Tweede Kamer bezorgd over financiering duurzame energie

14 oktober 2015 – Bij de behandeling van de begroting van EZ toonde de Tweede Kamer zich gisteren bezorgd over de financiering van de plannen van minister Kamp rond de verduurzaming van de energievoorziening.

De Algemene Rekenkamer had de Tweede Kamer een bezorgde brief geschreven over de transparantie en de effectiviteit van de subsidieregelingen. Vooral D66 en het CDA deelden de zorg van de Algemene Rekenkamer.
Toen vorige week uit de Nationale Energieverkenning 2015 bleek dat de doelen uit het Energieakkoord alleen gehaald konden worden met extra inspanningen, beloofde minister Kamp voor 2016 € 8 mrd extra in te zetten.

Uit de brief van de Algemene Rekenkamer
‘(…) Stimulering duurzame energieproductie: geen transparantie over meerjarige doelen en resultaten
De minister van EZ maakt in de ontwerpbegroting 2016 niet duidelijk welke uitgaven en energieproductie de komende periode jaarlijks nodig zijn op weg naar de doelen voor duurzame energie in 2020 en 2023. In eerdere brieven bij de begroting en in ons rapport Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) benadrukten we het belang van meer transparantie over de voortgang en realisatie van de meerjarige doelen. (…) In zijn reactie op ons rapport Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) heeft de minister in algemene termen aangegeven dat er ‘nieuwe ontwikkelingen’ in gang zijn gezet waardoor de doelen naar zijn mening wel haalbaar zijn. In de Tweede Kamer heeft de minister laten weten dat hij hiermee onder andere doelt op de Wet windenergie op zee en het nieuwe aanbestedingssysteem voor windparken op zee. De minister gaf echter niet concreet (in euro’s en productie) aan hoe en wanneer deze ontwikkelingen moeten bijdragen aan het bereik van de doelen voor duurzame energie. (…) De minister [zei] dat hij al vanaf het jaar 2016 ‘fors hogere’ bedragen voor duurzame energie beschikbaar zou stellen in de vorm van extra verplichtingen. Hij maakte echter niet duidelijk met welke verplichtingenreeks hij vergeleek.Extra verplichtingenruimte beschikbaar stellen werkt overigens alleen als dit op die segmenten van de markt wordt gericht waar ook echt belangstelling bestaat om meer projecten te ontwikkelen. Uit ons SDE+-onderzoek is gebleken dat dit vooral wind op zee betreft. (…)

Energie-innovatie: financiering en effectiviteit niet helder
Wij constateren nu dat de ontwerpbegroting 2016 onvoldoende helder maakt welke uitgaven de minister van EZ voor energie-innovatie begroot. (…) Daarnaast wijzen wij op de beperkte relevantie van de indicatoren die in de begroting zijn opgenomen om de effectiviteit van de agenda voor energie-innovatie te meten. (…)’

 

In het eerst debat over de begroting van EZ kwamen ook andere zaken m.b.t. energie aan de orde.

Uit een verslag van de Tweede Kamer
‘(…) Ideeën voor toekomstige energievoorziening
Van Tongeren (GroenLinks) vraagt het kabinet om meer inzet op duurzame energie. Voor de toekomstige energievoorziening ziet Bosman juist veel in thoriumreactoren, die veel minder afval produceren en minder gevaarlijk zijn dan kernreactoren. Van Veldhoven (D66) wijst erop dat de toepassing daarvan nog een aantal decennia op zich zal laten wachten. Maak in ieder geval geld vrij voor de kennisontwikkeling over thoriumenergie, bepleit Dijkgraaf (SGP). Hij vraagt zich sowieso af of nieuwe technieken wel voldoende in beeld komen. Duurzaamheid kost de burgers veel geld, constateert Klever, die het onbegrijpelijk vindt dat het kabinet “duurzaamheid belangrijker vindt dan een duurzame samenleving”.
Pleidooi voor minder gaswinning en meer energiebesparing
Het is niet aan de Groningers uit te leggen dat in de begroting voor 2016 wordt uitgegaan van de winning van 33 miljard kubieke meter gas, menen Gesthuizen en Van Tongeren. Ook Mulder wil de gaswinning structureel terugbrengen, tot maximaal 30 kuub per jaar. Dat kan makkelijker als meer wordt gedaan aan energiebesparing, zegt Jan Vos (PvdA). Hij vraagt om een grootschalige actie om huizen te isoleren. Het “gapend gat” tussen ambitie en praktijk moet worden gedicht, meent Van Veldhoven, die ook wijst op het achterblijvende besparingstempo in de industrie. Van Tongeren vraagt wanneer de Kamer nieuwe acties van de minister tegemoet kan zien.
Het debat gaat op 15 oktober verder met de reactie van minister Kamp. (…)’

 

Bronnen
Algemene Rekenkamer, 8 oktober 2015: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken (pdf, 8 pag.)
Tweede Kamer, 13 oktober 2015: Nederlandse economie kan nog beter

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.