Strengere veiligheidseisen aan gaswinning

28 november 2015 – De regering wil de Mijnbouwwet aanpassen om strengere veiligheidseisen te kunnen stellen aan de winning van gas en olie en het opslaan van gas, olie en CO2 in de bodem.

Uit een bericht van Rijksoverheid 
‘(…) De veiligheid van burgers staat voorop bij de winning van olie en gas en andere mijnbouwactiviteiten. Om dit belang nog beter te waarborgen, heeft de regering, in navolging van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, een voorstel voor aanpassing van de Mijnbouwwet naar de Tweede Kamer gestuurd.
In het wetsvoorstel worden meer voorwaarden gesteld aan het winnen van olie en gas en aan de manier waarop dat gebeurt. De inspraak voor burgers en lokale overheden bij besluiten rondom gas- en oliewinning wordt verbeterd en het onafhankelijke toezicht bij mijnbouwactiviteiten versterkt.
Minister Kamp (Economische Zaken): ‘Veiligheid van burgers staat centraal bij de winning van olie, gas en andere mijnbouwactiviteiten en gaat bij de besluiten hierover nu ook formeel zwaarder wegen. Ook de betrokkenheid van lokale overheden en omwonenden wordt verbeterd.’
De wetswijziging moet het mogelijk maken dat een vergunning om olie of gas te winnen kan worden geweigerd, aangepast of ingetrokken als er veiligheidsrisico’s of ernstige schade aan gebouwen wordt verwacht. Of als alternatieve activiteiten de ondergrond, zoals waterwinning en aanleg van kabels en leidingen, de voorkeur boven winning heeft. Momenteel zijn deze weigeringsgronden niet expliciet in de wet opgenomen.

Voortaan ook advies van Provincies, gemeenten en waterschappen
Provincies, gemeenten en waterschappen moeten voortaan om advies worden gevraagd bij het instemmen met winningsplannen of het wijzigen daarvan. Dit geldt ook voor plannen om olie, gas of CO2 in de ondergrond op te slaan.

Positie Staatstoezicht op de Mijnen versterkt
Het onafhankelijke Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt namens de overheid in de gaten of het opsporen en winnen van olie en gas veilig gebeurt en of er geen schadelijke gevolgen zijn voor gezondheid en milieu. De onafhankelijke positie van SodM wordt, in navolging van een motie van de Tweede Kamer, in het wetsvoorstel verduidelijkt en versterkt.
Aan het SodM kunnen geen aanwijzingen worden gegeven over welke onderzoeken er worden gedaan, de wijze waarop dit gebeurt en wat de conclusies van het onderzoek zijn. Als de minister SodM zelf om onderzoek vraagt, dan wordt dit verzoek altijd openbaar gemaakt.

Aanbevelingen Onderzoeksraad voor de Veiligheid
De regering volgt met het wetsvoorstel aanbevelingen op die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) begin dit jaar heeft gedaan in haar rapport over de risico’s op aardbevingen in Groningen. De versterking van SodM past daarnaast binnen de nieuwe regels over de onafhankelijke positie van Rijksinpectiediensten die afgelopen september zijn vastgesteld.

Het wetsvoorstel geldt niet alleen voor de gaswinning in Groningen, maar voor alle mijnbouwactiviteiten in Nederland. (…)’

 

Bronnen
Rijksoverheid, 27 november 2015: Veiligheid, inspraak en onafhankelijk toezicht bij mijnbouw versterkt
Foto: Barendrecht – Voormalig gaswinningsstation, daarna beoogd inlaatstation voor ondergrondse CO2-opslag (plannen in 2010 afgeblazen). Foto: FluxEnergie/© Wil de Jonge

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.