Stemadviezen: vooral GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie

13 maart 2017In de verkiezingscampagne wordt er bijna niet gesproken over het tegengaan van klimaatverandering en de rol daarin van de energietransitie. Voor wie dat wel van doorslaggevend belang vindt zijn er stemadviezen: vooral GroenLinks, Partij voor de Dieren of  ChristenUnie.

De Correspondent: GL, PvdD, CU of D66

Een stemadvies dat zeer uitvoerig in zijn onderbouwing is, is het advies van De Correspondent. De argumenten van De Correspondent zijn:

  1. VVD en PVV willen de kolencentrales openhouden
  2. VVD en CDA maken zich hard voor de subsidiëring van biomassa
  3. VVD, CDA en PVV staan niet op de bres voor een CO2-prijs
  4. GroenLinks en D66 ijveren voor bindende Europese doelstellingen
  5. Het stemgedrag van de laatste jaren (‘De ruim 35 moties die ik in detail bekeek, tonen hoe een klein groepje partijen zich consequent inspant om klimaat en duurzaamheid te agenderen: GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. VVD, PVV, CDA en SGP stemmen bijna altijd tegen dit soort moties. De PvdA stemde in de moties die ik bekeek iets minder dan de helft van de tijd met coalitiepartner VVD mee.'[Ingekort citaat])
  6. Doorrekening door PBL (‘GroenLinks neemt van alle partijen de meeste maatregelen om de overschakeling naar duurzaamheid te versnellen, op de voet gevolgd door D66 en ChristenUnie. De programma’s van VVD, PvdA en SP daarentegen bevatten onvoldoende maatregelen om de doelen uit het Klimaatverdrag van Parijs te halen.’)

Advies De Correspondent
‘(…) Met verduurzaming [liggen] nieuwe vaderlandse trots, nationale autonomie en tienduizenden banen in het verschiet. Als je vindt dat de overheid de hoofdrol moet spelen in het grijpen van deze kansen, dan kun je het beste stemmen op GroenLinks, de Partij voor de Dieren of de ChristenUnie. Als je erop vertrouwt dat ‘de markt’ met enige hulp de juiste oplossingen zal leveren, is D66 een prima optie. (…)’

Klimaatlabel Politiek: CU, GL, PvdD, eventueel SP, D66 of 50+

Het Klimaatlabel Politiek: ‘(…)Wie vertrouwt er nog de politiek? Ze beloven van alles maar ze doen helemaal niks. Zo zwart wit is het gelukkig niet. Maar het is een stelling waarop dit label is gebaseerd.
Hier wordt niet gekeken naar wat partijen beloven, maar wat ze hebben gedaan!
Het label is op basis van stemmingen in de 2e kamer van de afgelopen jaren, met telkens de vraag of de stemming goed of slecht is voor het klimaat. Hierin zijn voornamelijk de belangrijke stemmingen meegenomen en zaken als kernenergie zijn niet meegenomen. De stemmingen zijn opgeteld met soms een weging voor een belangrijke stemming. Behalve misschien voor regeringspartijen, kan je hier heel simpel iedere partij afrekenen op wat ze hebben gedaan! (…)’
Label A (verregaand oplossen): CU, GL, PvdD
Label B (behoorlijk oplossen): SP, D66, 50+

Marjan Minnesma (Urgenda): GroenLinks

Tussen verschillende stemadviezen in de NRC staat ook die van Marjan Minnesma (directeur Urgenda).
‘(…) Als je graag over de lange termijn nadenkt, dan stem je op een partij die de ontwrichting van het klimaat als gevolg van overvloedig gebruik van olie, kolen en gas serieus neemt. Op een partij die de overgang naar een samenleving die draait op zon, wind en aardwarmte nastreeft en de opwarming van de aarde daadwerkelijk onder de 1,5 graden wil houden. Op een partij die binnen twintig jaar van aardgas af wil en alle huizen en andere gebouwen energieneutraal wil maken.
Ook kassen kunnen op diepe aardwarmte draaien – zonder gas dus. Zelfs kunstmest kan zonder gas worden gemaakt, met behulp van elektrolyse. Dat betekent: gaskraan dicht en meer windenergie op zee, meer windenergie op land (waar dat kan) en meer zonnepanelen op alle onbenutte zonnige oppervlakken.
De industrie moet veel meer energie besparen en moet meer elektriciteit uit zon en wind halen. Een fossielvrije circulaire economie staat vooral op de agenda van de Partij van de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie en D66.
Wil je een partij die zo’n fossielvrije circulaire economie hoog in het vaandel heeft staan, die een flink aantal zetels lijkt te gaan halen en die kans maakt op regeringsdeelname, dan stem je GroenLinks. (…)’

Bronnen
De Correspondent, 13 maart 2017: Dit zijn de partijen die klimaatverandering serieus tegengaan (Alleen voor leden. Lidmaatschap € 6 p.mnd.)
Klimaatlabel Politiek: Wat doen politieke partijen om klimaatontwrichting te voorkomen?
NRC, 11 maart 2017: Wil je over vijftig jaar een leefbare beschaving, dan stem je op GroenLinks (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.