TNO moet 220 banen schrappen

21 oktober 2015Omdat de overheidsfinanciering met € 17 mln daalt en die van de EU met € 2 mln moet TNO 220 banen schrappen.

Van een aantal kennisgebieden (zoals ‘smart mobility’) neemt TNO geheel of gedeeltelijk afscheid. Dat geldt niet voor de energietransitie. In juli was de omvang van de bezuiniging al bekend, maar nog niet om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat en om welke sectoren. Bij TNO werken zo’n 3.000 mensen. De reductie van 220 fte’s is voor een groot deel (zo’n 60%) al gerealiseerd.

Uit het persbericht van TNO
‘(…) De Raad van Bestuur van TNO heeft bekend gemaakt hoe de organisatie wordt aangepast en welke gevolgen dit heeft voor een deel van de medewerkers. De aanpassing is een gevolg van de daling van de overheidsfinanciering voor TNO in de periode 2016-2017. De aanpassingen geven invulling aan de portfoliokeuzes die eerder dit jaar zijn gemaakt. TNO kiest in haar portfolio voor het versterken van die gebieden van haar kennisbasis waar de impact van TNO het meest wordt onderkend. Een gevolg hiervan is dat een aantal kennisgebieden versneld wordt afgebouwd en dat daarmee ook personele reducties in die gebieden onontkoombaar zijn. Het betreft een voorgenomen besluit dat is voorgelegd aan de ondernemingsraad.

De portfoliokeuzes en daaruit resulterende organisatieaanpassingen zijn erop gericht om, ondanks de teruglopende overheidsfinanciering en het achterblijven van bijdragen vanuit de markt in bepaalde gebieden, de Nederlandse samenleving, overheid en het bedrijfsleven ook in de toekomst een hoogwaardige toegepaste kennisbasis te kunnen blijven bieden. Meerdere delen van de TNO-organisatie worden geraakt, zij het in verschillende mate. Van enkele expertises uit onze kennisbasis wordt volledig afscheid genomen, van een aantal wordt de omvang verminderd en sommige expertises worden samengevoegd. De themaorganisatie, waarmee TNO de expertises ontsluit voor de markt, en de gecentraliseerde staven zullen meekrimpen met de expertises.

De voorgenomen aanpassingen leiden helaas tot een krimp van de organisatie met 220 fte (gemeten over het tijdsvak 1 jan 2015- 1 jan 2016). De afgelopen maanden is van deze reductie al zo’n 60% gerealiseerd o.a. door vacatures niet in te vullen of tijdelijke contracten niet te verlengen. Voor ruim 100 medewerkers zal de functie helaas vervallen TNO zal zich maximaal inzetten op een actieve herplaatsing naar werk binnen of buiten de organisatie.

TNO wil, vanuit haar multidisciplinaire kennisbasis, gericht blijven bijdragen aan de vijf transities uit onze strategie [waaronder energie], en een dynamische en flexibele ’netwerk’-organisatie voor de toekomst  bieden: extern en marktgericht en sterk verbonden met partners in grootschalige publiek-private samenwerkingen en daarmee bijdragend aan de versterking aan het innovatievermogen van Nederland. (…)’

Uit de aankondiging in juli
‘(…) Als gevolg van bezuinigingen op de toegepaste kennisinstellingen gaat de overheidsfinanciering van TNO met 17 miljoen euro omlaag (op een huidig totaal van 166 miljoen). Daarnaast moeten tegenvallers op het gebied van BTW van naar verwachting enkele miljoenen en wegvallende compensatie voor EU-projecten (2 mln.) worden verwerkt in de begroting. (…)

 

Bronnen
TNO, persbericht, 21 oktober 2015: Aanpassing organisatie TNO door marktontwikkelingen en daling overheidsfinanciering
TNO, persbericht, 8 juli 2015: TNO minder actief op topsectoren en maatschappelijke thema’s

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.