Klimaatwet PvdA/GroenLinks: ambitieuze initiatiefwet

13 september 2016De Klimaatwet van de PvdA en GroenLinks wil een paar stevige ambities wettelijk vastleggen: een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 95% in 2050 en in dat jaar ook een 100% duurzame energievoorziening. ‘Maar deze wet gaat niet om getallen, maar over werkgelegenheid, innovatie en bovenal over een veilige en schone toekomst voor onze kinderen’, schrijven Diederik Samsom en Jesse Klaver.

Gisteren dienden Samsom en Klaver hun Klimaatwet in. Versneld, want ‘het is voor de energievoorziening van onze kinderen en voor de welvaart van Nederland van levensbelang dat we nu snelheid maken. We hopen de wet nog voor de Tweede Kamerverkiezing in het parlement te kunnen bespreken.’
De initiatiefwet gaat verder dan de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt.

Uit de toelichting van de PvdA en GroenLinks op de Klimaatwet
‘(…) De wet regelt dat de regering voortaan iedere jaar een klimaatbegroting maakt met wettelijke doelen voor vermindering van broeikasgassen, stimulering van duurzame energie en energiebesparing. De doelen en de bijbehorende maatregelen worden gebaseerd op klimaat- en energieplannen die de regering iedere vijf jaar opstelt. Deze systematiek is gebaseerd op de aanpak van de miljoenennota, met een coördinerende rol voor de minister-president. Prinsjesdag gaat niet meer alleen over euro’s, maar ook over klimaat.

Deze Klimaatwet verbindt langetermijndoelen met beleid op de korte termijn. Niet langer kunnen doelen voortdurend worden verlaagd of beleid worden uitgesteld. Klimaat- en energiebeleid wordt voorspelbaar, waardoor en innovatie en investeringen in een groene economie worden gestimuleerd. De wet verankert dat Nederland voldoet aan haar bijdrage om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2050 is de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 95% gereduceerd, met een tussendoel van 55% in 2030. Het aandeel duurzame energie bedraagt in 2050 100%.

Klaver en Samsom verbinden beiden hun naam aan deze initiatiefwet. Dat is een bijzondere samenwerking tussen twee politiek leiders. Het is voor net eerst in 35 jaar dat twee fractieleiders samen een initiatiefwet indienen. (…)’

Uit de Memorie van Toelichting op de Initiatiefwet
‘(…) Het wetsvoorstel [gaat] bewust verder dan de Europese doelstelling van 40% minder CO2 uitstoot in 2030, omdat het syntheserapport van de UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) laat zien dat de wereldwijde reductie intenties onvoldoende zijn om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te behalen. Het is ook nodig, omdat De Nederlandse Bank (DNB) constateert in haar studie ‘Tijd voor transitie’ dat Nederland sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen en achter loopt bij het bereiken van de Europees bepaalde doelen voor hernieuwbare energie. Wachten met de transitie levert risico’s op voor CO2-intensieve bedrijfstakken, zoals nutsbedrijven, zware industrie, transport, vastgoedsector en niet te vergeten de landbouw. Het halen van de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs vergt grote veranderingen van alle delen van de samenleving, maar in het bijzonder van de CO2-intensieve bedrijfstakken. Het stellen van een duidelijke en hoge ambitie is naar mening van de indieners de beste wijze om te zorgen dat Nederland versneld de omslag naar een koolstofarme economie en de inzet van hernieuwbare energie gaat maken. Het is ook de beste manier om te zorgen dat Nederland hiervan de vruchten plukt. De inzet op 100% hernieuwbare energie levert de komende bijvoorbeeld ruim 300.000 banen op, voorkomt jaarlijks ruim 6.000 vroegtijdige doden door luchtvervuiling en bespaart ruim 70 miljard Euro aan gezondheidskosten. Daarnaast zorgt de inzet op hernieuwbare energie voor minder afhankelijkheid van geopolitiek instabiele gebieden. (…)’

Uit de inhoud van de Klimaatwet

Klimaatdoelen

 • In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 55% ten opzichte van 1990.
 • In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95% ten opzichte van 1990.
 • In 2050 moet het aandeel duurzame energie 100% zijn.
 • De wet verankert dat het energie- en klimaatbeleid een bindende en samenhangende realisatie is van drie doelstellingen: vermindering van broeikasgassen, verhoging van het aandeel duurzame energie en jaarlijkse energiebesparing.
 • De wet omschrijft het mechanisme dat de ambitie van het beleid naar boven moet worden bijgesteld als dat voor het klimaat nodig is.

Opzet van de wet

 • De wet geeft naar analogie van de miljoenennota aan hoe het kabinet jaarlijks een klimaatbegroting maakt om de doelstellingen te halen.
 • De jaarlijkse klimaatbegroting heeft de status van wet. In deze jaarlijkse wet staan de te realiseren doelen voor broeikasgassen, duurzame energie en energiebesparing
  en de bijbehorende maatregelen. Ieder voorjaar legt de regering verantwoording af over de voortgang en worden extra maatregelen genomen als de doelstellingen niet gehaald worden.
 • Iedere vijf jaar maakt het kabinet een klimaatplan. In dat plan wordt beargumenteerd wat de doelen zijn en hoe de doelen gehaald gaan worden. Ze worden vertaald naar de jaarlijkse klimaatbegroting.
 • Deze Klimaatwet sluit vrijblijvend beleid en uitstel van beleid uit. De wet maakt de opdracht voor de regering helder en voorspelbaar voor de samenleving.
 • Het wetsvoorstel dat Klaver en Samsom nu presenteren is een voorontwerp. Zij zullen commentaar vragen van maatschappelijke organisaties, de Algemene Rekenkamer en adviesraden op het terrein van energie en klimaat alvorens de wet aan te melden voor behandeling in de Tweede Kamer.

Bronnen
PvdA, 12 september 2016: PvdA en Groenlinks dienen klimaatwet in  (Geen bericht daarover op de site van GroenLinks)
PvdA en GroenLink, 12 september 2016: Toelichting op de Klimaatwet (pdf, 2 pag.)
Wetsvoorstel (pdf, 6 pag.)
Memorie van Toelichting (pdf, 27 pag.)
Geleidende brief (pdf, 1 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 13 september 2016: Reacties op Klimaatwet PvdA/GroenLinks – ‘Erg ambitieus’, ‘Te ambitieus’
FluxEnergie, 12 september 2016: Klimaatwet PvdA/GroenLinks vandaag naar de Kamer

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.