Toch subsidie voor bijstook in kolencentrales, wel onder voorwaarden

Toch subsidie voor bijstook in kolencentrales, wel onder voorwaarden

20 februari 2016 – Minister Kamp stopt de subsidie op bijstook van biomassa in kolencentrales niet, maar verbindt er een bijzondere voorwaarde aan. De subsidiebedragen zijn onder voorbehoud; als het kabinet besluit tot versnelde sluiting van kolencentrales gaat de subsidie alsnog niet door.

Met deze hoogst ongebruikelijke constructie wil minister Kamp (EZ) rekening houden met de meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamer had namelijk gevraagd de subsidies op te schorten in afwachting van de besluitvorming over de kolencentrales. Dit in verband met het onderzoek dat de Kamer had gevraagd naar de mogelijkheden om alle toen Nederlandse kolencentrales te sluiten.
Met de bijzondere constructie hoopt Kamp twee belangen tegelijk te dienen: als later dit jaar besloten wordt tot versnelde sluiting gaat de subsidie conform de wens van de Kamer niet door, maar als er vijf kolencentrales open mogen blijven kan er razendsnel geïnvesteerd worden in de bijstook. ‘Zodat we onze doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 toch kunnen halen,’ schrijft Kamp aan de Kamer.
Er is voor de komende jaren € 4 mrd gereserveerd voor de bijstooksubsidie.

Reacties Tweede Kamer
De constructie is door de Kamer goed ontvangen.
Uit een bericht van het FD
‘(…) Een meerderheid van de Tweede Kamer neemt genoegen met de concessie van de minister. ‘Ik ben tevreden dat hierdoor een “lock-in” wordt vermeden’, aldus PvdA-Kamerlid Jan Vos. ‘Het is goed dat Kamp aangeeft dat we niet miljarden aan subsidies uitgeven als de kolencentrales dichtgaan’, zegt ook Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. ‘Nog beter was geweest om in ieder scenario af te zien van het uitgeven van 4 miljard aan het opstoken van bomen in kolencentrales en in plaats daarvan dat geld in te zetten voor echte duurzame energie.’ (…)’
Toch noemt de NRC de aanpak van Kamp ‘het niet uitvoeren van een aangenomen motie’.
Uit het bericht van NRC
‘(…) Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) zal een motie van GroenLinks en PvdA over het stoppen van subsidiëring voor bijstook van biomassa niet uitvoeren. De motie werd begin deze maand aangenomen om het kabinet onder druk te zetten om met een plan te komen waarin sluiting van alle kolencentrales in Nederland geregeld wordt. (…)’

Uit de brief van Kamp aan de Tweede Kamer
160208-Kamp‘(…) De motie verbindt uitstel van de openstelling van de SDE+ voor bij- en meestook van duurzame biomassa in kolencentrales met het moment dat er duidelijkheid is over de uitvoering van het Urgenda-vonnis en de op te stellen scenario’s voor de kolencentrales (uitvoering motie Van Weyenberg en Van Veldhoven, Kamerstuk 34 302, nr. 60). Wanneer ik dit tijdpad zou volgen, zou dit betekenen dat bij- en meestook van duurzame biomassa in kolencentrales op z’n vroegst in de eerste ronde van de SDE+ 2017 voor subsidie in aanmerking kan komen. Zoals ik in mijn brief van 18 december jl. (Kamerstuk 30 196, nr. 196) heb aangegeven, streef ik ernaar om het project aangaande het opstellen van scenario’s voor de kolencentrales in het najaar af te ronden. Dit komt te laat voor openstelling van bij- en meestook van duurzame biomassa in de tweede SDE+-ronde van dit jaar. Uitstel van openstelling van de SDE+ voor bij- en meestook van duurzame biomassa met een jaar zou betekenen dat een reëel risico ontstaat dat in 2020 niet de volledige 25 PJ aan hernieuwbare energie (uit bij- en meestook van duurzame biomassa) gehaald wordt. Daarmee zou Nederland, naast het niet behalen van de doelen uit het Energieakkoord, ook de Europese verplichting niet nakomen om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren.

Er is op dit moment geen realistisch alternatief om de 25 PJ hernieuwbare energie die door middel van bij- en meestook van duurzame biomassa in kolencentrales zal worden geproduceerd voor 2020 op een andere wijze te realiseren. Grootschalige mogelijkheden zoals windenergie op land en windenergie op zee bieden hiervoor geen tijdig alternatief. Substantieel meer capaciteit wind op land bovenop de 6.000 MW die reeds is afgesproken is zowel qua tijdpad als qua draagvlak niet realistisch. Extra capaciteit wind op zee is evenmin realistisch gezien de zeer ambitieuze opgave die er de eerstkomende jaren al ligt. Met grootschalige additionele windenergieprojecten zal het wegvallen van bij- en meestook dus niet opgevangen kunnen worden. Ook een combinatie van verschillende, meer kleinschalige technologieën biedt geen realistisch alternatief voor het wegvallen van 25 PJ bij- en meestook van duurzame biomassa in kolencentrales. Het gaat hierbij om technologieën zoals de inzet van biomassa bij bedrijven, biomassavergassing, geothermie, kleine hernieuwbare warmteopties, klein- en grootschalige zon-PV projecten en monomestvergisting. De realisatie van projecten met deze technologieën levert al een substantiële bijdrage aan het behalen van de doelstellingen en ik verwacht niet dat de inzet op deze technologieën voor 2020 zodanig kan worden geïntensiveerd dat hiermee 25 PJ extra hernieuwbare energie wordt gerealiseerd.

In de motie spreekt de Kamer als haar mening uit dat het afgeven van SDE+-beschikkingen voor bij- en meestook van duurzame biomassa in kolencentrales de toekomstige besluitvorming over kolencentrales niet in de weg mag staan. Deze mening deel ik. Ik zal dan ook maatregelen nemen om te voorkomen dat het nu openstellen van de SDE+ voor bij- en meestook ertoe leidt dat de kolencentrales gedurende de looptijd van de SDE+-beschikkingen niet of moeilijker gesloten kunnen worden. (…)’

Bronnen
FD, 19 februari 2016: Kamp: subsidie kolencentrales onder voorbehoud (Registratie)
NRC, 19 februari 2016: Kamp voert motie tegen biomassasubsidie niet uit (via Blendle)
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 19 februari 2016: Reactie op motie Jan Vos en Van Tongeren betreffende uitstel openstelling SDE+ voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales  (pdf, 3 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 3 februari 2016: Kamer wil geen subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales
FluxEnergie, 8 februari 2016: ‘Subsidie voor biomassaverbranding in kolencentrales is geldverbranding’
Foto biomassa: ECN
Foto Kamp: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.