foto: Havenbedrijf Rotterdam

Nederlandse CO2-uitstoot in 2017 even hoog als in 1990

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten. De CO2-uitstoot is daarmee net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aandeel CO2 in de totale uitstoot van broeikasgassen steeg van 74% in 1990 naar 85% in 2017. De uitstoot van CO2 was in 2017 net zo groot als in 1990. De uitstoot van de andere broeikasgassen (methaan, lachgas en gefluoreerde broeikasgassen) halveerde ten opzichte van 1990. In 2017 lag de totale uitstoot van broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten wel 13% lager dan in 1990, het referentiejaar waarop de reductie-doelstellingen voor broeikasgasuitstoot gebaseerd zijn.

In 2017 stootten de energiebedrijven 22% (9 miljard kilogram) meer CO2 uit dan in 1990, terwijl hun elektriciteitsproductie 54% hoger uitkwam. Onder meer door het hogere rendement van de huidige elektriciteitscentrales is de CO2-uitstoot minder sterk gestegen dan de productie van elektriciteit. Ook produceren energiebedrijven steeds meer elektriciteit uit wind.

De chemische-, aardolie- en basismetaalindustrie hebben in 2017 14% (6 miljard kilogram) minder CO2 uitgestoten dan in 1990, terwijl hun productie grofweg de helft hoger was. De afname van de CO2-uitstoot hangt onder andere samen met maatregelen die bedrijven hebben genomen om energie te besparen.

Minder CO2 door transport

In 2017 was de CO2-uitstoot door het wegverkeer 12% (3 miljard kilogram) hoger dan in 1990. Motorvoertuigen reden in 2017 42% meer kilometers op Nederlandse wegen dan in 1990. Per afgelegde kilometer wordt dus minder fossiele brandstof verbruikt. Vooral de laatste tien jaar zijn personenauto’s zuiniger geworden. De autofabrikanten moesten en moeten aan steeds strengere Europese normen voor CO2-uitstoot voldoen. Daarnaast hebben belastingvoordelen de aanschaf van zuinige auto’s gestimuleerd.

Minder aardgas verstookt

Door betere isolatie en na-isolatie en een grotere inzet van hoogrendementsketels kost het verwarmen van woningen en bedrijfsgebouwen minder energie dan voorheen. In 2017 stootte de sector gebouwde omgeving 17% (5 miljard kilogram) minder CO2 uit dan in 1990, dit ondanks de toename van het aantal woningen in deze periode van 5,8 miljoen naar 7,7 miljoen (32%).

Velsen

De cijfers van het CBS en het RIVM tonen grote regionale verschillen in de jaarlijkse uitstoot van CO2. Vooral gemeenten met elektriciteitscentrales en grote industrieën op hun grondgebied vallen op. De hoogste CO2-uitstoot per vierkante meter is in Velsen (198 kilogram per vierkante meter in 2016). In die gemeente langs het Noordzeekanaal huizen staalfabrikant Tata Steel en een elektriciteitscentrale van Nuon, die restgassen uit de hoogovens benut. Geertruidenberg staat met de Amercentrale van RWE op de tweede plaats (125 kilogram per vierkante meter). De raffinaderijen, chemische industrie en elektriciteitscentrales op en nabij de Maasvlakte zetten Rotterdam op de derde plaats (108 kilogram per vierkante meter).

Andere gemeenten in de top tien van gemeenten met de hoogste CO2-uitstoot per vierkante meter zijn Diemen (79 kilogram), Sittard-Geleen (66 kilogram), Amsterdam (39 kilogram), Moerdijk (30 kilogram), Terneuzen (26 kilogram), Eemsmond (22 kilogram) en Utrecht (21 kilogram). De gemiddelde CO2-uitstoot voor Nederland bedraagt 4,4 kilogram per vierkante meter.

Urgenda

Urgenda merkt op dat de totale reductie van broeikasgassen al zes jaar geleden werd geboekt en er sindsdien geen vooruitgang meer is gemaakt. “Nederland voldoet daarmee bij lange na niet aan het Urgenda-vonnis dat werd uitgesproken in 2015. Volgens dit vonnis moet Nederland 25% reduceren tegen 2020. Met die deadline in zicht zijn we net op de helft,” meldt de duurzaamheids- en innovatie-organisatie.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.