PvdA en GroenLinks komen met klimaatwet

PvdA en GroenLinks komen met klimaatwet

24 november 2015De PvdA en GroenLinks komen samen met een klimaatwet. De initiatiefwet legt klimaatdoelen wettelijk vast en verplicht de regering jaarlijks een klimaatbegroting te maken waarin wordt opgenomen hoe de doelstellingen gehaald worden.

Maandag lanceerden Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) bij het televisieprogramma Pauw hun gezamenlijk geschreven initiatiefwet. Op zich al bijzonder, zo schrijft de Volkskrant. Nooit eerder maakten een fractieleider uit de coalitie en een uit de oppositie samen een initiatiefwet.

Klaver in Pauw
‘(…) Hiermee dwingen we alle politici – als de wet wordt aangenomen – dat je niet meer kunt wegkijken. Als het gaat over geld dat we uitgeven in NL dan hebben we een begroting. (…) Als je CO2 wilt uitstoten, daar zit geen plafond op. (…) Wat wij met deze wet introduceren is dat geld niet eindeloos is, maar wat je kunt uitstoten aan CO2, is ook niet eindeloos. Als een minister zegt we gaan 130 km per uur rijden op de snelwegen, dan komt er meer CO2 bij, dan zul je ook een kolencentrale moeten sluiten, of minder koeien moeten hebben. (…)’

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Het idee erachter is dwang. Komende kabinetten moeten tot 2050 gedwongen worden klimaatdoelstellingen te stellen en te halen. De timing van het initiatief zit hem in de klimaatconferentie die volgende week in Parijs begint. De doelstellingen ontlenen Samsom en Klaver aan de wetenschap. (…)’

Het idee voor de klimaatwet is overigens niet nieuw. In 2008 kwam Milieudefensie al met een ontwerp voor een klimaatwet. Het doel daarin was in 2030 50 procent minder CO2-reductie ten opzichte van 1990 en in 2050 90 procent. De wet van Klaver en Samsom is nog iets strenger.

Uit de klimaatwet
‘(…)

Klimaatdoelen

 • Voor het eerst wordt in een Klimaatwet voor Nederland verankerd welke doelstellingen voor het klimaatbeleid op korte en lange termijn gerealiseerd moeten worden.
 • In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 55% ten opzichte van 1990.
 • In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95% ten opzichte van 1990.
 • In 2050 moet het aandeel duurzame energie 100% zijn.
 • De wet verankert dat het energie- en klimaatbeleid een bindende en samenhangende realisatie is van drie doelstellingen: vermindering van broeikasgassen, verhoging van het aandeel duurzame energie en jaarlijkse energiebesparing.
 • De wet omschrijft het mechanisme dat de ambitie van het beleid naar boven moet worden bijgesteld als dat voor het klimaat nodig is.

Klimaatbegroting en Klimaatplan

 • De wet geeft naar analogie van de miljoenennota aan hoe het kabinet jaarlijks een klimaatbegroting maakt om de doelstellingen te halen.
 • De jaarlijkse klimaatbegroting heeft de status van wet. In deze jaarlijkse wet staan de te realiseren doelen voor broeikasgassen, duurzame energie en energiebesparing en de bijbehorende maatregelen. Ieder voorjaar legt de regering verantwoording af over de voortgang en worden extra maatregelen genomen als de doelstellingen niet gehaald worden.
 • Iedere vijf jaar maakt het kabinet een klimaatplan. In dat plan wordt beargumenteerd wat de doelen zijn en hoe de doelen gehaald gaan worden. Ze worden vertaald naar de jaarlijkse klimaatbegroting.
 • Deze Klimaatwet sluit vrijblijvend beleid en uitstel van beleid uit. De wet maakt de opdracht voor de regering helder en voorspelbaar voor de samenleving.
 • Het wetsvoorstel dat Klaver en Samsom nu presenteren is een voorontwerp. Zij zullen commentaar vragen van maatschappelijke organisaties, de Algemene Rekenkamer en adviesraden op het terrein van energie en klimaat alvorens de wet aan te melden voor behandeling in de Tweede Kamer. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Samsom en Klaver vragen nu eerst onder meer maatschappelijke organisaties en de Algemene Rekenkamer te reageren op hun initiatief. Daarna willen ze het wetsvoorstel indienen in de Tweede Kamer. (…)’

Diederik Samsom over de klimaatwet in een bericht van de PvdA
‘(…) Jarenlang dobberde het Nederlandse energiebeleid doelloos rond. Wind, nee toch biomassa, nou toch maar wind. Belastingvoordeel, nee toch subsidie, oeps subsidie op. Niet gek dat investeerders niets meer aandurfden.
Dit kabinet heeft met een breed gedragen energieakkoord – van Greenpeace tot Shell – in ieder geval een vaste fundering gelegd. Maar het energieakkoord biedt zekerheid tot 2020, terwijl we zo snel mogelijk moeten kijken naar de periode daarna. Deze Klimaatwet legt daarom met heldere en afdwingbare doelen de aanpak van het klimaatprobleem vast als verplichting voor de regering. Daarmee geeft deze wet overheden, burgers en bedrijven houvast voor de periode na 2020. Zij kunnen nu gezamenlijk en met meer zekerheid investeren in het terugdringen van broeikasgassen, energiebesparing en duurzame energie. (…)’

Jesse Klaver over de klimaatwet in een bericht van GroenLinks
‘(…) Jesse Klaver: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Deze wet is een game changer: op Prinsjesdag gaat het straks niet alleen over euro’s, maar ook over het klimaat.” (…)’

Bronnen
GroenLinks, 23 november 2015: GroenLinks en PvdA presenteren Klimaatwet
PvdA, 23 november 2015: Klimaatwet nodig op weg naar een schone en groene toekomst
Voorontwerp klimaatwet
Samenvatting klimaatwet
Memorie van toelichting
Volkskrant, 23 november 2015: Samsom en Klaver schrijven nationale klimaatwet
NOS, 24 november 2015: PvdA en GroenLinks: in 2050 bijna geen broeikasgas meer
Klimaatwet van Milieudefensie, 2008

Video: Klaver en Samsom presenteren klimaatwet bij Pauw, 23 november 2015 (Vara)
Foto: still uit televisieprogramma Pauw, 23 november 2015

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.