‘Petten’ becommentarieert Volkskrant-berichtgeving

7 juni 2016FluxEnergie berichtte gisteren over het artikel dat de Volkskrant bracht over ‘ophoping van kernafval in Petten door falende apparatuur’. Het artikel was gebaseerd op het verhaal van een klokkenluider van de NRG. De NRG kwam echter met een uitvoerig commentaar op dat verhaal.

De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) – dochter van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) – geeft een commentaar op de berichtgeving dat we hier volledig weergeven.

‘(…) Zaterdag 4 juni heeft de Volkskrant een artikel gepubliceerd getiteld ‘Klokkenluider: Ophoping kernafval Petten door falende apparatuur’. De Volkskrant heeft dit artikel gepubliceerd naar aanleiding van een anonieme brief, die aan toezichthouder ANVS is gericht.

Geen ophoping radioactief afval
NRG onderscheidt radioactief afval in operationeel afval en historisch afval. Voor het operationele afval wordt gebruik gemaakt van de bestaande afvoerroutes, dit afval wordt regelmatig in batches afgevoerd naar de COVRA. Er dus geen sprake van ophoping van radioactief afval.
Voor de afvoer van het historisch afval, de 1647 vaten, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 2 mei 2016 goedkeuring onder voorwaarden verleend aan het gewijzigde plan van aanpak Radioactief Afval Project van NRG. (bron website ANVS). Hoewel we het afval zo snel mogelijk willen afvoeren (naar verwachting is de afvoer in 2020 gereed, met als uiterste datum 2022), weegt de factor veiligheid voor NRG zwaarder dan de factor snelheid.

Volgens het artikel van de Volkskrant – is het niet functioneren van het zogenoemde ‘VINISH’ systeem een belangrijke oorzaak is voor de ’trage’ afvoer van het historisch afval. NRG heeft apparatuur en software ontwikkeld om het afval te karakteriseren, scheiden en te sorteren. Deze verwerkingsroute is uniek in de wereld. Een onderdeel hiervan is de VINISH, deze moet worden verbeterd om te voldoen aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden. Het klopt dat de VINISH nog niet naar behoren werkt. Er zijn echter meer oorzaken die leiden tot vertraging. Als de VINISH probleemloos had gefunctioneerd was de vertraging niet korter geweest.

Financiën
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen heeft NRG in 2014 een overbruggingskrediet ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. Stichting ECN ontving dit overbruggingskrediet op basis van een door externe partijen positief beoordeelde business case voor de periode t/m 2025 (de resterende levensduur van de HFR). ECN en NRG hebben voor de afvoer van het historisch afval een aparte voorziening getroffen van € 104 miljoen euro.

ECN Duurzaam heeft altijd met een sluitende begroting gewerkt, maar is door het terugbrengen van subsidies in de problemen gekomen (zie kamerbrief van 4 december 2015). Eind 2015 heeft het ministerie van EZ een arrangement getroffen om te voorkomen dat ECN Duurzaam tot sanering moest overgaan. Op dit moment doet bureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek naar de toekomst van beide ECN-takken. Dit onderzoek wordt naar verwachting nog voor de zomer afgerond. Eén van de opties is zorgvuldige ontvlechting van ECN Duurzaam en NRG, omdat op grond van de verschillende markten waarin ze opereren de bedrijven zelfstandig een sterkere positie kunnen opbouwen.

Veiligheidscultuur
Tot slot gaat het artikel in op de interne cultuur bij NRG en wordt er gesproken van een ‘angstcultuur’ waarin problemen niet gemeld zouden worden. NRG herkent zich niet in dit beeld. Veiligheid staat voor NRG voorop. NRG heeft in 2013 besloten tot een drastische cultuurverandering, die ertoe heeft geleid dat wij hoge eisen stellen aan ons bedrijf en aan al onze mensen, inclusief het management. Dat gekoppeld aan een hogere resultaatgerichtheid betekent inderdaad een grote verandering ten opzichte van het verleden – het is een omslag geweest die vraagt om aanpassing bij de medewerkers. Maximale alertheid, ook op kleine incidenten en zwakke signalen, staat hierin centraal. Een ‘angstcultuur’ zou in dat opzicht juist contraproductief werken. NRG beschikt over een regeling omtrent hoe te handelen in geval van een misstand (klokkenluidersregeling), het is bijzonder dat deze persoon hier geen gebruik van heeft gemaakt. Hoewel wij ons niet herkennen in het beeld dat door de briefschrijver wordt geschetst, nemen wij het signaal zeer serieus en is het voor ons aanleiding om hierover met onze mensen in gesprek te gaan. (…)’

Bronnen
NRG, 4 juni 2016: Update media aandacht voor historisch nucleair afval in Petten
Zie ook
FluxEnergie, 6 juni 2016: ‘Ophoping van kernafval in Petten door falende apparatuur’
Foto: NRG Petten (foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.