Natuurmonumenten: ‘Geen windmolens op de Veluwe’

23 februari 2016 – Natuurmonumenten is tegen windmolens op de Veluwe, een idee van Gedeputeerde Staten van Gelderland. ‘Er zijn voldoende locaties elders in Gelderland, waar de aantasting van natuur en landschap minimaal is.’

Uit een bericht van Natuurmonumenten
‘(…) Natuurmonumenten is geschrokken van het idee van Gedeputeerde Staten van Gelderland om windmolens in natuurgebieden, zoals de Veluwe, mogelijk te maken. De natuurorganisatie vindt dat we uiterst terughoudend moeten zijn met het plaatsen van windmolens in bestaande natuurgebieden en waardevolle landschappen. Zoek naar locaties waar de aantasting van natuur en landschap minimaal is. Die zijn er voldoende in Gelderland, daarom is Natuurmonumenten tegen een windpark op de Veluwe.

De Veluwe trekt jaarlijks miljoenen bezoekers die komen om te genieten van het prachtige ongerepte landschap. Windmolens op de Veluwe vernietigen in een klap en voorlopig onomkeerbaar dat landschap. De schade die dat teweeg brengt, is niet te compenseren’, zegt Jan Gorter, regiodirecteur Gelderland van Natuurmonumenten. ‘Het landschap staat overal onder druk. We moeten dat wat we nog over hebben koesteren.’

Het mogelijk maken van windmolens op de Veluwe staat volgens Natuurmonumenten in schril contrast met de ambitie van de provincie om de Veluwe  aantrekkelijker te maken voor recreanten, zodat het weer vakantiebestemming nummer 1 wordt. Bezoekers waarderen de Veluwe juist om de rust en ruimte en het ongerepte landschap en willen daar ongestoord van genieten. Torenhoge windmolens tasten dat unieke karakter aan.

Ongerepte horizon
Natuurmonumenten is voorstander van de omschakeling naar duurzame energievormen, waar windmolens onderdeel van uitmaken.  Natuurmonumenten vraagt overheden nadrukkelijk aandacht te hebben voor de effecten op landschap en natuur bij de locatiebepaling van windmolens. Windmolens bij bedrijventerreinen en grootschalige infrastructurele voorzieningen zijn minder verstorend dan bij natuurgebieden. De Veluwe onderscheidt zich door een ongerepte horizon, heeft cultuurhistorische waarde en biedt een prachtige plek voor mensen om rust en ruimte te ervaren. Laat dat niet verloren gaan! (…)’

Uit het standpunt van Natuurmonumenten over windenergie
‘(…) Natuurmonumenten is voorstander van de omschakeling naar duurzame energievormen.  Alleen dan kan de uitstoot van broeikasgassen, en andere bijproducten van energieverbranding, zoals stikstof en fijn stof, beperkt worden. Daarom vraagt Natuurmonumenten de overheid zich maximaal in te zetten op energiebesparing en duurzame energie. Natuurmonumenten ziet het belang van windenergie. Tegelijkertijd kunnen windmolens effect hebben op de omgeving. Daarom pleit Natuurmonumenten voor een goede inpassing van windmolens in natuur en landschap.

Natuurmonumenten vraagt overheden nadrukkelijk aandacht te hebben voor de effecten op landschap en natuur bij de locatiebepaling van windmolens. Windmolens bij en rondom bedrijventerreinen en grootschalige infrastructurele voorzieningen zijn vaak goed passend. Hier zijn windmolens minder verstorend dan in een karakteristiek open cultuurhistorisch landschap. Zo’n landschap onderscheidt zich door een ongerepte horizon, heeft cultuurhistorische waarde en biedt een prachtige plek voor mensen om rust en ruimte te ervaren.

Daarnaast benadrukt Natuurmonumenten het belang van onderzoek naar de effecten op de natuur. Verstoring of verlies van habitat, planten en dieren moet voorkomen worden. In of dichtbij natuurgebieden is er bijvoorbeeld een grote kans dat vogels en vleermuizen slachtoffer worden van windbouwwerken. Als er geen alternatieven zijn en windmolens onvermijdelijk toch in een natuurgebied geplaatst moeten worden, dan moeten er maatregelen genomen worden om de schade voor de natuur te beperken. Daarnaast adviseert Natuurmonumenten windmolens te concentreren. Met het clusteren van windmolens kunnen cultuur en natuurlijke landschappen elders gespaard worden. Het plaatsen van windmolens kan niet zonder samenspraak met omwonenden en betrokkenen. Ook daar maakt Natuurmonumenten zich hard voor.
Natuurmonumenten is voorstander voor windmolens op zee, mits de windmolens daar worden geplaatst waar ze minimale negatieve effecten hebben op natuur en landschap. We zijn voorstander van windmolens op zee buiten de twaalfmijlszone (verder dan 22 km uit de kust) waar het effect op het landschap en beleving acceptabel is. (…)’

Windmolens in Gelderland
Gelderland telt momenteel 28 windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 58,4 MW.
In 2016 komt er 24 MW bij, in 2017 71 MW en in 2018 69 MW. Inclusief nog onbekende locaties komt dan de totale capaciteit op zo’n 225 MW.

Bronnen
Natuurmonumenten, 16 februari 2016: Natuurmonumenten: ‘Geen windmolens op de Veluwe’
Natuurmonumenten, standpunten/beleid: Windmolens
Beantwoording schriftelijke Statenvragen, 16 februari 2016: Stand van zaken uitvoering Windvisie Gelderland (niet over de Veluwe)
Foto: Stichting Nationale Park De Hoge Veluwe

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.