Vandaag praat ‘Groningen’ met commissie Meijdam

Vandaag praat ‘Groningen’ met commissie Meijdam

21 november 2015 – De Commissie-Meijdam praat vandaag met Groningers uit het aardbevingsgebied. ‘Wat is een redelijke, rechtvaardige en realistische omgang met de risico’s van de aardgaswinning?’, is de vraag die de commissie over een paar weken moet beantwoorden.

Schermafdruk 2015-11-21 10.27.04
Commissievoorzitter Henry Meijdam

Hoe kan het wonen en leven in Groningen weer even veilig worden als in de rest van Nederland? Over die vraag gaat de Commissie-Meijdam in december een advies uitbrengen aan de minister van Economische Zaken Henk Kamp. De commissie komt op zaterdag 21 november voltallig naar Bedum en wil dan graag praten met bewoners. De ervaringen en ideeën die de commissieleden dan van bewoners horen, zijn input voor het eindadvies dat de commissie in december uitbrengt. Deze adviezen vormen een belangrijk onderdeel van de informatie die de Nationaal Coördinator Groningen gebruikt voor zijn jaarlijkse programma.
De commissie schreef in haar uitnodiging aan de betrokken Groningers: ‘Eind 2015 brengt onze commissie het eindadvies uit. In ons december-advies zullen we nader ingaan op kwesties die als onrechtvaardig worden ervaren in Groningen. Daarvoor analyseren we hoe de overheid gehandeld heeft in relatie tot deze kwesties en wat mogelijke aanknopingspunten zijn voor toekomstig handelen. Daarbij zullen we in ons eindadvies van december ingaan op het organiseren van zeggenschap van inwoners en op de vraag hoe ruimte gecreëerd kan worden voor maatwerk en keuzevrijheid op individueel niveau.’

Herman Damveld, van Co2ntramine (platform ter bevordering van duurzame energie in Noord-Nederland) vindt nu al dat de commisie-Meijdam de risico’s van de aardbevingen onderschat. Hij formuleerde een aantal vragen voor de commissie:

  1. Vanaf medio 2012 tot 25 oktober 2015 zijn 53.710 schademeldingen binnengekomen, waarvan 42.346 zijn erkend door de NAM. Ik ken geen enkele andere Nederlandse industrie die jaarlijks met instemming van de regering schade aan duizenden huizen mag veroorzaken. Waarom is dit toelaatbaar? Is deze gang van zaken normaal en zo ja waarom?
    .
  2. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in 2013 uitgerekend hoe groot het groepsrisico is voor de omgeving van Huizinge. De uitkomst: het risico (bijvoorbeeld voor schoolkinderen) is 89 keer te hoog in vergelijking met wat de overheid elders in Nederland toestaat. Het SodM acht de inschatting van het groepsrisico urgent. Waarom is zo’n hoog risico al die tijd toegestaan? Hoe hoog is volgens u het groepsrisico?
    .
  3. De Groningers kunnen naar mijn mening alleen dan een oordeel geven over risico´s wanneer rapporten van overheden of overheidscommissies in begrijpelijk Nederlands geschreven zijn. De twee adviezen van de commissie-Meijdam zijn voor een breder publiek niet toegankelijk, is mijn stelling. Onderschrijft de commissie deze stelling? Zo nee, waarom niet en zo ja, welke gevolgen heeft dat voor het taalgebruik in uw eindadvies?

Bronnen
Dialoogtafel Groningen, nieuwsbrief, 19 november 2015: Steeds meer duidelijkheid
Uitnodiging Commissie-Meijdam
Co2ntramine, 17 november 2015: Regeringscommissie-Meijdam onderschat risico’s aardbevingen
Foto boven: Sikkom

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.