Kamermotie: Kabinet moet extra klimaatmaatregelen treffen

18 september 2015 – Bij de algemene beschouwingen over de begroting voor 2016 heeft de Tweede Kamer gisteren een motie aangenomen die het kabinet aanzet extra klimaatregelen te nemen.

De tekst van de motie: ‘…overwegende dat de rechtbank heeft gevonnist dat Nederland de broeikasgassenuitstoot in 2020 met 25% dient te reduceren ten opzichte van 1990; constaterende dat ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving aangeven dat 25% reductie in 2020 onhaalbaar is als het nemen van maatregelen een jaar wordt uitgesteld, verzoekt de regering om in het jaar 2016 te starten met de uitvoering van aanvullende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en de Kamer hierover te informeren, …’
De motie, ondertekend door de Kamerleden Klaver, Slob, Pechtold en Thieme, werd bij handopsteken aangenomen.
Jesse Klaver (GroenLinks) over de motie: ‘De opwarming van de aarde blijft niet wachten tot we in Den Haag uitgediscussieerd zijn. Het kabinet moet nu snel maatregelen nemen zodat ze nog volgend jaar uitgevoerd kunnen worden. Daarmee gaan we wat mij betreft beginnen als we in oktober het Belastingplan voor volgend jaar behandelen.’
Een motie van Klaver die vroeg om een verdere vergroening van het Belastingplan werd overigens verworpen.
Ook werd een motie van GroenLinks (en de PvD) verworpen waarin gevraagd werd om een Klimaatwet. De tekst van die motie was: ‘…constaterende dat het tegengaan van klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van onze generatie is, constaterende dat de rechter heeft geoordeeld dat Nederland meer moet doen om de internationale klimaatafspraken na te komen, overwegende dat een klimaatwet ondersteunend kan zijn om de doelstellingen voor de lange termijn te behalen, verzoekt de regering met een voorstel voor een Klimaatwet te komen…’.

Uit een bericht van de Tweede Kamer
‘(…) Nederland moet een voortrekkersrol vervullen bij de verduurzaming van de energievoorziening, vindt Samsom. Hij pleit daarom voor de oprichting van een nationale innovatiebank. Rutte valt hem daarin bij. Maar hoe valt dit te rijmen met het hoger beroep van het kabinet tegen de rechterlijke uitspraak dat het percentage duurzame energie sneller omhoog moet? Een slecht signaal naar de samenleving, oordeelt Thieme (PvdD). Ook Slob vindt dat geen tijd verspild moet worden aan juridische procedures. Daar sluit Klaver zich bij aan: het kabinet moet snel “aan de bak” met maatregelen om de verdergaande klimaatdoelen te halen. (…)’

 

Bronnen
GroenLinks, 17 september 2015: Kabinet moet extra klimaatmaatregelen nemen
Tweede Kamer, 17 september 2015: Vluchtelingen en economie domineren algemene beschouwingen

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.