Maastrichtse Energie Akkoorden: eerste handtekeningen

3 november 2015 – Gisteren zijn de eerste handtekeningen gezet onder de ‘Maastrichtse Energie Akkoorden’. De universiteit, het Academisch Ziekenhuis en de waterleidingmaatschappij beloofden concrete plannen op te stellen om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn.

Uit een bericht van Dichtbij
‘(…) “Ik ben heel verheugd’’, zegt GroenLinks-wethouder Gerdo van Grootheest, ,”dat drie grote organisaties de eerste Maastrichtse Energie Akkoorden (MEA) ondertekenen met concrete acties om de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen en het terugdringen van de CO2-uitstoot te versnellen. Alle drie de organisaties hebben stevige ambities op het gebied van energiebesparingen en hernieuwbare energieopwekking en zien energietransitie als een gezamenlijke opgave. Door het ondertekenen van het MEA laten we zien dat we samen de verantwoordelijkheid nemen voor betaalbare, schone en betrouwbare energie voor nu en voor de generaties na ons.” (…)’

Uit de website van de gemeente Maastricht
‘(…) Maastricht klimaatneutraal in 2030. Om deze duurzame ambitie te realiseren, ontwikkelt de gemeente Maastricht Lokale Energieakkoorden. In deze akkoorden worden de afspraken, acties en maatregelen vastgelegd om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen en energieverspilling tegen te gaan. Samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers maakt de gemeente werk van energie.
Aan de basis van de ontwikkeling van het Lokale Energieakkoord staan meer dan 20 organisaties. Verenigd in het Platform COOL hebben zij het gemeentebestuur aangeboden om, in navolging van het landelijk energieakkoord, ook een lokaal energieakkoord af te sluiten. Dit aanbod heeft het gemeentebestuur aangenomen en vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018. Voor de duurzaamheidambities is
€ 800.000,- gereserveerd.
Wethouder Gerdo van Grootheest: “Duurzame energie is een noodzaak. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de economie en veiligheid. Dit kunnen we niet alleen. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeente ons samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers inzetten om onze stad duurzamer te maken. Samen maken we Maastricht klimaatneutraal in 2030”.
Platform COOL en de gemeente hebben een plan van aanpak opgesteld om het Lokale Energieakkoord uit te voeren. (…) Onderdeel van het plan van aanpak zijn het sluiten van deelakkoorden op de thema’s Wonen, Industrie, Mobiliteit en de gemeentelijke organisatie. (…)’

 

Bronnen
Dichtbij, 29 oktober 2015: Eerste partijen ondertekenen Maastrichtse Energie Akkoorden
Gemeente Maastricht: Maastricht maakt werk van energie
Illustratie: Universiteit van Maastricht

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.