‘Nederlandse CO2-uitstoot is dubbel zo hoog’ – Lucht- en scheepvaart worden niet meegeteld

23 februari 2017De CO2-uitstoot van Nederland is veel hoger dan uit de uitstootcijfers blijkt. Mogelijk zelfs dubbel zo hoog. De oorzaak: de uitstoot van de lucht- en scheepvaart blijft buiten de cijfers. De reden: ze vallen niet onder de nationale regelgeving. Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu trekken aan de bel.

Uit een persbericht van de drie milieuorganisaties
‘(…) De CO2-uitstoot van al het Nederlandse vervoer is maar liefst twee keer zo hoog als tot nu toe wordt aangenomen. Daarmee veroorzaakt vervoer ruim een kwart van de totale Nederlandse uitstoot, veel meer dan waar beleidsmakers van uitgaan. Het verschil komt grotendeels door de lucht- en scheepvaart. Dit blijkt uit een studie van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie. De organisaties roepen de politiek op om van stevig vervoersbeleid een prioriteit te maken tijdens de formatie.

Uitstoot voor het eerst in beeld 
Het rapport brengt voor het eerst de daadwerkelijke CO2-uitstoot van de volledige Nederlandse mobiliteitssector in beeld. Tot nu toe worden lucht- en scheepvaart daarin niet meegenomen. Deze sectoren zijn ook niet meegenomen in klimaatafspraken zoals het Parijsverdrag. Er wordt nauwelijks op gestuurd om hun uitstoot omlaag te brengen. Dat terwijl ze bijna een tiende van de totale Nederlandse CO2-uitstoot blijken te veroorzaken.

Uitstoot vervoer groeit
Uit de studie blijkt dat de CO2-uitstoot van de gehele vervoerssector niet af- maar juist toe zal nemen, tenzij er aanvullend beleid komt. In andere sectoren, zoals energieproductie en de gebouwde omgeving, is wel een dalende trend ingezet. Het aandeel van de vervoerssector wordt zowel in absolute als relatieve zin steeds groter en zal in 2050 groeien tot bijna de helft van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Gebrek aan urgentie
Het bestaande vervoersbeleid is volstrekt ontoereikend om de uitstoot in deze sector omlaag te brengen. “Het kabinet heeft zich te lang rijk gerekend door gebruik te maken van onvolledige cijfers”, aldus de milieuorganisaties. “Er is op korte termijn een stevig pakket aanvullende maatregelen nodig. Anders raken de Nederlandse klimaatdoelstellingen volledig buiten bereik.” Op de Klimaattop in Parijs heeft Nederland zich gecommitteerd aan ambitieuze klimaatdoelstellingen, om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen.

Mobiliteitsvisie 2030
Nederland moet in hoog tempo zuiniger, anders en minder kilometers gaan maken om de CO2-uitstoot terug te brengen naar een houdbaar niveau. De milieuorganisaties schetsen hoe Nederland er in 2030 uit komt te zien als er nu wordt ingegrepen. Lucht- en scheepvaart worden duurder, waardoor er minder wordt gevlogen en vervoerd per schip. De meeste auto’s rijden 100% elektrisch. Korte afstanden legt de Nederlander vooral op de (elektrische) fiets af.

Noodzakelijke maatregelen
De organisaties roepen de politiek op om tijdens de aankomende formatie de noodzakelijke maatregelen te nemen. Een kilometerheffing, vliegtax en verlaging van de maximumsnelheid kunnen op korte termijn worden ingevoerd en zorgen direct voor minder CO2-uitstoot. Verdere maatregelen zijn nodig voor de lange termijn. Zoals een besluit om na 2025 alleen nog maar de verkoop van 100% emissievrije nieuwe auto’s toe te staan, het instellen van efficiency-normen voor langeafstandsvervoer en het investeren in een verbeterde fiets- en ov-infrastructuur. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Ook in het klimaatakkoord van Parijs zijn de luchtvaart en de scheepvaart buiten schot gebleven, omdat moeilijk te bepalen is welk land verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot van vliegtuigen of schepen. Is dat het land van herkomst, het land van vertrek of aankomst of het land waar de goederen of de passagiers vandaan komen? “Omdat je niet uit die discussie komt hebben wij met het onderzoek aan willen tonen dat landen verantwoordelijk zijn voor veel meer uitstoot dan ze beweren. We willen ook dat de landen die verantwoordelijkheid nemen en afspraken gaan maken”, zeggen de organisaties.
Zowel in de scheepvaart als in de luchtvaart zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen.  In Montreal is vastgelegd dat de internationale luchtvaartsector de toename van CO2 vanaf 2020 gaat compenseren.
De scheepvaart is vooral bezig met schonere brandstoffen die minder zwavel uitstoten. De uitstoot van CO2 staat nog niet hoog op de agenda. Beide sectoren verwachten overigens de komende jaren nog een flinke groei van het transport over water en door de lucht. (…)’

Bronnen
Persbericht milieuorganisaties, 23 februari 2017: Bijdrage vervoer aan klimaatverandering totaal onderschat – Klimaatakkoord Parijs onhaalbaar zonder rigoureus mobiliteitsbeleid
CE Delft, rapport, 23 februari 2017: Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart (pdf, 38 pag.)
Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu, rapport, 23 februari 2017 (?, ongedateerd): Mobiliteitsvisie op weg naar een duurzame vervoerssector in 2030 (pdf, 8 pag.)
NOS, 23 februari 2017: ‘CO2 uitstoot veel hoger door lucht- en scheepvaart’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.