PBL: ‘Komend decennium cruciaal voor halen doelen klimaatakkoord’

18 november 2016Om aan het klimaatakkoord te voldoen, moet Nederland in 2030 de CO2-uitstoot ongeveer halveren, in 2050 moet de reductie 85 tot ruim 100 procent zijn, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De komende tien jaar zijn cruciaal om de doelen te halen, aldus het PBL in de notitie die leest als een pleidooi voor een sterk langetermijn-klimaatbeleid.

Het PBL leidde uit de mondiale koolstofbudgetten af wat het Nederlandse doel moet zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Om onder de 2 graden opwarming te blijven, moet Nederland de CO2-emissie in 2030 terug hebben gebracht met 40 tot 50 procent. In 2050 moet de CO2-uitstoot 85 tot 90 procent lager zijn dan in 1990. Voor een maximale opwarming van 1,5 graad, is het doel voor 2030 hetzelfde en in 2050 moet de uitstoot dan met meer dan 100 procent teruggedrongen, aldus het PBL in de notitie Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlandse langetermijn-klimaatbeleid?

Het doel verschilt nogal van de verwachting: in 2030 zal, met het huidige beleid, de CO2-uitstoot 13 procent lager zijn dan in 1990. Om dat percentage fors op te schroeven, is een ingrijpende verandering nodig waarin de komende tien jaren cruciaal zijn, aldus het PBL. Bovendien moet op alle fronten worden ingezet.

schermafbeelding-2016-11-18-om-12-32-55-pmUit het rapport van het PBL
‘(…) Voor het halen van het doel is er in elke sector vernieuwing nodig en die ziet er in elke sector weer anders uit. Voor de gebouwde omgeving betekent het veel meer gasvrije wijken met warmtenetten of vérgaande isolatie met verwarming op elektriciteit. In het personenverkeer is er de optie om nul-emissievoertuigen (zoals elektrische auto’s) tot de toekomstige standaard te maken. Bedrijven moeten dan de mogelijkheden voor innovatieve procesvernieuwing meer in praktijk gaan brengen. Voor zover dat onvoldoende emissiebeperking oplevert zal CO2 moeten worden afgevangen, hetgeen pas kan als de organisatie van en infrastructuur voor het transport en de opslag van CO2 zijn geregeld. Het is ook belangrijk dat de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening wordt doorgezet en het fluctuerende aanbod van zon en wind in het systeem wordt ingepast. Voor zover er in de toekomst nog steeds gas en vloeibare brandstoffen nodig zijn, is de verdere ontwikkeling van processen voor de productie van groene varianten hiervan gewenst. (…)’

Het PBL doet aanbevelingen voor beleid om de verandering te ondersteunen.

‘(…) Nederland is natuurlijk afhankelijk van het Europese beleid, maar als het besluit het nationaal klimaatbeleid in te vullen conform het Parijsakkoord zouden de volgende uitgangspunten kunnen gelden:

  • Richt beleid op minstens 40 en mogelijk 50 procent CO2-reductie in 2030, ten opzichte van 1990. Hiervoor is een sterke aanpassing nodig van het beleid. Volgens de NEV [Nationale Energieverkenning] 2016 komt de emissiereductie bij vaststaand beleid op een reductie van 13 procent voor CO2 en 24 procent voor alle broeikasgassen.
  • Zorg ervoor dat huidige beslissingen bijdragen aan een langetermijnstreven naar een reductie van ten minste 85 procent en mogelijk meer dan 100 procent in 2050.
  • Waarborg dit alles zodat een robuust investeringsklimaat ontstaat en betrek de maatschappij bij de uitvoering daarvan.
  • Zorg voor transitiebeleid gericht op het op tijd invullen van alle infrastructurele, technische en institutionele randvoorwaarden voor het op grote schaal kunnen toe- passen van CO2-arme technieken. (…)’

Aannames
Het PBL ging bij de berekeningen met name uit van de (reductie van de) CO2-uitstoot, omdat de andere broeikasgassen – zoals methaan en lachgas – in Nederland slechts 15 procent uitmaken van de totale uitstoot. Ook nam het PBL aan dat iedere wereldbewoner in 2050 dezelfde CO2-uitstoot heeft. Dit om de ingewikkelde discussie over een rechtvaardige emissiereductie (rekening houdend met draagkracht, de huidige emissie per persoon en de verantwoordelijkheid voor historische klimaatverandering) in het rapport niet te voeren. Volgens het PBL komt, door de uitstoot voor iedere wereldbewoner gelijk te maken, de uitkomst terecht in het midden van de bandbreedte van de verschillende scenario’s voor de verdeling van de CO2-reductie.

Bronnen
PBL, 17 november 2016: Parijs-akkoord betekent halvering Nederlandse CO2 uitstoot in 2030
PBL, rapport, 18 november 2016: Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlandse langetermijn-klimaatbeleid? (pdf)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.