NOS: ‘In heel Nederland groeit verzet tegen gaswinning’

NOS: ‘In heel Nederland groeit verzet tegen gaswinning’

6 februari 2017Gisteren signaleerde het NOS-journaal dat in heel Nederland het verzet tegen gaswinning (en zoutwinning) groeit. Het aanboren van kleine gasvelden wordt steeds belangrijker nu de gasproductie in Groningen aan banden is gelegd. In totaal hebben 61 gemeenten en 5 provincies protest aangetekend tegen de winning van grondstoffen.

De NOS inventariseerde de reacties op de Structuurvisie Ondergrond.
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Gemeenten in heel Nederland worden door de aardbevingen in Groningen steeds kritischer over de winning van grondstoffen. In Woerden, Veendam en Assen tekent de lokale politiek onder druk van protesten bezwaar aan tegen plannen voor grondstofwinning.

Assen
In Assen hebben bewoners meer dan 2000 handtekeningen verzameld om gaswinning onder een woonwijk tegen te gaan. De raad heeft ‘een motie van treurnis’ aangenomen tegen de NAM, maar minister Kamp van Economische Zaken zegt dat de gaswinning kan doorgaan omdat die aan de regels voldoet. (…)
De reactie van het ministerie van Economische zaken is opvallend. Protesten tegen gaswinning waar al een rijksvergunning voor is, leiden zelden tot het afblazen van de winningsplannen. Dat merkten onder meer de bewoners van Ameland en Terschelling en ook die van Assen.
De noodzaak om kleinere gasvelden aan te boren is groter geworden, nu de gasproductie in Groningen aan banden is gelegd. Dat valt ook op te maken uit de nieuwe Structuurvisie Ondergrond. Daarin staat beschreven hoe op de lange termijn bodemschatten als olie, gas en zout in Nederland gewonnen kunnen worden.

Woerden
Inwoners van Woerden schrokken toen zij in de Structuurvisie lazen dat winningsbedrijf Vermilion een rijksvergunning heeft om onder hun huizen gas te winnen. Het gemeentebestuur heeft de minister inmiddels laten weten niet mee te willen werken vanwege de ervaringen in Groningen.

61 gemeenten en 5 provincies
Woerden is niet de enige gemeente die nu dwarsligt. In totaal 61 gemeenten en 5 provincies hebben protest aangetekend tegen de Structuurvisie. Gemeenten in het hele land verzoeken om een permanent verbod op het winnen van schaliegas of hebben bezwaren tegen gaswinning.

Overigens wordt er al jaren gas gewonnen uit kleine velden in heel Nederland. Die gaswinning heeft niet geleid tot vergelijkbare problemen als in Groningen. Winning van schaliegas is voorlopig niet aan de orde. Het kabinet heeft besloten dat er in elk geval tot 2023 niet naar schaliegas geboord wordt. (…)’

Woensdag behandeling Structuurvisie Ondergrond in Tweede Kamer

Overmorgen behandelt de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu in een procedurevergadering het Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (STRONG). De behandeling is puur procedureel en nog niet inhoudelijk.  De Structuurvisie is in hoge mate georiënteerd op de waterwinning in Nederland; gaswinning wordt in de Structuurvisie dan ook mede beoordeeld in relatie tot de gevolgen voor het grondwater en de waterwinning.
In antwoord op vragen van de Kamercommissie over de relatie tussen het gebruik van de ondergrond en een ambitieus klimaatbeleid antwoordde minister Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu):
‘(…) De Energieagenda gaat uit van een ambitieus klimaatbeleid. Voor realisatie van het energiebeleid van de regering zoals verwoord in de Energieagenda van 7 december 2016, is het van belang dat de mogelijkheden die de ondergrond biedt om hieraan een bijdrage te leveren zo goed mogelijk worden benut. Daarom wordt de toepassing van geothermie gestimuleerd en wordt rekening gehouden met de potenties van de ondergrond voor het benutten van deze hernieuwbare energiebron. Gas is een belangrijke transitiebrandstof en CO2-opslag is mogelijk noodzakelijk. In de structuurvisie is opgenomen dat de winning van geothermie en gas uit kleine velden en CO2-opslag alleen worden uitgesloten in gebieden die voor de drinkwatervoorziening van direct belang zijn, te weten de drinkwaterwingebieden, grondwaterbescher-mingsgebieden en boringvrije zones ter bescherming van bestaande winningen. (…)’

Bronnen
NOS, 5 februari 2017: Verzet tegen grondstofwinning groeit ook buiten Groningen
Tweede Kamer, agenda procedurevergadering Commissie voor Infrastructuur  en Milieu (8 februari 2017, 10.15 u)
Tweede Kamer, Lijst van vragen en antwoorden over de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond
Zie ook
FluxEnergie, 25 november 2016: Kabinet heropent discussie over ondergrondse opslag CO2
Kaart: NOS

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.