Olof van der Gaag - Milan Vermeulen rechtenvrij

Ruimte voor klimaatbeleid in meeste Nederlandse gemeentelijke coalities

Olof van der Gaag - Milan Vermeulen rechtenvrij

In de meeste nieuwe coalitieakkoorden van de honderd grootste gemeenten van Nederland is er alvast verbale aandacht voor een klimaatbeleid. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) gaf aan Bureau WKPA de opdracht om die akkoorden onder het vergrootglas te leggen.

“Het is mooi dat gemeenten volop aandacht hebben voor de energietransitie. Dat past bij de hoofdrol die zij krijgen in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Tegelijk is het nodig dat hun plannen nog veel concreter worden,” zegt Olof van der Gaag, directeur van NVDE. “In de Regionale Energie Strategieën (RES) zullen gemeenten zo snel mogelijk keuzes moeten maken over de opwekking van duurzame energie en over het aardgasvrij maken van wijken.

Een kwart van de honderd grootste (van de in totaal 380) Nederlandse gemeenten noemt concrete doelen voor de energietransitie binnen de komende vier jaar in het coalitieakkoord. Vijfendertig andere gemeenten willen deze doelen in de komende vier jaar gaan bepalen. Voor de langere termijn, gerelateerd aan het Parijs-akkoord, vermeldt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente. De Zuid-Hollandse eilandgemeente Goeree-Overflakkee is hierin het meest ambitieus: dat wil in 2020 energieneutraal zijn.

Aardgasvrij

In bijna de helft van de college-akkoorden staan concrete plannen voor aardgasvrije wijken. Vijf gemeenten noemen een jaartal waarin ze volledig aardgasvrij willen zijn. Acht hebben ook concrete doelen voor deze coalitieperiode. Nijmegen wil acht aardgasvrije wijken hebben in 2022. Den Haag wil in deze periode 25.000 tot 30.000 woningen van duurzame energie voorzien.

Zon en wind

Twaalf van de honderd coalities benoemen concreet dat er zon- en windprojecten zullen komen. Ede wil nog deze kabinetsperiode twee windmolens plaatsen, 50 hectare zonnevelden aanleggen en het oppervlakte aan zonnepanelen op daken verdrievoudigen.

Gemeentelijk vastgoed

43 gemeenten noemen het verduurzamen van eigen gemeentelijk vastgoed. Negen ervan hebben hiervoor concrete plannen opgesteld.

Mobiliteit

55 coalitieakkoorden gaan in op elektrisch vervoer. 27 spreken zich uit over meer laadpalen. Twee, Eindhoven en Hilversum, willen parkeerbeleid gebruiken om elektrisch rijden te stimuleren. Acht gemeenten spreken zich uit over waterstof. Maastricht wil in 2030 volledig elektrisch rijden.

Met burgers

Bijna alle gemeenten willen burgerparticipatie bevorderen. Veertig willen burgercoöperaties en -initiatieven voor duurzame energie ondersteunen. 29 van de honderd akkoorden zeggen energieloketten in te richten om bewoners te helpen bij verduurzaming of hebben hiervoor andere concrete plannen.

Show me the money

67 onderzochte gemeenten hebben echter ofwel geen financiële paragraaf opgenomen in hun coalitieakkoord, ofwel een financiële paragraaf waarin nog geen budget voor duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen is. Negen gemeenten kondigen aan een budget vrij te maken voor hun doelstellingen, maar zeggen nog niet hoe groot.

Zo wil de coalitie in Den Bosch inwoners betrekken en stimuleren door “binnen het wijk- en buurtbudget middelen toe te voegen voor groenprojecten.” Ze licht deze ‘middelen’ echter niet nader toe. De gemeente Overbetuwe heeft wel een idee van het vrij te maken budget, maar wil zich hier nog niet op vastpinnen: “Wij hebben de bereidheid om voor duurzaamheid structurele middelen vrij te maken (gedacht wordt aan 200.000 euro per jaar), maar er zal eerst nader onderzoek moeten plaatsvinden naar het bedrag wat noodzakelijk en wenselijk (respectievelijk haalbaar) is. De routekaart is daarbij leidend (geen fondsvorming maar concrete maatregelen bekostigen).”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.