2016 kan iedereen een inspraakreactie of zienswijze indienen op de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Het kabinet streeft naar een definitief besluit eind 2016. (…)’

Schade voor toerisme?
Uit een bericht van De Volkskrant
‘(…) Door de windmolens op deze afstand van de kustlijn te bouwen, wordt 1,2 miljard bespaard. (…) In Katwijk, Zandvoort en andere gemeenten vrezen ze de komst van de windmolenparken. De angst is daar dat de windmolens het uitzicht bederven en dat toeristen wegblijven. Uit een onder zoek uit 2015 blijkt echter dat dit niet het geval zal zijn. Van de Duitsers die daadwerkelijk een Nederlandse kustplaats hebben bezocht waar windmolens te zien zijn, zoals Noordwijk, Bloemendaal of IJmuiden, zei 86 procent dat dit in de praktijk geen effect had gehad op hun strandbezoek. Voor 9 procent gold dat wel: zij zeiden minder vaak naar het strand te gaan. (…)’

Samenwerking
Uit een bericht van de NRC
‘(…) Nederland is momenteel al bezig met de aanleg van zeven windparken om de afspraken uit het Energieakkoord na te kunnen komen. Begin juni maakten de landen rond de Noordzee bekend intensiever te zullen gaan samenwerken bij de aanleg van windparken op zee. Tezamen willen de negen landen zo de kostprijs van de parken omlaag brengen en de uitstoot van CO2 in 2050 met 95 procent verlaagd hebben. (…)’

Greenpeace verheugd
Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Greenpeace is wel blij. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) houdt zich keurig aan de marsroute voor de bouw van windparken op zee, vindt de milieuorganisatie. (…)’

Schermafdruk 2016-07-02 13.21.39

Bronnen
Rijksoverheid, persbericht, 1 juli 2016: Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee
De Volkskrant, 1 juli 2016: Kabinet wijst nieuwe locaties windparken op zee aan
NRC, 1 juli 2016: Nieuwe locaties op zee voor windmolenparken
Leeuwarder Courant, 1 juli 2016: Kamp wijst weer plek voor windparken aan (via Blendle)
Website Noordzeeloket (Rijksoverheid), Windenergie op zee
Viewer windmolens op zee
Illustratie boven: beeld uit de ‘viewer’ (Uitzicht bij Castricum, bij molens van 4 MW, bij zonsondergang)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.