SER tegen informateur: ‘Energietransitie versnellen’


31 maart 2017 –
De Sociaal-Economische Raad heeft gisteren de informateur laten weten dat het nieuwe kabinet doordrongen moet zijn van de urgentie om de energietransitie te versnellen. Het kabinet zal daarbij veel meer op resultaten gericht moeten zijn.

Uit een persbericht van de SER
‘(…) Het Klimaatakkoord van Parijs biedt een ambitieus langetermijnperspectief voor energie- en klimaatbeleid in Europa. Het nieuwe kabinet staat voor de opgave om dit langetermijnperspectief te vertalen naar het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. In een briefadvies reikt de Sociaal-Economische Raad uitgangspunten en bouwstenen aan voor de inrichting van dit beleid.

De energietransitie is in ons land op stoom gekomen met het in 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord tussen overheden, sociale partners en andere stakeholders bracht samenhang, samenwerking en doelgerichtheid in de uitvoering van talloze maatregelen. De SER pleit voor voortzetting en intensivering van het Energieakkoord om continuïteit en investeringszekerheid voor bedrijven en burgers te borgen. Op basis van de ervaringen doet de SER bovendien aanbevelingen voor versterking van de huidige regie en monitoring.

Versnelling noodzakelijk
Versnelling van de energietransitie is nodig om de doelstellingen van Parijs te halen. Zo’n versnelling biedt bovendien economische kansen voor bedrijven die met innovatieve producten en diensten nieuwe markten voor energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie ontsluiten. De SER reikt vier bouwstenen aan voor de governance van het energie- en klimaatbeleid die nodig is voor versnelling van de energietransitie.

Bouwstenen voor de governance van het beleid
De eerste bouwsteen is een consistent beleidskader, dat eenduidig richting geeft aan nationaal beleid, over kabinetsperiodes heen en passend binnen de doelstellingen van Parijs. Beleidscoördinatie is daarbij essentieel om eenheid van beleid te borgen in de brede scope van betrokken beleidsdomeinen. De tweede bouwsteen is een samenhangende uitvoeringsagenda. Deze agenda dient tot stand te komen in een intensieve dialoog tussen alle betrokken partijen en wordt vastgelegd in een maatschappelijk akkoord dat voortbouwt op het huidige Energieakkoord. Een samenhangende uitvoeringsagenda is nodig om synergie en coördinatie te brengen in de acties van burgers, werkenden, bedrijven, kennisinstellingen, vakbeweging en maatschappelijke organisaties, decentrale overheden en het Rijk. Ieder kan én zal bijdragen vanuit eigen rol en mogelijkheden. De derde bouwsteen is onafhankelijke monitoring en borging, om al doende te leren en de uitvoering bij te sturen waar dit nodig is voor realisatie van de doelen. Met het oog op de noodzakelijke continuiteit dient de Borgingscommissie Energieakkoord, die bij de SER is ondergebracht en waarin alle ondertekenaars van het (vernieuwde) Energieakkoord zijn vertegenwoordigd, te worden voortgezet. Ten vierde is faciliterend beleid nodig om essentiële voorwaarden te scheppen in de vorm van robuuste financiering, innovatiekracht, goed geschoolde werknemers en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. (…)’

Bronnen
SER, persbericht, 30 maart 2017: Briefadvies SER over governance energietransitie
SER, briefadvies, 28 maart 2017: Briefadvies Governance van het energie- en klimaatbeleid (pdf, 8 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.