Kamp werkt aan regeling om gaswinning Noordzee te stimuleren

20 november 2015Minister Kamp werkt aan een financiële regeling om gaswinning uit de Noordzee te stimuleren. De huidige regeling stopt binnenkort en Kamp wil de relatief dure exploitatie steunen.

Uit de brief van Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…) Ik onderzoek (…) hoe in de komende jaren de resterende gasreserves in de kleine velden offshore optimaal kunnen worden benut en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. In het Energie- rapport 2015 zal ik een integrale visie op het energiebeleid uiteenzetten en in dat bredere perspectief ook aandacht besteden aan de toekomstige rol van aardgas in onze energievoorziening op de langere termijn.
Voor de resterende, veelal marginale gasvoorkomens op het continentaal plat is het cruciaal dat ze in de komende jaren nog kunnen worden aangesloten op de aanwezige infrastructuur (platforms en pijpleidingen) op het Nederlands deel van het continentaal plat. Deze infrastructuur is grotendeels aangelegd in een periode dat er nog grote(re) gasvoor- komens offshore werden ontwikkeld en geproduceerd die de hoge investerings- en onderhoudskosten konden dragen. Als er geen nieuwe volumes worden toegevoegd, zal met het uitgeput raken van deze grotere gasvoorkomens de bijbehorende infrastructuur worden ontmanteld en dus verdwijnen. Daarna blijven de dan nog resterende kleine, marginale gasvoorkomens onbenut in de ondergrond achter, omdat aanleggen van nieuwe infrastructuur niet rendabel is.
Om mijnbouwondernemingen te stimuleren om nog tijdig zoveel mogelijk van deze gasreserves op te sporen en in productie te nemen, is in september 2010 een in de Mijnbouwwet opgenomen financiële stimule- ringsmaatregel in werking getreden. Op grond daarvan kunnen mijnbouwondernemingen 25% van het bedrag dat zij investeren in bedrijfsmiddelen – (exploratie)putten, platforms, pijpleidingen – voor de opsporing en winning van marginale gasvoorkomens offshore, die zonder die maatregel niet rendabel gewonnen kunnen worden, extra ten laste brengen van hun bedrijfsresultaat waarover winstaandeel wordt berekend. Dit winstaandeel is een extra afdracht naast de vennootschaps- belasting die mijnbouwondernemingen moeten afdragen aan de Nederlandse Staat.
Omdat deze financiële stimuleringsmaatregel een looptijd heeft van zes jaar en dus eind 2016 afloopt, onderzoek ik of deze moet worden verlengd, bijgesteld of vervangen. Mijn doelstelling is dat mijnbouwondernemingen – binnen de kaders van de Mijnbouwwet en de EU-staatssteunregels – blijven investeren in opsporings- en winningsactiviteiten, om daarmee de essentiële infrastructuur op het continentaal plat in stand te houden en om de waarde van de resterende gasreserves te kunnen maximaliseren. Vanzelfsprekend kijk ik daarbij naar de verwachte impact van de maatregel op additionele investeringen in opsporings- en winningsactiviteiten, het daardoor te produceren extra volume en de daaruit resulterende financiële voordelen voor zowel operators als de Staat. Wanneer er duidelijkheid is over het vervolg van de stimuleringsmaatregel uit 2010, zal ik uw Kamer hierover informeren. (..)’

Bronnen
Brief van minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer, 12 november 2015
Leeuwarder Courant, 14 november 2015: Winning resterend gas Noordzee

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.