Pensioenfonds Zorg en Welzijn stapt over op ‘fossiel-arm’ beleggen

17 november 2015 – Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stopt stapsgewijs met het beleggen in bedrijven met een hoge CO2-uitstoot, waaronder diverse steenkoolbedrijven. Het fonds wil ook druk uitoefenen richting ‘fossiel-arm’ produceren.

Persbericht PFZW
‘(…) Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verkoopt de komende jaren haar belangen in bedrijven met een relatief hoge CO2-uitstoot. Daarmee kiest het pensioenfonds voor het verkleinen van de (klimaat)risico’s in de beleggingsportefeuille. De totale CO2-voetafdruk van de PFZW-beleggingen zal in 2020 met de helft zijn afgenomen.
PFZW ziet het verschuiven van pensioenkapitaal naar bedrijven die op CO2-gebied voorop lopen als een keuze voor ondernemingen die het best in staat zijn in te spelen op een duurzame toekomst. Op deze wijze wordt het pensioenkapitaal van de deelnemers beschermd. Immers: bedrijven die een grotere belasting zijn voor het milieu dan hun concurrenten, zullen op termijn een slechte belegging blijken.
Als gevolg van deze aanpak zullen steenkoolbedrijven in 2020 voor een groot deel uit de beleggingsportefeuille zijn verwijderd. In dat jaar zal het belegd vermogen in ondernemingen met voorraden fossiele energie met dertig procent zijn gedaald.
PFZW kiest hiermee voluit voor behoud van financieel rendement. Het fonds wil daarnaast een schadelijk bijproduct van de beleggingen (CO2) inruilen voor een gewenst bijproduct: milieuwinst. Hiermee brengt PFZW een belangrijke wens van de deelnemers tot uitdrukking: hun pensioenkapitaal moet bijdragen aan een leefbare wereld, waar het goed toeven is voor komende generaties.

PFZW stapsgewijs weg uit bedrijven met hoogste CO2-uitstoot
Het verkopen van de meest CO2-producerende aandelenbeleggingen vindt plaats in de sectoren Energie, Nutsbedrijven en Materialen, waar veruit de grootste winst voor verlaging van de CO2-uitstoot is te behalen. Het vrijkomende kapitaal wordt herbelegd in aandelen van de CO2-efficiëntere ondernemingen binnen deze drie sectoren.
Dit gaat in vier jaarlijkse stappen en leidt tot afscheid van beleggingen in ongeveer 250 bedrijven, bij minimale uitvoeringskosten. Naast aandelen zullen de komende jaren ook andere beleggingscategorieën, zoals vastgoed, bijdragen aan het verduurzamen van de portefeuille.
PFZW zal deze ‘gefaseerde uitsluiting’ gepaard laten gaan met een intensieve aandeelhoudersdialoog met ondernemingen in deze drie sectoren. We willen, liefst samen met andere pensioenfondsen, druk uitoefenen op ondernemingen om hun bedrijfsvoering zoveel mogelijk fossiel-arm te maken.
Door beleggingen te focussen op ondernemingen die zich het beste kunnen aanpassen aan de overgang naar een fossiel-arme economie, ondersteunt PFZW met pensioenkapitaal duurzame productiewijzen en bedrijfsvoeringen. Tegelijkertijd zal PFZW de komende jaren voor twintig tot vijfentwintig miljard euro aan nieuwe, gerichte ‘beleggingen-in-oplossingen’ doen, die twaalf procent van de portefeuille beslaan.

Dit zijn beleggingen die direct bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem, waarbij ook hier een belangrijke overweging is het kapitaal tegen risico’s van klimaatverandering te beschermen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in oplossingen voor waterschaarste en voedselzekerheid, twee thema’s die verband houden met klimaatverandering en waarin Nederlandse kennis een belangrijke rol kan spelen. PFZW investeert bovendien in gezondheidszorg, een logische sector gezien het deelnemersbestand.

Peter Borgdorff, directeur PFZW: ,,PFZW vult hiermee de grote ambities in die we in 2014 hebben vastgesteld in ons verantwoord beleggingsbeleid. Sturen op financieel rendement en duurzaamheid gaan elkaar versterken. Ook verlangen onze deelnemers dat hun pensioenvermogen bijdraagt aan een betere wereld in plaats van deze uit te putten.’’
PFZW verwelkomt vergelijkbare initiatieven van andere lange termijnbeleggers. Samen kunnen we ondernemingen aanzetten tot gedrag dat nodig is om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. PFZW roept ook de politiek op te komen tot stevige klimaatafspraken in Parijs om de wereldwijde CO2-uitstoot terug te dringen.

Profiel PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,5 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. PFZW beheert het belegd vermogen, dat ultimo september 2015 € 161,4 miljard bedraagt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de pensioenregeling en het pensioenfondsbeleid. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap. De raad van toezicht van PFZW houdt onder meer toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken en heeft goedkeuringsrechten. PFZW heeft met uitvoeringsorganisatie PGGM een contract gesloten voor de uitvoering. PGGM draagt zorg voor de uitvoering van de collectieve pensioenregeling in de sector zorg en welzijn en voor het vermogensbeheer. (…)’

Bronnen
PFZW, persbericht, 17 november 2015: PFZW halveert CO2-voetafdruk van haar beleggingen. Meer focus op duurzaamheid beschermt pensioenkapitaal. (pdf, 2 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.