Minister Schultz moet met beter plan komen voor radioactief afval

Minister Schultz moet met beter plan komen voor radioactief afval

26 november 2015 – De Commissie m.e.r. vindt het programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof niet goed genoeg. Minister Schultz (I&M) krijgt suggesties om de risico’s voor toekomstige generaties te verkleinen.

Uit het persbericht van de Commissie m.e.r.
‘(…) De Commissie m.e.r. is van oordeel dat het programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof effectiever ingezet kan worden om de risico’s voor toekomstige generaties te verkleinen. Ze doet aanbevelingen over concrete acties op korte termijn, zoals over het veiligstellen van de financiering, het reserveren van bergingslocaties en het organiseren van publieksparticipatie. (…)

Het programma
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een programma opgesteld dat het beleid voor het beheer van radioactief afval van ontstaan tot berging beschrijft. Het is opge- steld omdat de Europese Unie de lidstaten verplicht tot het ontwikkelen en in stand houden van een wettelijk en organisatorisch kader voor het beheer van dit afval. Het programma moet aan de EU worden aangeboden. Vervolgens moet iedere drie jaar over de voortgang worden gerapporteerd.
De minister heeft de Commissie gevraagd het ontwerp van dit programma, de onder- bouwing ervan en het vervolgproces inhoudelijk te beoordelen.

Het advies
Het ontwerpprogramma beschrijft hoe het radioactieve afval nu en in de toekomst wordt beheerd en formuleert acties om lacunes in dat beheer in te vullen. Het bevat echter te weinig concrete acties die moeten leiden tot ondergrondse berging van het afval. Hier- door worden risico’s mogelijk onnodig op toekomstige generaties afgewenteld. De Commissie adviseert om de voortgang van het programma meetbaar te maken en te versnellen. Zo adviseert ze om onzekerheden in de financiering van de eindberging in beeld te brengen. Ook ziet de Commissie mogelijkheden om eerder te besluiten over de reservering van potentieel geschikte bergingslocaties. Tot slot adviseert zij aan de minister om actiever op zoek te gaan naar momenten om deskundigen en het publiek bij keuzes over de berging van het radioactieve afval te betrekken. (…)’

Er is nog geen reactie van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Bronnen
Commissie m.e.r., 26 november 2915: Ontwerpprogramma voor beheer radioactief afval niet concreet genoeg
Foto: COVRA

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.