Splitsing: ‘Kamp heeft het juridisch mis’

Debat over nieuwe wet weer gedomineerd door splitsingsdebat

8 oktober 2015 – Juristen noemen het standpunt dat minister Kamp inneemt in de discussie over het al dan niet splitsen van DELTA en Eneco ‘juridisch onjuist. Zij vinden splitsing ‘overbodig en disproportioneel’.

De website Energie Overheid kwam afgelopen dinsdag, vlak vóór de start van de tweede termijn van het Kamerdebat over de wet STROOM, met een notitie ‘waarop Energiemedia de hand wist te leggen’.
Het is een notitie van ‘juristen van o.a. Eneco en Allan & Overy’, maar meer kon de website niet melden over de herkomst en de status van de notitie.
We geven de notitie, die geen afzender draagt, toch maar door, omdat de stellingname opmerkelijk is. Overigens heeft de notitie in het Kamerdebat over de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet geen rol gespeeld. Minister Kamp heeft er evenmin op gereageerd.

Uit de notitie van ‘juristen van o.a. Eneco en Allan & Overy’
‘(…)Indien een energiebedrijf in een rampscenario failliet zou gaan, zou dit financiële consequenties kunnen hebben voor de holding, indien en voor zover de holding zich garant heeft gesteld voor verplichtingen van het energiebedrijf. In theorie zou de holding vanwege die garanties in de val van het energiebedrijf kunnen worden meegesleurd en daardoor zelf ook failliet kunnen gaan. De cruciale vraag is vervolgens of dit faillissement tot risico’s voor de netbeheerder leidt, die een dochter van holding is en een zuster van het energiebedrijf. Minister Kamp stelt dat dit het geval is. Dit is echter onjuist. (…)

  • Het vermogen van de netbeheerder is ondergebracht in een zelfstandige rechtspersoon, en vormt een gescheiden vermogen dat helemaal apart staat van het energiebedrijf en de holding. (…)
  • Assets van netbeheerder mogen geen onderpand zijn voor activiteiten van energiebedrijf. Het vermogen van de netbeheerder zou uitsluitend geraakt kunnen worden door aansprakelijkheden en verplichtingen van het energiebedrijf als de netbeheerder zekerheden zou stellen voor verplichtingen van de holding of het energiebedrijf. Dan zou, net als de holding, de netbeheerder kunnen worden “meegesleurd” in een faillissement van het energiebedrijf of de holding. Deze situatie is echter uitgesloten omdat voor de netbeheerder een “beleningsverbod” geldt. (…)
  • Ook een curator moet zich houden aan voor een Netbeheerder geldende (solvabiliteits)eisen en mag deze wettelijke bescherming en eisen niet overtreden. (…)
  • Het Besluit Financieel Beheer Netbeheer beschermt de financiële positie van de netbeheerder. Het (…) eist dat netbeheerders zoals Stedin en Delta Netbeheer voldoen aan de wettelijke minimumeis voor het eigen vermogen. Het toezicht op de naleving van deze wettelijke eis wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen die (volgens wettelijke regeling verplicht) apart bij de netbeheerder is ingesteld, en door de toezichthouder ACM. (…)
  • Gas- en stroomnetten kunnen niet in buitenlandse of private handen komen. Het bestaande privatiseringsverbod voorkomt dat bijvoorbeeld de netten van Stedin of Delta Netbeheer door middel van een (buitenlandse) overname in handen kunnen komen van een privaat bedrijf in binnen of buitenland. De elektriciteit- en gaswet wet schrijft namelijk voor dat een netbeheerder (direct of indirect) in eigendom moet zijn van gemeente of provincie waardoor privatisering van de netbeheerder categorisch wordt verboden (art. 93 elektriciteitswet, art. 85 Gaswet en artikel 4.8 STROOM). (…)’

Conclusie
De juristen concluderen in hun notitie:

  • De stroom- en gasnetten worden al afdoende beschermd door bestaande regelgeving
  • Splitsing is daardoor overbodig en disproportioneel
  • Uit de Elektriciteits- en Gaswet volgt al dat de netbeheerder onafhankelijk moet zijn, een eigen rechtspersoon is, niet in private handen kan vallen, en wordt beschermd tegen financiële risico’s.
  • Uit het vennootschapsrecht en faillissementsrecht volgt dat de rechtspersoon van een netbeheerder in groepsverband niet geraakt kan worden door financiële risico’s van een zusterbedrijf, zelfs niet in het extreme geval van faillissement van haar moederbedrijf, nu de netbeheerder zich niet sterk mag maken voor de verplichtingen van het energiebedrijf.

Op dinsdag 13 oktober stemt de Tweede Kamer over de Elektriciteits- en Gaswet en alle bijbehorende amendementen en moties.

Bronnen
ENERGIE Overheid, 6 oktober 2015: Splitsingswet: stellingname Kamp juridisch onjuist
Notitie: ‘Stroom- en gasnetten worden beschermd door bestaande regelgeving. Splitsing is daardoor overbodig en disproportioneel’ (pdf, 3 pag., ongedateerd). Er staat geen afzender vemeld. In de wordfile-gegevens staat: Auteur Wit, RCN (Manager PA); Bedrijf: Eneco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.