Versterking van de huizen in Groningen.

Meer dan helft oude schadegevallen Groningen “afgehandeld”

Versterking van de huizen in Groningen.

Meer dan 90% van de bewoners in Groningen met openstaande oude schademeldingen heeft een aanbod vanwege aardgasproducent Nam ontvangen voor de afhandeling van hun schade. In bijna 60% van deze gevallen is de schade intussen helemaal afgehandeld.

Dat blijkt uit het nieuwe voortgangsrapport van de Nam over de afhandeling van de oude schademeldingen. Minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat (VVD) heeft dit vrijdag aan de Tweede Kamer bezorgd. Bij de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol voor Groningen in januari is afgesproken dat de Nam de ruim zesduizend openstaande schademeldingen uiterlijk voor 1 juli zal afronden door een ruimhartig eindbod te doen.

Voor 5.646 openstaande schademeldingen is zo’n aanbod verstuurd. In 59% van de gevallen hebben de bewoners het aanbod geaccepteerd, 7% wees het aanbod af en 35% reageerde nog niet. Maar alvast de minister en de commissaris van de koning in Groningen constateren op basis van het rapport dat de Nam goed gevolg geeft aan de gemaakte afspraken.

Bejegeningsonderzoek

Naast de voortgangsrapportage heeft de minister ook een onafhankelijk “bejegeningsonderzoek” naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 378 woningeigenaren die een aanbod hebben ontvangen. Volgens de onderzoekers wordt het aanbod door een groot deel van de eigenaren als redelijk ervaren. Een kleiner deel vindt, al dan niet op voorspraak van expertisebureaus of aannemers, het aanbod ontoereikend.

Met een deel van de bevraagde mensen had na het aanbod per brief ook een vervolgcontact, telefonisch of per e-mail. Aan deze mensen zijn acht aspecten voorgelegd die te maken hebben met de “bejegening” tijdens de communicatie met het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat namens de Nam de aardbevingsschades afhandelt die voor 31 maart 2017 zijn gemeld. De vriendelijkheid wordt het hoogst beoordeeld (88% (redelijk) tevreden), gevolgd door de mogelijkheid die is geboden om vragen te stellen. Maar ruim een derde vindt dat niet de juiste vragen zijn gesteld, dat er weinig tot geen begrip werd getoond en/of geeft aan dat niet zowel het afwijzen als het accepteren van het aanbod werd besproken.

“Lastige” gesprekken

Aan de medewerkers van het CVW is gevraagd hoeveel van elke tien telefoongesprekken ze als lastig betitelen. Gemiddeld één à anderhalf van de tien gesprekken was lastig, blijkt. Vijf van de twintig medewerkers gaven aan wel eens vervelende voorvallen te hebben meegemaakt, zoals denigrerende opmerkingen, uitschelden of in een geval zelfs dreigen met geweld. Een medewerkster gaf aan thuis last te hebben van de gesprekken die ze op het werk had gevoerd.

De Nam verwacht dat op 1 juli 2018 voor alle oude schademeldingen een aanbod is gedaan. Schademelders die het aanbod afwijzen kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging. Daarom zullen op 1 juli nog niet alle oude schademeldingen definitief zijn afgehandeld. Minister Wiebes bekijkt nu of het proces rond de Arbiter Bodembeweging kan worden versterkt, zodat eigenaren die hier een beroep op doen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.